USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 224

ke Zprávě vlády ČSFR k analýze vývoje ekonomiky za 1. pololetí 1991 a predikce jejího vývoje na rok 1991 včetně návrhu zásad hospodářské politiky v tomto období (tisk 961)

Federální shromáždění na 18. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 12. listopadu 1991 schválilo toto usnesení:

Sněmovna lidu a Sněmovna národů berou na vědomí Zprávu vlády ČSFR (tisk 961) o analýze vývoje ekonomiky za 1. pololetí 1991 včetně predikce vývoje na rok 1992 a návrhu zásad hospodářské politiky v tomto období.


R. Sacher v. r.
Z. Jičínský v. r.
F. Houška v. r.
v. z.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění

Přihlásit/registrovat se do ISP