USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 248

k interpelaci, kterou podali dne 19. 7. 1991 poslanec SL M. Soldát a poslanec SN F. Šedivý ve věci převodu vlastnictví k ropovodům a tranzitnímu plynovodu

Federální shromáždění na 19. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 18. prosince 1991 přijalo toto usnesení:

Federální shromáždění nepovažuje odpověď předsedy vlády ČSFR M. Čalfy za uspokojivou. Problematika vlastnictví k ropovodům a k tranzitnímu plynovodu je doposud řešena rozdílně, ačkoliv podle ústavního zákona č. 143/1968 Sb., ve znění pozdějších předpisů je evidentně rovnocenná. Federální shromáždění považuje dosavadní dohody o dispozicích s tímto majetkem za protiústavní.

Federální shromáždění proto žádá:

1. vládu ČSFR, aby neprodleně a v souladu s citovaným ústavním zákonem předložila návrh zákona, který bude jednoznačně definovat a řešit vlastnictví k ropovodům, tranzitnímu plynovodu a nadřazeným rozvodným sítím k přenosu elektrické energie.

2. generálního prokurátora ČSFR, aby odpověděl na dotaz obsažený v interpelaci ze dne 19. 7. 1991 a tím poskytl názor na ta ustanovení ústavního zákona č. 143/1968 Sb., které vláda ČSFR považuje za sporná.

L. Žáček v. r., J. Lux v. r.
A. Dubček v. r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění
Přihlásit/registrovat se do ISP