USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 158

ke zprávě o činnosti parlamentní komise pro dohled na odsun sovětských vojsk (tisk 736)

Federální shromáždění ČSFR na 16. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 3. července 1991 schválilo toto usnesení:

Federální shromáždění ČSFR

1. Přijímá zprávu parlamentní komise pro odsun sovětských vojsk.

2. Žádá vládu ČSFR o vyčlenění prostředků k odškodnění občanů, poškozených na zdraví a majetku v souvislosti s invazí a pobytem vojsk Varšavské smlouvy od 21. srpna 1968 do 20. června 1991 a k důstojnému odškodnění pozůstalých po obětech invaze, pokud jim nebyla újma uhrazena v odpovídajícím rozsahu a nebo vůbec.

3. Žádá vládu ČSFR:

- aby státní orgány v těchto případech nepřihlížely k promlčení nároků poškozených nebo pozůstalých;

- o vytvoření zvláštního fondu, který překlene období do dosažení dohody se sovětskou stranou a vytvoří podmínky pro přiměřené odškodnění.

4. Vycházejíc z usnesení Komise pro dohled na odsun sovětských vojsk o případném tranzitu sovětských vojsk železničních transportů z bývalé NDR přes československé území ze dne 21. ledna 1991 a z podobného usnesení výborů branných a bezpečnostních, konstatuje, že úspěšným ukončením odsunu sovětských vojsk byla odstraněna základní překážka, která bránila vést jednání o tranzitu železničních transportů přes československé území. Branné a bezpečnostní výbory doporučují, aby československá strana dala najevo připravenost pro taková jednání, dbala při nich zájmu bezpečnosti státu a přihlížela k potřebám všech zainteresovaných stran.

5. Federální shromáždění schvaluje text následujícího dopisu:

"Federální shromáždění zvolené ve svobodných volbách v červnu 1990 si vytklo za jeden z prvořadých cílů dosáhnout odchodu sovětských vojsk, která obsadila Československo a po téměř 23 let pobývala na jeho území v rozporu s právem této země i cítěním jejich občanů. Federální shromáždění vytvořilo Komisi pro dohled na odsun sovětských vojsk. S uspokojením můžeme dnes konstatovat, že dne 27. června 1991 opustil poslední voják Sovětské armády území ČSFR. Parlamentní komise pro dohled na odsun sovětských vojsk tím skončila svoji práci. Federální shromáždění vysoce ocenilo činnost této komise a vyslovuje jí dík jménem všech občanů ČSFR. Zároveň vyslovuje díky všem, kteří se o odsun sovětských vojsk zasloužili: vládě ČSFR a ministerstvům obrany a zahraničních věcí, železničářům, kteří připravili desítky tisíc železničních vozů, všem československým občanům, kteří přispěli k potvrzení nezávislosti naší země a tím k upevnění demokracie."

6. Federální shromáždění pokládá činnost nynější parlamentní komise za skončenou. Doporučuje zřídit komisi pro dozor nad řešením ekologických a ekonomických důsledků a škod způsobených na zdraví a životech československých občanů i na životním prostředí pobytem sovětských vojsk.

Komise bude složena z poslanců výborů hospodářských, pro plán a rozpočet, pro životní prostředí, branných a bezpečnostních a zahraničních.

Federální shromáždění ČSFR schvaluje, aby poslanec Michael Kocáb vypracoval návrh na složení této nové komise.

Pohanka v.r., Kulan v.r.
A. Dubček v.r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromážděníPřihlásit/registrovat se do ISP