USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 122

k návrhu vojenské doktríny České a Slovenské Federativní Republiky (tisk 366)

Federální shromáždění ČSFR na 14. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 20. března 1991 vyhlásilo vojenskou doktrínu České a Slovenské Federativní Republiky.

Vojenská doktrína České a Slovenské Federativní Republiky

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky vyhlašuje vojenskou doktrínu ČSFR.

I.

Vojenská doktrína ČSFR vychází z těchto základních principů:

- ze suverenity ČSFR při řešení všech otázek přípravy státu k obraně v souladu s právem na sebeobranu v duchu Charty organizace spojených národů,

- z jednoty obsahové části vojenské doktríny a praktických opatření s cíli zahraniční a vnitřní politiky státu, respektující zvláštnosti geografické polohy ČSFR a jejího státoprávního uspořádání,

- z úměrnosti ozbrojených sil potřebám rozumné obranné dostatečnosti v kontextu vytvářejícího se evropského bezpečnostního systému,

- z všeobčanské obrany ústavního zřízení státu, jeho jednoty a územní integrity jako výrazu vůle národů a národnosti ČSFR,

- z vyváženosti ekonomického potenciálu a sociálního klimatu s budováním ozbrojených sil a provádění hospodářskomobilizačních příprav k obraně státu.

Vedle zřetelně projevovaného odhodlání užít v případě potřeby k zachování nebo obnovení suverenity státu a jeho území integrity práva na sebeobranu prostřednictvím vlastních ozbrojených sil, je pro bezpečnost ČSFR důležité, aby bylo dosaženo takového stupně důvěry spolupráce a vzájemně výhodných vztahů mezi národy a státy, který by vyloučil řešení sporů mezi nimi ozbrojenou silou.

ČSFR je proto rozhodnuta podílet se na všech jednáních směřujících k posílení mezinárodní důvěry, stability a bezpečnosti v Evropě. Je připravena v souladu s dosaženými výsledky v rámci procesu odzbrojení zásadně přebudovat ozbrojené síly, a to v nejkratším čase tak, aby zabezpečovaly obranu státu a nepředstavovaly potenciální hrozbu agrese. Souhlasí s prováděním objektivní mezinárodní kontroly dodržování přijatých dohod při nenarušení bezpečnosti a suverenity států a činí si také nárok na účast v ní.

ČSFR bude nadále usilovat o snížení počtu ozbrojených sil v Evropě, a to na úroveň, která by zajišťovala stejnou bezpečnost všem státům. Bude rovněž usilovat o to, aby kritéria rozumné obranné dostatečnosti byla dohodnuta pro celou Evropu v rámci helsinského procesu rozvíjení a posilování evropské bezpečnosti a spolupráce.

ČSFR chápe obranu nezávislosti svého demokratického státu jako nejvyšší právo a povinnost, a to jak státu, tak i občanů. Za žádných okolností nezahájí ozbrojenou činnost proti kterémukoli státu, nestane-li se sama objektem ozbrojeného útoku. Nezříká se práva účastnit se zajištění kolektivní bezpečnosti více zemí, dojde-li k jejich vojenskému ohrožení. Nečiní si nároky na větší záruky bezpečnosti, než poskytuje jiným státům. Vůči žádnému státu nemá a nebude uplatňovat územní nároky.

ČSFR nevlastní a ani nevyrábí jaderné či jiné zbraně hromadného ničení a nebude usilovat o jejich vlastnictví. Nepřipustí rozmístění těchto zbraní na svém výsostném území.

ČSFR je připravena poskytnout své ozbrojené síly v rámci mírových sil OSN, vojenských sil OSN a v případě ekologických a jiných živelných katastrof.

ČSFR nepřipouští propagandu války a ozbrojeného násilí, terorismu, šovinismu, nacionalismu, rasové nenávisti, fašismu, třídní a náboženské nesnášenlivosti, narušující stabilitu mezinárodních a vnitřních vztahů.

ČSFR dodržuje a bude i nadále plnit přijaté závazky vyplývající z Charty OSN, Závěrečného aktu KBSE v Helsinkách, Závěrečného dokumentu vídeňské následné schůzky, dokumentu stockholmské konference o opatřeních k posílení důvěry a bezpečnosti a o odzbrojení v Evropě, vídeňské Smlouvy o konvenčních ozbrojených silách v Evropě a pařížské schůzky nejvyšších představitelů států KBSE, jakož i ostatních smluv a dohod. Vojenská doktrína ČSFR tyto závazky respektuje.

II.

ČSFR si plně uvědomuje rizika přechodného období k účinnějšímu a spolehlivějšímu systému bezpečnosti v Evropě. Tato rizika vyplývají z rozdílné úrovně demokracie, ekonomického, sociálního a národnostního rozvoje a z různých přístupů k řešení těchto nerovností. Ani po úplném odstranění důsledků blokového uspořádání bezpečnostních struktur v Evropě nebudou tato rizika zcela vyloučena. V souladu s celoevropským úsilím bude ČSFR přijímat a realizovat taková opatření, aby byla připravena těmto rizikům účinně čelit i s použitím suverénní vojenské síly.

ČSFR bere v úvahu i možnosti ohrožení z prostorů jiných než je prostor evropský, popřípadě též možnost vzniku nových typů ohrožení.

Důkazem vůle ČSFR přispět k zvyšování důvěry mezi evropskými státy konkrétními činy je rozhodnutí uskutečnit zásadní přestavbu svých ozbrojených sil. Cílem této přestavby je vybudovat armádu výlučně obranného charakteru. Vojenská doktrína ČSFR je doktrínou rozumné obranné dostatečnosti státu. Určuje zásady přípravy a rozpracovává použití ozbrojených sil, využití národního hospodářství a účast obyvatelstva na obraně státu.

Rozhodnutí o použití ozbrojených sil v souladu se zájmy ČSFR a mezinárodními smlouvami přísluší Federálnímu shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky.

Rozhodující ozbrojenou silou a jedním z nositelů suverenity státu a výrazným integrujícím činitelem jeho federativního uspořádání je Československá armáda.

Hlavním úkolem Československé armády je na základě zjištění příprav k vojenskému napadení ČSFR odvrátit ohrožení suverenity ČSFR včasným přijetím nezbytných obranných opatřeních. V případě napadení odrazit pozemní i vzdušný útok agresora z kteréhokoliv směru a na kteroukoliv část území ČSFR. Síly, které pronikly na území republiky ničit aktivní činností pravidelných nebo mobilizačně rozvinutých sil k obnovení územní celistvosti a suverenity státu. Zabezpečovat obranu a ochranu obyvatelstva a důležitých objektů pro funkci státu na celém území ČSFR a likvidovat následky napadení nepřítelem. Přitom vojenskopoliticky využít podpory vyplývající z evropského systému kolektivní bezpečnosti.

Při plnění tohoto úkolu se Československá armáda opírá o pomoc a solidaritu občanů. Podílí se na něm ozbrojené složky ministerstev vnitra a veřejné ozbrojené sbory, zejména ochranou a obranou důležitých objektů na území státu.

Československá armáda se skládá z pozemního vojska, vojenského letectva, vojsk zaintegrované protivzdušné obrany, jejichž charakter a obranný smysl stanoví soubor zákonů o obraně státu. Je vertikálně členěna a centrálně řízena, vybavena všemi druhy vojsk s komplexním týlem pro vedení obrany. Podle potřeby se mobilizačně rozvinuje k rozšíření mírového stavu.

Jedním ze základních úkolů výstavby ozbrojených sil je prohlubování demokratického charakteru služby v nich. V případě a výchově vojáků se na principu přímé a nedílné odpovědnosti velitele upevňuje kázeň a rozvíjí osobní odpovědnost, a to v duchu vlastenectví, nadstranickosti, vojenských předpisů a obecních zákonných norem.

Civilní obrana jako součást obrany státu zahrnuje komplex organizačních, odborných, materiálních a technických opatření, směřujících k ochraně obyvatelstva a materiálních hodnot společnosti proti následkům přírodních, průmyslových a ekologických katastrof v míru a proti následkům napadení území prostředky nepřítele za války. Přípravy k civilní obraně jsou centrálně řízeny.

Pro komplexní obranu státu, jeho funkci ve válce a pro zabezpečení ozbrojených sil se využívá systém hospodářské mobilizace, vytvářejí se federální hmotné rezervy a provádí se operační příprava státního území. Tento systém a přijímaná opatření odpovídají soudobým podmínkám vedení obrany, organizaci a dislokaci ozbrojených sil, podmínkám tržního mechanismu a mezinárodněpolitické situaci.

III.

Zásady vojenské doktríny jsou kodifikovány a rozpracovány legislativními akty Federálního shromáždění ČSFR, České národní rady a Slovenské národní rady.

Realizaci vojenské doktríny zabezpečují výkonné orgány státní moci pod kontrolou zastupitelských orgánů, které posuzují popřípadě schvalují zásadní dokumenty branné politiky státu.

Závažné otázky branné politiky a způsob jejich realizace se vyhlašují v programových prohlášeních federální vlády.

Vojenskotechnická opatření doktríny jsou rozpracována v dokumentech výstavby ozbrojených sil a přípravy civilní obrany, v plánech hospodářské mobilizace státu, v operačních plánech a dalších dokumentech, které se průběžně aktualizují v souladu s vývojem vojenskopolitické a ekonomické situace.

Kontrolu realizace vojenské doktríny ČSFR v ozbrojených silách zabezpečuje Federální shromáždění ČSFR.

Houška v.r., Žáček v.r.
Dubček v.r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění


Přihlásit/registrovat se do ISP