USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ *

č. 216

ke zprávě dohodovacího výboru k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník (tisk 685)

Federální shromáždění na 18. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 5. 11. 1991 schválilo tuto zprávu:

Dohodovací výbor ve složení:

za Sněmovnu lidu: posl. Bobovnický, Benčík, Kudláček, Schneider, Tvrdá, Világi

za Sněmovnu národů z ČR: posl. Mečl, Šedivý, Vild

ze SR: posl. Hacaj, Kočtúch, Vosček

A) Navrhuje sněmovnám přijmout následující úpravy:

1) V § 719 odst. 1 věty prvá a druhá znějí:

"Pronajatý byt nebo jeho část lze jinému přenechat do podnájmu na dobu určenou ve smlouvě o podnájmu nebo bez časového určení jen s písemným souhlasem pronajímatele. Porušení této povinnosti se považuje za porušení povinnosti podle § 711 odst. 1 písm. d)."

2) V § 719 se za odst. 1 vkládá nový odstavec 2 tohoto znění:

"(2) Nemůže-li nájemce ze závažných důvodů po delší dobu byt užívat a nesouhlasí-li pronajímatel bez vážných důvodů s tím, aby pronajatý byt nebo jeho část nájemce přenechal jinému do podnájmu, může soud na návrh nájemce rozhodnutím nahradit projev vůle pronajímatele."; dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.

3) V ustanovení § 715 se na konci textu doplňuje další věta tohoto znění: "Odepře-li pronajímatel bez závažných důvodů souhlas s výměnou bytu, může soud na návrh nájemce rozhodnutím nahradit projev vůle pronajímatele."

S těmito úpravami navrhovatel souhlasí.

B) Doporučuje Sněmovnám po přijetí těchto úprav vládní návrh zákona schválit.

F. Maryar v.r.
A. Dubček v.r.
F. Houška v.r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění
Přihlásit/registrovat se do ISP