USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 35

k návrhu výborů branných a bezpečnostních SL a SN a výborů zahraničních SL a SN na zřízení parlamentní komise pro dohled na odsun sovětských vojsk

Federální shromáždění ČSFR na 6. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 20. září 1990 schválilo toto usnesení:

1. schvaluje iniciativní návrh výborů branných a bezpečnostních SL a SN a výborů zahraničních SL a SN na vytvoření parlamentní komise pro dohled na odsun sovětských vojsk z ČSFR. Složení komise je uvedeno v příloze k tomuto usnesení:

2. ukládá komisi, aby

a) ve spolupráci se zainteresovanými resorty a institucemi ministerstva obrany, federálním ministerstvem zahraničních věcí, federálním ministerstvem financí, federálním ministerstvem kontroly:

- sledovala postup, podmínky a realizaci odsunu sovětských vojsk z ČSFR a kontrolu plnění závazků, vyplývajících z čs.-sovětské dohody z 26. 2. 1990,

- iniciovala řešení otázek majetko-právních, humanitárních a ekologických, spojených s odsunem,

- zabývala se i řešením otázek historických,

- navázala kontakty s poslanci Nejvyššího sovětu SSSR k projednání právních, politických a dalších aspektů odsunu sovětských vojsk,

b) o své činnosti informovala společné schůze sněmoven Federálního

shromáždění, zejména v souvislosti s ukončením II. a následně III.

etapy odsunu sovětských vojsk z ČSFR.

Matochová v. r., Pohanka v. r.
Dubček v. r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění


Přihlásit/registrovat se do ISP