USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 123

ke zprávě vyšetřovací komise pro vyšetřování událostí 17. listopadu 1989 v Praze

Federální shromáždění na 14. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 26. března 1991 přijalo toto usnesení:

Federální shromáždění

  1. vyslechlo průběžnou informaci vyšetřovací komise Federálního shromáždění pro objasněni událostí 17. listopadu 1989 o výsledcích vyšetřování 17. listopadu 1989 přednesenou poslancem Jiřím Rumlem a požaduje písemnou zprávu

  1. bere na vědomí průběžnou zprávu vyšetřovací komise o plnění usnesení Federálního shromáždění č. 94 z 10. ledna 1991 současně s usnesením vyšetřovací komise ze dne 21. března 1991 a požaduje písemnou zprávu

  1. ukládá

a) vyšetřovací komisi dokončit plnění usnesení FS č. 94 ze dne 10. ledna 1991, pokud se jedná o poslance Federálního shromáždění, do 15. května 1991

b) předsednictvu Federálního shromáždění odtajnit pro poslance Federálního shromáždění důkazní materiály shromážděné vyšetřovací komisí pro objasnění událostí 17. listopadu 1989 k případům poslanců jmenovaných v usnesení vyšetřovací komise ze dne 21. 3. 1991. Tyto materiály připravit k nahlédnutí do 10. 4. 1991

c) předsednictvu Federálního shromáždění odtajnit údaje o spolupracovnících StB, nacházejících se v registrech svazků pro členy vyšetřovací komise 17. listopadu 1989, které jim budou umožňovat zjištěné skutečnosti oznamovat lustračním komisí ČNR a SNR, pokud o to požádají

  1. žádá vládu ČSFR, aby předložila návrh zákona o zacházení s informacemi o příslušnících a spolupracovnících StB

  1. žádá komisi pro objasnění událostí 17. listopadu 1989, aby urychlila svou činnost a uzavřela vyšetřování událostí 17. listopadu 1989 v Praze a předložila závěrečnou zprávu do 31. prosince 1991

  1. vyzývá poslance, u nichž vyšetřovací komise pro objasnění události 17. listopadu 1989 dne 22. 3. 1991 konstatovala, že jsou registrovaní jako spolupracovníci StB, aby se vzdali svých poslaneckých mandátů.


Žáček v.r., Houška v.r.
Dubček v.r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění


Přihlásit/registrovat se do ISP