USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 229

k návrhu výboru iniciativního a petičního SL a SN k dosavadním výsledkům iniciativy občanů "Za společný stát"

Federální shromáždění na 18. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 13. listopadu 1991 schválilo toto usnesení:

18. společná schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů

1. respektuje vůli občanů ČSFR vyjádřenou více než miliónem podpisů na podpisových listinách iniciativy "Za společný stát" a jejich stanovisko žít ve společném státě Čechů a Slováků i ostatních národností a etnických skupin

2. považuje urychlené dokončení státoprávního uspořádání společného státu za základní podmínku celé společensko-politické demokratické a ekonomické přeměny ČSFR

3. žádá ČNR a SNR, aby:

a) urychlily společné jednání tak, aby jejich výsledky mohly být co nejdříve předloženy FS ČSFR.

b) s ohledem na nezbytnost respektování zákonodárné úlohy FS byla ke všem dalším společným jednáním předsednictev národních rad o těchto otázkách zvána i delegace předsednictva FS

c) umožnily účast některých členů politické komise poslanců FS pro přípravu Ústavy ČSFR na práci obdobných pracovních skupin národních rad

4. ukládá předsedovi FS ČSFR A. Dubčekovi projednat toto

usnesení s předsedkyní ČNR D. Burešovou a předsedou SNR F. Mikloškem a informovat o něm i prezidenta a vládu ČSFR.


F. Houška v. r.
A. Dubček v. r. K. Stome v. r.
R. Sacher v. r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění
Přihlásit/registrovat se do ISP