USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 140

ke zprávě o situaci na hraničních přechodech (tisk 570)

Federální shromáždění na 15. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 22. května 1991

vzalo na vědomí

přednesenou zprávu o poslaneckém průzkumu některých hraničních přechodů do SRN a Rakouské republiky, který poslanci J. Konečný a E. Kříž uskutečnili ve dnech 21. - 23. 1. 1991;

žádá vládu ČSFR, aby

a) urychleně zpracovala potřebné právní normy, jež by upřesnily kompetence mezi jednotlivými složkami působícími na hraničních přechodech, zlepšily jejich součinnost a zároveň zjistily soulad s přijatými mezinárodními smlouvami,

b) stanovila priority, které je třeba řešit při odstraňování kritické situace na hraničních přechodech a jejich postupné realizování,

c) posoudila možnosti zajištění finančních zdrojů pro řešení této závažné problematiky s ohledem na to, že tato sféra je významným faktorem ochrany státu a jeho ekonomického rozvoje,

d) vytvořila komisi expertů všech zúčastněných stran, včetně federálních ministerstev dopravy, spojů a financí, která by navrhla reálná a účinná řešení dané problematiky a gesci této komise pověřila federální ministerstvo zahraničního obchodu,

e) vyvolala jednání s těmi státy, se kterými je nutné některé problémy, spojené s činností na hranicích, společně řešit,

f) informovala zahraniční výbory a branné a bezpečnostní výbory Sněmovny lidu a Sněmovny národů o plnění těchto úkolů do konce září tohoto roku.


Pohanka v.r., Houška v.r.
Dubček v.r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění


Přihlásit/registrovat se do ISP