FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ

ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY

USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 196

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky k vyslovení souhlasu Evropská úmluva o vzájemné pomoci ve věcech trestních

(tisk 833)

Federální shromáždění na 17. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 26. září 1990 schválilo toto usnesení:

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky souhlasí s přístupem k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních sjednané ve Štrasburku 20. dubna 1959 s výhradou, že dožádání týkající se prohlídky nebo zajištění věci bude provedeno za podmínek, že trestný čin, k němuž se dožádání vztahuje, je trestný jak podle právního řádu dožadující strany, tak i čs. strany a že provedení dožádání je v souladu s čs. právním řádem.

M. Pohanka v. r.
P. Kulan v. r.
v z. Z. Jičínský v. r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění
Přihlásit/registrovat se do ISP