FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ

ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY

USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 200

k návrhu výborov pre životné prostredie Snemove ľudu a Snemovne národov

Snemovňa ľudu a Snemovňa národov prejednali na 17. spoločnej schôdzi Snemovne ľudu a Snemovne národov dňa 3. 10. 1991 informáciu o súčasnom stave budovania Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros a o výsledkoch jednania výborov pre životné prostredie a prijali toto uznesenie

Federálne zhromaždenie

1. berie na vedomie

predloženú informáciu o súčasnom stave budovania sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros a o výsledkoch jednania výborov pre životné prostredie

2. schvaľuje

postup vlády ČSFR pri výstavbe SVD G-N (uznesenie vlády ČSFR č. 383 a 484),

3. žiada vládu ČSFR, aby

a) v ďalších jednaniach s Maďarskom, ako druhou zmluvnou stranou, využila nový priestor pre prejednanie odborných problémov výstavby Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros, ktorý, ako vyplýva zo stanoviska troch výborov maďarského parlamentu, prijatom po návšteve ministra-predsedu FMŽP ing. Vavrouška dostane pravdepodobne od parlamentu Maďarskej republiky vláda Maďarskej republiky

b) zaujala jednoznačné stanovisko k opakujúcim sa pochybnostiam ku kvalite prác, prevedených na Sústave vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros

c) poverila Federálne ministerstvo kontroly urobiť v

spolupráci s Ministerstvom kontroly Slovenskej republiky kontrolu hospodárenia s prostriedkami, pridelenými z rozpočtu federácie na rok 1991 na výstavbu Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros a ich účelneho vynakladania i v návaznosti na prijatú variantu výstavby

d) v spolupráci s vládou Slovenskej republiky iniciovala vytvorenie odbornej komisie, ktorá vyhodnotí ekologické, ekonomické, sociálne a medzinárodne-právne dôsledky všetkých uvažovaných variant dostavby SVD-GN a zaujme stanovisko k majetko-právnemu vyrovnaniu a reštitučným nárokom vlastníkov pozemkov, zabratých pre výstavbu objektov

e) vypracovala rozbor financovania jednotlivých variant dostavby Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros, ktoré budú doporučované pre ďalšie jednania s druhou zmluvnou stranou - Maďarskou republikou, a aby rozčlenila čerpanie finančných prostriedkov z rozpočtu ČSFR, SR, prípadne z iných zdrojov

f) zmocnila člena vlády ČSFR, ktorý bude pravidelne komplexne informovať - raz za mesiac - výbory pre životné prostredie SŠ a SN a raz za polrok obidve snemovne Federálneho zhromaždenia o situácii vo výstavbe Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros

g) po zhodnotení ekologických, ekonomických, sociálnych a medzinárodne-právnych dopadov spolupôsobila pri výbere takej varianty pokračovania výstavby SVD-GN, ktorá bude prijatežná pre obidve zmluvné strany z hžadiska ekologického i hžadiska ekonomického

h) požiadavky uvedené v bodoch a/ až g/ vyriešiť priebežne do 31. 3. 1992, a do 30. 4. 1992 na základe výsledkov expertíz odborných skupín prijať zásadné a jednoznačné rozhodnutie o dokončení prác podža ekologicky a ekonomicky najvhodnejšej varianty

4. vyslovuje

pripravenosť pre jednanie s parlamentom Maďarskej republiky o otázke Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros.

J. Zlocha v. r.
P. Kulan v. r.
M. Pohanka v. r.
A. Dubček v.r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění
Přihlásit/registrovat se do ISP