USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 217

k návrhu volebného poriadku pre voĺbu kandidátov na funkcie sudcov Ústavného súdu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

Federálne zhromaždenie na 18. spoločnej schodzi Snemovne ĺudu a Snemovne národov dna 7. novembra 1991 schválilo tento volebný poriadok:

1. Kandidátov na funkcie sudcov Ústavného súdu ČSFR voliť tajným hlasováním.

2. Poslancom budú rozdané hlasovacie lístky s menami kandidátov zvlášť pre občanov Českej republiky a zvlášť pre občanov Slovenskej republiky. Na hlasovacom lístku budú uvedené mená v abecednom poriadku.

3. Poslanci zaškrtnú na každom hlasovacom lístku najviac 4 mená kandidátov, pre ktorých hlasujú.

4. Za neplatný hlasovací lístok sa považuje taký, ktorý nie je na predpísanom tlačive, na ktorom je uvedené meno kandidáta, ktorý nebol navrhnutý, alebo na ktorom je označený viac ako 4 kandidáti.

5. Zvolení sú ti štyria kandidáti - občania Českej republiky a 4 kandidáti - občania Slovenskej republiky, pre ktorých sa vyslovila nadpolovičná väčšina prítomných poslancov v Snemovni ĺudu a nadpolovičná väčšina prítomných poslancov v Snemovni národov a ktorí obdržali najväčší počet platných hlasov v súčte oboch snemovní.

6. Keď nie sú v danom kole volieb zvolení na niektorej z kandidátok všetci štyria kandidáti (ďalší neobdržali

nadpolovičnú väčšinu hlasov, alebo viac kandidátov obdržalo rovnaký súčet hlasov), nasleduje ďalšie kolo volieb.

7. Do tohto kola postupuje z kandidátiek z predchádzajúceho kola najviac dvojnásobok kandidátov, ktorých je ešte potrebné dovolit, a to tí, ktorí v predchádzajúcom kole obdržali najväčší počet hlasov (pri rovnosti hlasov postupujú včetci takýto kandidáti). Na priebeh volieb sa primerane použije odstavcov 1 až 5.

8. Keď nie sú všetci kandidáti zvolení ani po treťom kole, je potrebné opakovať voľby na nezvolené miesta s novými kandidátmi - postupuje sa podľa tohto volebného poriadku.

9. Pre voľbu a činnosť volebnej komisie platí primerane volebný poriadok Federálneho zhromaždenia pre voľlby orgánov a funkcionárov snemovní.

F. Houška v.r.
Z. Jičínský v.r.
R. Sacher v.r.
v.z.
overovatelia
predseda Federálneho zhromaždenia
Přihlásit/registrovat se do ISP