USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 20

ke scénáři ekonomické reformy

Federální shromáždění ČSFR na 6. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů Federálního shromáždění dne 17. září 1990 projednalo scénář ekonomické reformy předložený vládou České a Slovenské Federativní Republiky dne 30. srpna 1990

Scénář představuje konkretizaci vládního prohlášení z 3. července 1990, požadovanou usnesením č. 3 společných schůzí Sněmovny lidu a Sněmovny národů.

Na základě posouzení celkové koncepce a cíle tohoto scénáře Federální shromáždění dospělo k názoru, že scénář je racionálním projektem řešení složitých problémů naší ekonomiky.

Federální shromáždění

1. konstatuje, že za více než čtyři desetiletí bylo naše hospodářstí dovedeno k naprosté destrukci. Dnešní vláda musí řešit problémy, které zavinily vlády komunistického režimu. Většina nesnází, které nás očekávají, je průvodním jevem nápravy tohoto stavu. Podmínkou úspěšnosti této nápravy je společenská dohoda, založená na občanské odpovědnosti a schopnosti přijmout řešení postupu ekonomické reformy s přesvědčením, že jiné cesty není. Vláda projevila ve scénáři ekonomické reformy vůli realizovat ji s přihlédnutím k sociálním i ekologickým aspektům.

2. doporučuje

- v oblasti privatizace využít všech vhodných privatizačních postupů, které povedou k rychlé a efektivní transformaci vlastnických vztahů,

- při realizaci scénáře udržovat soustavný dialog vlády s ekonomickými výbory parlamentu, a to i při přípravě těch rozhodujících kroků hospodářské politiky, které nemají charakter zákonné úpravy,

- dopracovat sociální souvislosti ekonomické reformy do uceleného systému,

- považovat ekologickou dimenzi za nedílnou systémovou součást programu ekonomické reformy.

3. žádá,

aby při realizaci ekonomické reformy federální vláda trvale spolupracovala s vládami obou republik.

4. upozorňuje

na nutnost dodržet harmonogram postupu realizace scénáře ekonomické reformy, který představuje její vzájemně propojené komponenty, a kde nedodržení postupu realizace jedné z nich negativně ovlivňuje průběh reformy jako takové.

Federální shromáždění koncepci a postup ekonomické reformy uvedený ve scénáři podporuje.

Kroupa v. r., Pohanka v. r., Houška v. r.
Dubček v. r.
ověřovatelé
předseda
Federálního shromáždění


Přihlásit/registrovat se do ISP