USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 236

k návrhu výborů ústavně právních SL a SN pro volbu předsedy, místopředsedy a členů presidia a členů dozorčí rady Federálního fondu národního majetku ČSFR (tisk 1075)

Federální shromáždění na 19. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 6. prosince 1991 schválilo toto usnesení:

Pro volbu členů presidia, předsedy, místopředsedy a členů dozorčí rady Federálního fondu národního majetku ČSFR

I.

1. Na základě návrhu vlády ČSFR zvolit tajným hlasováním 9 členů presidia.

2. Poslancům budou rozdány hlasovací lístky se jmény kandidátů v abecedním pořádku na členy presidia.

3. Poslanci přeškrtnou na hlasovacím lístku jména kandidátů, pro které nehlasují.

4. Za neplatný hlasovací lístek se považuje takový, který není na předepsaném tiskopise, na kterém je uvedeno jméno kandidáta, který nebyl navržen nebo na kterém zůstává nepřeškrtnuto více jmen kandidátů na členy presidia, než kolik má být zvoleno.

5. Zvoleno je těch 9 kandidátů za členy presidia, pro které se vyslovila nadpoloviční většina přítomných poslanců Sněmovny lidu a nadpoloviční většina přítomných poslanců Sněmovny národů a kteří obdrželi největší počet platných hlasů v součtu obou sněmoven.

Za přítomného se považuje poslanec, který osobně převzal hlasovací lístek.

6. Pokud není v prvním kole zvoleno všech 9 členů presidia (neobdrželi nadpoloviční většinu hlasů nebo více kandidátů obdrželo stejný počet hlasů), následuje druhé kolo voleb.

7. Do druhého kola voleb postupuje z kandidátky prvního kola nejvýše dvojnásobný počet kandidátů, než kolik zbývá dovolit členů. Postupují ti, kteří v předchozím kole obdrželi největší počet hlasů (při rovnosti hlasů postupují všichni tito kandidáti).

Průběh voleb druhého kola se řídí ustanoveními pod body 1. - 5.

8. Pokud ani ve druhém kole není zvoleno všech 9 členů presidia (neobdrželi nadpoloviční většinu hlasů nebo více kandidátů obdrželo stejný počet hlasů), následuje třetí kolo voleb.

9. Do třetího kola voleb postupuje z nezvolených kandidátů druhého kola nejvýše dvojnásobný počet kandidátů, než kolik zbývá dovolit členů.

Průběh třetího kola se řídí ustanoveními pod bodu 1. - 5. a 7.

10. Není-li potřebný počet členů presidia zvolen ani ve třetím kole, budou navrženi noví kandidáti a volby se opakují.

II.

1. Na základě návrhu vlády ČSFR zvolit 5 členů dozorčí rady tajným hlasováním.

2. Poslancům budou rozdány hlasovací lístky se jmény kandidátů v abecedním pořádku.

3. Poslanci přeškrtnou na hlasovacím lístku jména kandidátů, pro které nehlasují.

4. Za neplatný hlasovací lístek se považuje takový, který není na předepsaném tiskopise, na kterém je uvedeno jméno kandidáta, který nebyl navržen nebo na kterém zůstává nepřeškrtnuto více jmen kandidátů na členy dozorčí rady, než kolik má být zvoleno.

5. Zvoleno je těch 5 kandidátů, pro které se vyslovila nadpoloviční většina přítomných poslanců Sněmovny lidu a nadpoloviční většina přítomných poslanců Sněmovny národů a kteří obdrželi největší počet platných hlasů v součtu obou sněmoven.

Za přítomného se považuje poslanec, který osobně převzal hlasovací lístek.

6. Pokud není v prvním kole zvoleno všech 5 členů dozorčí rady (neobdrželi nadpoloviční většinu hlasů nebo více kandidátů obdrželo stejný počet hlasů), následuje druhé kolo voleb.

7. Do druhého kola voleb postupuje z kandidátky prvního kola nejvýše dvojnásobný počet kandidátů, než kolik zbývá dovolit členů. Postupují ti, kteří v předcházejícím kole obdrželi největší počet hlasů (při rovnosti hlasů postupují všichni tito kandidáti.)

Průběh voleb druhého kola se řídí ustanoveními pod body 1. - 5.

8. Pokud ani ve druhém kole není zvoleno všech 5 členů dozorčí rady (neobdrželi nadpoloviční většinu hlasů nebo více kandidátů obdrželo stejný počet hlasů), následuje třetí kolo voleb.

9. Do třetího kola voleb postupuje z nezvolených kandidátů druhého kola nejvýše dvojnásobný počet kandidátů, než kolik zbývá dovolit členů. Průběh voleb třetího kola se řídí ustanoveními pod body 1. - 5. a 7.

10. Není-li potřebný počet členů dozorčí rady zvolen ani ve třetím kole, budou navrženi noví kandidáty a volby se opakují.

III.

1. Na základě návrhu vlády ČSFR zvolit tajným hlasováním

- předsedu presidia

- místopředsedu presidia

ze zvolených členů presidia.

Poslancům budou rozdány hlasovací lístky se jménem kandidáta na funkci předsedy a na funkci místopředsedy.

2. Zvolen je předseda a místopředseda, pro které se vyslovila nadpoloviční většina přítomných poslanců Sněmovny lidu a nadpoloviční většina přítomných poslanců Sněmovny národů.

3. Pokud v prvním kole není zvolen předseda nebo místopředseda presidia (neobdržel nadpoloviční většinu hlasů), vláda ČSFR navrhne nového kandidáta a volby se opakují.

IV.

1. Pro volbu zvolit společnou komisi sněmoven.

2. Pro volbu a činnost volební komise platí přiměřeně volební řád Federálního shromáždění pro volby orgánů a funkcionářů sněmoven.

P. Kulan v. r., L. Žáček v. r.
A. Dubček v. r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění
Přihlásit/registrovat se do ISP