USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 3

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky projednalo na 2. a 4. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů ve dnech 3., 10. a 11. července 1990 programové prohlášení vlády České a Slovenské Federativní Republiky, jež přednesl předseda vlády ČSFR Marián Čalfa a přijalo toto usnesení:

Federální shromáždění posoudilo celkovou koncepci a cíle programového prohlášení vlády, které v zásadě odpovídají hlavním úkolům, které vláda České a Slovenské Federativní Republiky bude muset nezbytně v budoucím období plnit při zabezpečování nastoupené cesty přechodu k demokratickému právnímu státu a fungujícímu tržně ekonomickému systému.

1. konstatuje, že programové prohlášení - z hlediska svého koncipování je základem pro konkretizaci programů v oblasti politického, hospodářského, sociálního a kulturního života společnosti; - dává předpoklady pro společnou hospodářskou, sociální a ekologickou strategii i nástroje na její prosazení v rámci České a Slovenské Federativní Republiky.

2. doporučuje vládě ČSFR - aby do 1. září 1990 konkretizovala programové prohlášení navazujícím scénářem ekonomické reformy a ekologické strategie v podmínkách federace, zahrnujícím schéma vzájemné návaznosti a podmíněnosti jednotlivých postupů vč. zpracování variantních řešení sporných případů a aby zvláštní pozornost věnovala problémovým okruhům, které v programovém prohlášení nebyly dostatečně rozpracovány, jde zejména o tyto rozhodující okruhy:

- vymezení otázek vlastnictví - privatizace

- demonopolizace

- rozpočtová pravidla

- přechod k nové daňové soustavě

- liberalizace cen a jejich finanční důsledky

- sociální souvislosti ekonomické reformy

- postavení Fondu národního jmění

- aby požadovaný materiál obsahoval i uvedení těch podstatných postupů ekonomické reformy, které nejsou předmětem zákonné úpravy

- aby napomohla co nejdříve vytvořit legislativní a další podmínky pro vstup zahraničního kapitálu do naší ekonomiky a do našich podniků a projevila v této věci více rozhodnosti a vstřícnosti

- aby komplexně řešila problematiku politických utečenců

- aby mravní a kulturní rozměr lidské existence považovala za hlavní cíl své politiky

- aby ve své další práci využila i další náměty, které vyplynuly z diskuse na společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů;

vyzývá vládu ČSFR - aby účinně spolupracovala s Federálním shromážděním při přípravě návrhu nové ústavy ČSFR jako základu budování demokratického právního státu a jeho nového právního řádu;

- aby stanovila pořadí dalších legislativních prací, a to s důrazem na ty, bez nichž nelze přejít k občanské samosprávné společnosti včetně zemského zřízení a k fungujícímu tržnímu mechanismu, včetně posouzení priority ekologické, energetické, bezpečnostní a branné politiky státu;

- aby zabezpečila plynulý průběh legislativních prací, který by zajistil nezbytnou účast odborníků i široké veřejnosti na tvorbě práva a poslancům Federálního shromáždění plně umožnil vykonávat jejich ústavní pravomoci;

- aby sociální opatření vyplývající z důsledků zavádění hospodářské reformy a promítnutá do kompenzačních příspěvků se diferencovala podle reálných příjmů občanů a jejich sociálních podmínek; - aby se věnovala mnohem pozorněji, mimo jiné i vytvořením příslušného útvaru na federální úrovni, problematice národností a etnik, brala v úvahu jejich názory i názory národních rad i národních vlád s ohledem na specifiku jejich problémů, a to při jednání s jinými vládami;

- aby usilovala o vstup ČSFR do Evropského společenství a o přijetí ČSFR za člena Rady Evropy;

4. požaduje - aby zásadní ekonomické zákony nebyly předkládány k projednání v orgánech Federálního shromáždění dříve, než bude předložen vládou ČSFR a projednán Federálním shromážděním scénář ekonomické reformy, vymezující kontext jednotlivých zákonů;

- aby i orgány federace daleko účinněji postupovaly proti kriminalitě a jiným formám protispolečenského chování a dbaly respektování principů zákonitosti, zejména pokud jde o ochranu života, zdraví, majetku i zákonných práv občanů;

- aby znemožnila monopolizaci sdělovacích prostředků a urychleně podnikla nezbytné legislativní kroky k zajištění jejich plurality a nezávislosti;

- aby jednotliví ministři vlády ČSFR po konkretizaci dalších problémových okruhů vyplývajících z programového prohlášení informovali příslušné orgány Federálního shromáždění;

5. schvaluje - programové prohlášení vlády České a Slovenské Federativní Republiky, jehož důsledné plnění bude soustavně kontrolovat;

6. vyslovuje - vládě České a Slovenské Federativní Republiky v souladu s článkem 36 ústavního zákona o československé federaci důvěru,

Sýkora v. r., Šolc v. r., Žáček v. r.

ověřovatelé

Dubček v. r.

předseda Federálního shromáždění

Přihlásit/registrovat se do ISP