USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 258

k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu federace na rok 1992 (tisk 1118)

Federální shromáždění na 19. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 21. prosince 1991 schválilo toto usnesení:

Federální shromáždění žádá vládu ČSFR,

1. aby navrhla vytvoření účinnější a méně nákladné "sociální sítě", která bude diferencovaněji odpovídat skutečným potřebám jednotlivých sociálních skupin

2. aby nad rámec usnesení přijatého k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu federace na rok 1992 provedla v kapitole Všeobecná pokladní správa tyto úpravy:

- v tabulce č. 9 za slova "Federace zdravotně postižených" se doplňují slova "a další obdobné organizace ve federální působnosti",

- vyčleňuje se jako samostatná položka "Podpora humanitárních projektů v oblasti lidských práv" v částce 1 mil. Kčs.

P. Kulan v. r., L. Žáček v. r.
A. Dubček v. r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění
Přihlásit/registrovat se do ISP