USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 138

ke Zprávě o plnění státního rozpočtu ČSFR a souhrnu státních rozpočtů za 1. čtvrtletí 1991 (tisk 630)

Federální shromáždění na 15. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 22. května 1991 schválilo toto usnesení:

Federální shromáždění posoudilo zprávu vlády ČSFR, resp. FMF o plnění státního rozpočtu federace i souhrnu státních rozpočtů a vzalo tuto zprávu na vědomí.

Konstatuje, že dosažený rozpočtový přebytek se jeví jako kladný prvek finančního a měnového vývoje našeho státu, konstatuje, že rozpočtový přebytek byl však dosažen za současného podstatného poklesu výroby, obchodu i vývozu a s nižší úrovní produktivity.

Poukazuje na to, že údaje ve zprávě jsou zatíženy dílčími neúplnostmi či nejasnostmi a nikoliv nevýznamným podílem systémové nejistoty.

Konstatuje se, že celkový rozpočtový rozdíl je složen převážně z odkladů výdajů a příjmová stránka rozpočtu je založena na jednorázovém zvýšení odvodů ze zisku vyvolaného celkovým růstem produkce, ne dostatečně přeceněnými materiálovými náklady i opožděným růstem mzdových nákladů. Na straně výdajů jde zřejmě jen o časový odsun výdajů, které bude nutno letos zřejmě vynaložit. Konstatuje se konkrétně neúplnost údajů mimo jiné ve způsobu zahrnování výsledků soukromé výrobní sféry, neúplnost znalosti struktury mzdových nákladů (výplaty odstupného při rozvázání pracovního poměru a jiné) a nesrovnalosti obsahu vzájemně odpovídajících položek mezi rozpočty Slovenské republiky a České republiky.

Doporučuje vládě ČSFR:

- učinit neprodleně potřebné kroky k získání dostatečně kvalifikovaných informací o vývoji ve finanční a hospodářské oblasti v potřebném rozsahu i čase;

- po dohodě s republikovými vládami neodkladně vypořádat státní závěrečný účet za rok 1990, delimitaci prostředků z resortu federace na resorty České republiky a Slovenské republiky a příjmové položky "odvodu z mezd";

- v dohodě s vládami republik a ve smyslu připojených stanovisek příslušných výborů České národní rady a Slovenské národní rady najít způsoby zajištění strukturální porovnatelnosti všech tří státních rozpočtů;

- neprodleně navrhnout a zabezpečit taková opatření, která by zamezila dalšímu výraznému poklesu výrobní aktivity a nepřiměřenému inflačnímu vývoji:

a) uvolnění vstupu zahraničních investic včetně plné liberalizace zahraničního obchodu

b) akceleraci soukromopodnikatelské sféry pro vytvoření nových pracovních příležitostí

c) zvýšit rychlosti přechodu vlastnických vztahů

d) projednat postup komerčních bank s ohledem na 50 % čerpání úvěrů podniky za 1. čtvrtletí 1991 a doporučit další opatření pro zlepšení součinnosti mezi podnikovou a bankovní sférou.

Dlouhodobé řešení těchto bodů je možné urychlenou komplexní daňovou formou a krátkodobě daňovými úlevami a přesunem dotací do produktivní soukromé sféry formou zvýhodněných státních půjček.

- Učinit neprodleně potřebné kroky k využití prostředků na potřebné strukturální změny průmyslu i zemědělství, uvolnit část výdajů na vývoj a výzkum a posoudit možnost rozšíření státního dluhu k řešení platební neschopnosti;

- zvážit nutné úpravy příjmových i výdajových položek, vyplývající z inflačního pohybu, poklesu produkce a z ohrožení veřejného sektoru (zdravotnictví, školství, ekologie, některé oblasti kultury) a případně předložit návrh modifikovaného rozpočtu po zhodnocení výsledků za 1. pololetí 1991 jak na úrovni federace, tak na úrovni vlád republik na základě projednání v České národní radě a Slovenské národní radě;

- v rámci modifikace rozpočtu řešit otázku rozpočtové rezervy, včetně jejího případného posílení z rozpočtového přebytku.


Benda v.r., Sýkora v.r.
Dubček v.r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění


Přihlásit/registrovat se do ISP