USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 86

k vládnému návrhu

štátneho záverečného účtu federácie za rok 1989 a prehľád o súhrne štátnych záverečných účtov za Českú a Slovenskú Federatívnu Republiku za rok 1989 a návrh, aby FZ v zmysle ustanovenia čl. 36 odstavce 1 písm. d) ústavného zákona č. 143/1968 Zb., o československej federácii, v znení ústavného zákona č. 125/1970 Zb.,

1. schválilo

a) návrh štátneho záverečného účtu federácie za rok 1989, ktorý vykazuje príjmy 198 516 869 tis.Kčs, výdavky 199 347 869 tis. Kčs a celkový schodok 831 000 tis. Kčs s tým, že u kapitoly všeobecná pokladničná správa prebehne nasledovná revízia;

b) návrh na krytie schodku súhrnu štátnych rozpočtov zo štátnych finančných

aktív federácie vo výške 2,72 mld. Kčs s tým, že z tejto čiastky je určené:

na krytie schodku štátneho rozpočtu federácie 831 mil. Kčs,
na krytie schodku štátneho rozpočtu ČR 1 247 mil. Kčs,
na krytie schodku štátneho rozpočtu SR 642 mil. Kčs;

c) návrh, aby na úhradu celkového schodku hospodárenia štátneho rozpočtu Slovenskej republiky vykázaného v štátnom záverečnom účte vo výške 1 422 mil. Kčs, boli okrem čiastočnej úhrady schodku podľá predchádzajúceho bodu použité ďálšie prostriedky štátnych finančných aktív federácie vo výške 780 mil. Kčs;

d) úver štátu od Štátnej banky československej vo výške 35,4 mld. Kč z titulu prevzatia vládnych úverov do kompetencie federálneho ministerstva financií;

- 2 -


2. vzalo navedomie, že

a) štátne finančné aktíva federácie k 31.decembru 1989 (po uskutočnení operácií súvisejúcich s finančným zúčtováním) činí 86 573 048 tis. Kčs a pasíva 35 584 584 tis. Kčs;

b) celkové výsledky plnenia súhrnu štatnych rozpočtov federácie. Českej republiky a Slovenskej republiky za rok 1989 vykazujú prijmy 314 823 743 tis. Kčs, výdavky 318 323 743 tis. Kč a celkový schodok 3 500 000 tis. Kčs

c) vo finančnom hospodárení národnych výborov v roku 1989 dosiahli príjmy národných výborov 155 824 905 tis. Kčs, výdavky 151 838 954 tis. Kč celkové prekročenie príjmou nad výdavkami činí 3 985 951 tis. Kčs, z toho v Českej republike 3 110 898 tis. Kč a v Slovenskej republike 875 053 tis. Kčs.

Pohanka v.r., Houška v.r.
Dubček v.r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění


Přihlásit/registrovat se do ISP