USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 136

ke Zprávě o hospodářské situaci ČSFR a hospodářské politice federální vlády (tisk 554), doplňující zprávě o sociální politice federální vlády (tisk 592) a doplňující zprávě federální vlády o řešení ekologické situace v ČSFR (tisk 614)

Sněmovna lidu a Sněmovna národů Federálního shromáždění ČSFR projednaly na 15. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů ve dnech 16. a 21. května 1991 Zprávu o hospodářské situaci ČSFR a hospodářské politice federální vlády (tisk 554), doplňující zprávu o sociální politice federální vlády (tisk 592) a doplňující zprávu federální vlády o řešení ekologické situace ČSFR (tisk 614), jež přednesli předseda vlády ČSFR M. Čalfa, ministr vlády ČSFR P. Miller a ministr vlády ČSFR J. Vavroušek a přijaly toto usnesení:

1. berou na vědomí - předložené zprávy o hospodářské politice federální vlády, o sociální politice federální vlády a o řešení ekologické situace v ČSFR, včetně přílohy k tomuto materiálu "Státního programu péče o životní prostředí".

2. doporučují vládě ČSFR - v oblasti sociální politiky, aby:

a) všemi dostupnými prostředky realizovala aktivní politiku zaměstnanosti:

- včetně urychleného odstranění legislativních bariér rozvoje podnikání;

- ve vztahu k absolventům škol, a to zejména s přihlédnutím k možným mravním a sociálním dopadům jejich nezaměstnanosti;

- ve vztahu ke zdravotně postiženým občanům;

- vypracovat analýzu struktury zaměstnanosti důchodců v návaznosti na případné její regulování

- přehodnotit podmínky poskytování podpor v nezaměstnanosti, mj. v návaznosti na veřejně prospěšné práce;

b) ve mzdové oblasti:

- revidovala současný způsob regulace mezd tak, aby umožňoval podstatně výraznější diferenciaci mezd v závislosti na efektivitě podnikatelských subjektů;

- vzhledem k rizikům, plynoucím ze stanovené výše minimální mzdy a zejména z přijatého způsobu přizpůsobování její úrovně růstu životních nákladů, zhodnotila její negativní důsledky;

c) V oblasti sociálního zabezpečení:

- urychleně dokončila přestavbu systému sociálního zabezpečení a systému jeho financování na principu pojištění;

- v rámci budování sociální záchranné sítě věnovala zvýšenou pozornost přípravě zákona o životním minimu;

d) zpracovala analýzu účelnosti rozdělení kompetencí v oblasti sociální politiky s určením kritických oblastí a navržením konkrétních opatření;

e) realizovala záměr, aby další zpráva o hospodářské a sociální politice vlády představovala vzájemně propojený celek s náčrtem konkrétnějších vývojových tendencí a na ně navazujících opatření.

3. doporučují ČNR a SNR, aby při přípravě zákonných norem upravujících legislativně oblast placení poplatků a ukládání pokut za znečišťování nebo poškozování životního prostředí byla zohledněna zásada ponechat 40 - 60 % z celkové výše poplatků a pokut takto získaných jako příjem obecních fondů životního prostředí.

4. požadují na vládě ČSFR - v oblasti hospodářské politiky, aby:

a) předložila analýzu průběhu a dopadu ekonomické reformy v republikách včetně jejich vzájemného porovnání. Informovala o průběhu přípravy velké privatizace;

b) předložila zásady vládní politiky v zemědělství a potravinářském průmyslu;

c) zpracovala analýzu účelnosti rozdělení kompetencí ve vztahu k provádění ekonomické reformy s určením kritických oblastí a navrhla konkrétní opatření;

d) zajistila podmínky pro urychlení rozvoje finančního trhu, zvláště privatizace bankovního sektoru. Informovala Federální shromáždění o opatřeních, které vláda učinila v této oblasti;

e) předložila konkrétní informaci o připravovaných projektech strukturálních změn výroby, včetně konverze zbrojní výroby. Doporučuje se zřídit komisi Federálního shromáždění, která by se zabývala konverzí zbrojní výroby:

f) zajistila předložení příslušných návrhů zákonů z oblasti ekonomické legislativy, nezbytných pro postup ekonomické reformy, v souladu s plánem legislativních prací v této oblasti tak, aby mohly být projednány ještě v průběhu jarního zasedání Federálního shromáždění v roce 1991 - viz. usnesení VH č. 70 z 22. 1. 1991;

g) zhodnotila překážky podnikání v ČSFR a navrhla postup jejich urychleného odstranění;

5. žádají vládu ČSFR - v oblasti ekologické, aby:

a) předložila podrobnou zprávu o stavu životního prostředí ČSFR příslušným výborům Federálního shromáždění ČSFR do 30. 6. 1991;

b) dopracovala koncept aktivní energetické politiky, včetně Souboru energetických programů a projektů, pro spolupráci se zahraničím a urychleně realizovala tuto aktivní energetickou politiku;

c) urychlila práce na ekologické legislativě, počínaje návrhem příslušných partií nové ústavy ČSFR, včetně přehodnocení kompetencí republik a federace. Zákon o ovzduší a zákon o životním prostředí předložit tak, aby mohl být Federálním shromážděním projednán nejpozději do 30. 6. 1991;

d) urychleně schválila (do 30. 6. 1991) a zavedla Soubor vybraných ekonomických nástrojů péče o životní prostředí do praxe, počínaje vytvořením fondů životního prostředí, s doporučenou výší obecních fondů 40 - 60 % z poplatků a pokut;

e) vytvořila kvantifikační systém vyhodnocování vnějších vlivů působících na životní prostředí a člověka, za účelem selektivního řešení situace v nejvíce ohrožených regionech;

f) urychleně vytvořila systém informování a vzdělávání veřejnosti v oblasti péče o životní prostředí, včetně jeho uvedení do praxe.


Pohanka v.r., Houška v.r.
Dubček v.r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění


Přihlásit/registrovat se do ISP