USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 157

k návrhu o způsobu volby a odvolání členů zvláštního kontrolního orgánu Federálního shromáždění (tisk 713)

Federální shromáždění na 16. společně schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 3. července 1991 schválilo toto usnesení:

Sněmovna lidu a Sněmovna národů navrhuje, aby způsobu volby a dovolávání členů zvláštního kontrolního orgánu Federálního shromáždění, který je zřízen podle zákona Federálního shromáždění ze dne 29. května 1991 o Federální bezpečnostní informační službě a používání zpravodajských prostředků, jmenovitě § 5, odstavce 1 se upravil takto:

1) Návrhy kandidátů na funkci členů kontrolního orgánu může podat kterýkoliv poslanec FS. Návrh oznámí písemně předsedovi výboru branného a bezpečnostního příslušné sněmovny, a to ve lhůtě určené předsedy VBB SL a SN. S kandidaturou vysloví navrhovaný kandidát písemný souhlas.

2) Členem kontrolního orgánu může být zvolen každý poslanec FS s výjimkou poslanců uvedených v § 77 odstavec 2 zákona č. 56/1991 Sb., o jednacím řádu FS.

3) Po uplynutí lhůty sestaví předsedové VBB na základě návrhů poslanců kandidátní listiny, které předloží předseda FS předsedům poslaneckých klubů a politickému grémiu k projednání. Kandidát zapsaný na kandidátní listině má právo až do ukončení voleb členů kontrolního orgánu svou kandidaturu odvolat.

4) Čtyři členy kontrolního orgánu volí ze svého středu S1. Čtyři členy kontrolního orgánu volí SN, přičemž dva z nich z kandidátní listiny poslanců zvolených do SN v ČR a dva z kandidátní listiny poslanců zvolených do SN ve SR.

5) Členové kontrolního orgánu se volí tajným hlasováním.

6) K organizaci tajné volby a ke zjišťování výsledků hlasování zvolí FS ze svých poslanců 12-ti člennou volební komisi. Šest členů komise zvolí ze svého středu SL; SN zvolí tři členy komise z poslanců SN zvolených v ČR a tři členy komise z poslanců SN zvolených ve SR.

7) Pro volbu členů kontrolního orgánu platí přiměřeně volební řád k tajné volbě členů předsednictva FS.

8) Při volbě členů komise kontrolního orgánu může poslanec odevzdat svůj hlas nejvýše tolika kandidátům, kolik jich má být z dané kandidátní listiny zvoleno.

9) Zvolen je kandidát, který obdržel nadpoloviční většinu platných hlasů všech poslanců přítomných v příslušné sněmovně. Získá-li více kandidátů, než kolik jich má být z příslušné kandidátní listiny zvoleno za členy kontrolního orgánu, nadpoloviční většinu platných hlasů přítomných poslanců příslušné sněmovny, stanou se členy kontrolního orgánu ti kandidáti, kteří dostali větší počet hlasů.

10) Pokud se v prvním kole voleb nepodaří zvolit z dané kandidátní listiny stanovený počet členů kontrolního orgánu, protože došlo k rovnosti hlasů nebo proto, že dostatečný počet kandidátů neobdržel nadpoloviční většinu hlasů poslanců přítomných v příslušné sněmovně, přistoupí se v příslušné sněmovně, anebo v obou sněmovnách, k druhému kolu voleb. Ve druhém kole mohou poslanci odevzdat svůj hlas nejvýše tolika kandidátům, kolik jich má být z dané kandidátní listiny ještě zvoleno. Z původní kandidátní listiny postupuje do druhého kola nejvýše dvojnásobek kandidátů, které je ještě třeba zvolit, a to podle pořadí hlasů získaných v prvním kole (toto omezení neplatí při rovnosti hlasů). Pokud se ani v druhém kole nepodaří zvolit potřebný počet členů kontrolního orgánu, opakuje se vzhledem k neobsazeným místům postup, který je výše uveden.

11) Po zvolení všech členů kontrolního orgánu zvolí obě sněmovny jeho předsedu. Pro volbu předsedy kontrolního orgánu platí přiměřeně řád upravující volbu předsedy FS, prvního místopředsedy FS a předsedy výboru petičního a iniciativního FS.

12) Při odvolání poslance z funkce člena kontrolního orgánu a předsedy kontrolního orgánu se postupuje přiměřeně podle ustanovení § 19 odstavec 3 zákona č. 56/1991 Sb., o jednacím řádu FS.

13) Člen kontrolního orgánu může kdykoli požádat o uvolnění z funkce; o jeho žádosti rozhodne předsednictvo FS.

14) Uvolní-li se funkce člena kontrolního orgánu, zvolí příslušná sněmovna nového člena kontrolního orgánu obdobně podle výše uvedených ustanovení tohoto usnesení. Uvolní-li se funkce předsedy kontrolního orgánu, zvolí FS nového předsedu obdobně podle výše uvedených ustanovení tohoto usnesení.

15) Neúčast členů kontrolního orgánu na jednání dalších orgánů FS v důsledku zaneprázdnění prací v kontrolním orgánu se považuje za omluvenou.

Pohanka v.r., Kulan v.r.
A. Dubček v.r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromážděníPřihlásit/registrovat se do ISP