USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 218

k návrhu na usnesení FS ČSFR, kterým FS ČSFR odsuzuje projevy rasismu a zejména antisemitismu

Federální shromáždění na 18. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 7. listopadu 1991 schválilo toto usnesení:

Federální shromáždění u vědomí své odpovědnosti za ústavní rámec procesů, jimiž při vytváření demokratického a právního státu prochází naše společnost, odsuzuje všechny projevy nesnášenlivosti, zejména rasismu a zvláště antisemitismu, kterých jsme v našem státě v poslední době svědky, jako jednání, které porušováním Ústavy a Listiny práv a svobod oslabuje důvěru občanů v demokraticky vytvořené instituce státu, poškozuje jeho jméno a vážnost ve světě a ztěžuje jeho přijetí do společenství demokratických států, žádá Jozefa Mikloška, místopředsedu vlády ČSFR, Jána Langoše, ministra vnitra ČSFR a JUDr. Jána Gašparoviče, generálního prokurátora ČSFR, aby na příští schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů FS přednesli zprávu o dodržování lidských práv v ČSFR.


R. Sacher v.r.
Z. Jičínský v.r.
F: Houška v.r.
v.z.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění
Přihlásit/registrovat se do ISP