USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 233

ke Zprávě místopředsedy vlády ČSFR a ministra zahraničních věcí ČSFR J. Dienstbiera o československé zahraniční politice (tisk 973)

Federální shromáždění na 19. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 5. prosince 1991 schválilo toto usnesení:

Federální shromáždění ČSFR bere na vědomí Zprávu o zahraniční politice České a Slovenské Federativní Republiky za rok 1991 předloženou místopředsedou vlády ČSFR a ministrem zahraničních věcí ČSFR J. Dienstbierem.

P. Kulan v. r., F. Magyar v. r.
A. Dubček v. r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění
Přihlásit/registrovat se do ISP