USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 164

k vládnímu návrhu státního závěrečného účtu federace za rok 1990 a přehledu státních závěrečných účtů za Českou a Slovenskou Federativní Republiku za rok 1990

Federální shromáždění na 16. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 4. července 1991 schválilo podle § 29 odst. 1 zákona o jednacím řádu FS toto usnesení:

Federální shromáždění ČSFR

1) konstatuje

a) že v průběhu roku 1990 došlo k podstatným změnám ve státním rozpočtu, o nichž Federální shromáždění nebylo informováno, ačkoliv to bylo uloženo usnesením vlády č. 668/1990 Sb. ministru financí;

b) že dochází k nežádoucímu oddělení státních finančních aktiv a pasiv od rozpočtu. V této souvislosti upozorňuje na to, že v rozpočtu federace na rok 1991 nebyla zahrnuta výdajová položka v rozsahu 4 mld Kčs splátek vůči SBČS vyplývajících z vládních úvěrů a že nebylo vyjasněno krytí této položky ani ze zdrojů státních finančních aktiv, které jsou doplňovány z přebytku státního závěrečného účtu za rok 1990;

c) že míra konkrétnosti položek státního závěrečného účtu stejně jako míra konkrétnosti odpovídajících rozpočtových položek je pro důslednou kontrolu nedostatečná;

2) požaduje

a) aby Federální shromáždění bylo napříště průběžně informováno o návrzích podstatných změn státního rozpočtu v rámci čtvrtletních zpráv, které jsou projednávány v jeho orgánech;

b) zvýšení podrobnosti údajů o státních finančních aktivech a pasivech zejména ve směru jejich tvorby a užití;

c) aby v následujícím období byla míra konkrétnosti a podrobnosti položek státního rozpočtu a státního závěrečného účtu zvýšena v souvislosti s metodikou Mezinárodního měnového fondu;

d) aby federální vláda specifikovala důvody, vedoucí ke krytí schodku státního závěrečného účtu Slovenské republiky v roce 1990 a aby uvedla zásady, jimiž se hodlá řídit při řešení obdobných problémů v budoucnu;

e) aby vzhledem k očekávaným změnám předložila vláda spolu se zprávou o plnění rozpočtu za druhé čtvrtletí 1991 i výhled vývoje o plnění rozpočtu do konce roku 1991.
Pohanka v.r., Kulan v.r.
A. Dubček v.r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromážděníPřihlásit/registrovat se do ISP