USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 261

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Federálnímu shromáždění ČSFR Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod, přijatá v Římě dne 4. listopadu 1950, ve znění protokolů č. 3, 5, 8 a 9 a protokoly k Úmluvě č. 1, 2, 4, 6 a 7 (tisk 1176)

Federální shromáždění na 20. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 21. ledna 1991 schválilo toto usnesení:

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky souhlasí

1. s Úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod, přijatou v Římě dne 4. listopadu 1950, ve znění protokolů č. 3, 5, 8, 9 a 10 a protokoly k Úmluvě č. 1, 2, 4, 6 a 7

2. s tím,

a) aby byla učiněna prohlášení, že ČSFR na základě vzájemnosti a po dobu pěti let, která se bude mlčky prodlužovat vždy o období dalších pěti let, pokud ČSFR své prohlášení neodvolá před uplynutím probíhajícího období

- uznává pravomoc Evropské komise pro lidská práva přijímat podle článku 25 Úmluvy stížnosti osob, nevládních organizací nebo skupin osob považujících se za poškozené v důsledku porušení práv přiznaných Úmluvou, články 1 - 3 Protokolu č. 1, články 1 - 4 Protokolu č. 4 a články 1 - 5 Protokolu č. 7, pokud k porušení práv vyplývajících z těchto dokumentů došlo po nabytí jejich platnosti pro ČSFR,

- uznává pravomoc Evropského soudu pro lidská práva podle článku 46 Úmluvy k výkladu a použití Úmluvy, článků 1 - 5 Protokolu č. 7, pokud k porušení práv vyplývajících z těchto dokumentů došlo po nabytí jejich platnosti pro ČSFR,

b) byla učiněna následující výhrada k článkům 5 a 6 Úmluvy: "ČSFR podle článku 64 Úmluvy činí výhradu k článkům 5 a 6 Úmluvy v tom smyslu, že tato ustanovení nebrání ukládání kázeňského trestu vězení podle § 17 zákona č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků."

3. s Protokolem č. 10 Úmluvy, který byl předložen Federálnímu shromáždění ČSFR dodatečně.

F. Magyar v.r.
M. Pohanka v.r.
A. Dubček v.r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění
Přihlásit/registrovat se do ISP