USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 85

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Federálnímu shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky Opční protokol k Mezinárodnímu paktu o občanských a politických právech, přijatý v New Yorku dne 16.prosince 1966, a prohlášení podle článku 41 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech (tisk 279)

Federální shromáždění ČSFR na 10. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 19. prosince 1990 schválilo toto usnesení:

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky souhlasí s přístupem České a Slovenské Federativní Republiky k Opčnímu protokolu k Mezinárodnímu paktu o občanských a politických právech, přijatému v New Yorku dne 16. prosince 1966, a s učiněním následujícího prohlášení:

"Česká a Slovenská Federativní Republika prohlašuje v souladu s článkem 41 Mezinárodního paktu o občanských a politických pravech, že uznává příslušnost Výboru pro lidská práva, vytvořeného na základě článku 28 Paktu, přijímat a posuzovat oznámení jednoho státu, který je jeho smluvní stranou, o tom, že jiný stát, který je jeho smluvní stranou, neplní své závazky podle tohoto Paktu."

Matochová v.r., Pohanka v.r.
Dubček v.r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění


Přihlásit/registrovat se do ISP