Pátek 13. března 1992

21. společná schůze SL a SN 13. 3. 1992


8. den - pátek 13. 3. 1992
Přítomno:123 poslanců Sněmovny lidu
72 poslanců Sněmovny národů zvolených v České republice
66 poslanců Sněmovny národů zvolených ve Slovenské republice


Nepřítomní poslanci:

Sněmovny lidu:

Adam, Adámek, Andelová, Bakšay, Bláha, Borguľa, Dienstbier st., Dlouhý, Filip, Hrušovský, Jambor, Kapusta, Kňažko, Kučera S., Langoš, Nazari, Novotný, Pohanka, Rynda, Savčinský, Šimko E., Šimko I., Vandas, Veverka, Zán, Zavřel, Žalud

Sněmovny národů zvolení v České republice:

Němec, Pernica F., Štern

Sněmovny národů zvolení ve Slovenské republice: Čalfa, Mečiar, Moric, Pánis, Roman, Seman, Slota, Vicen, Zelenay

(Jednání opět zahájeno v 9.20 hodin.)

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Vážené kolegyne a kolegovia! Dnešné rokovanie otvoríme hlasovaním o vládnom návrhu zákona o plate a odmene za pracovnú pohotovosť. Žiadam všetkých, ktorí sa nachádzajú v priľahlých priestoroch, aby vstúpili do rokovacej siene. Chýba nám štrnásť poslancov zo Snemovne ľudu a v uznášaniaschopnom stave nie je ani Snemovňa národov. Podotýkam, že ide o zákon, pri ktorom platí zákaz majorizácie, čo znamená, že je potrebných minimálne tridsaťosem kladných hlasov v každej časti Snemovne národov. Skôr, ako pristúpime k hlasovaniu, dám slovo poslancovi Kakačkovi, aby vám predniesol výsledky včerajšej voľby v Snemovni ľudu.

Poslanec SL J. Kakačka: Vážený pán predsedajúci, dámy a páni! Prečítam vám zápis o voľbe členov Predsedníctva Federálneho zhromaždenia.

Komisia poslancov Snemovne ľudu, ktorú Snemovňa ľudu zvolila pre tajnú voľbu člena Predsedníctva Federálneho zhromaždenia, oznamuje, že poslancom Snemovne ľudu bolo odovzdaných deväťdesiatpäť hlasovacích lístkov. Po skončení hlasovania komisia zistila: hlasovania sa zúčastnilo deväťdesiatštyri poslancov Snemovne ľudu. Hlasovania sa zdržal jeden poslanec Snemovne ľudu. Odovzdaných bolo osemdesiatdeväť platných hlasovacích lístkov. Neplatných hlasovacích lístkov bolo päť, a to v prípade pána poslanca Savčinského a pána poslanca Laluhu.

Pre navrhnutého kandidáta Vladimíra Savčinského bolo odovzdaných celkom šesťdesiat hlasov, proti dvadsaťdeväť hlasov, pre pána Ivana Laluhu bolo odovzdaných dvadsaťdeväť hlasov, proti šesťdesiat hlasov, pre pani Danu Drešerovú bolo odovzdaných päťdesiattri hlasov, proti štyridsaťjeden.

Volebná komisia zistila, že za členov Predsedníctva Federálneho zhromaždenia boli zvolení pán Vladimír Savčinský a pani Dana Drešerová, ktorí získali nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov v Snemovni ľudu.

Ďalej vám prečítam zápis o voľbe predsedu branného a bezpečnostného výboru Snemovne ľudu. Komisia poslancov na zistenie výsledkov volieb oznamuje, že poslancom Snemovne ľudu bolo odovzdaných deväťdesiatpäť hlasovacích lístkov. Po skončení hlasovania komisia zistila, že hlasovania sa zúčastnilo deväťdesiatštyri poslancov Snemovne ľudu, hlasovania sa zdržal jeden poslanec Snemovne ľudu. Odovzdaných bolo celkom deväťdesiatštyri platných hlasovacích lístkov. Neplatné hlasovacie lístky neboli.

Pre navrhnutého kandidáta pána Alojza Rajniča bolo odovzdaných šesťdesiatsedem hlasov, proti dvadsaťsedem hlasov. Volebná komisia zistila, že poslanec Alojz Rajnič bol zvolený za predsedu branného a bezpečnostného výboru Snemovne ľudu a získal nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Ďakujem poslancovi Kakačkovi. Vypočuli sme si správu volebnej komisie.

Konštatujem, že v tejto chvíli sme schopní uznášať sa a môžeme pristúpiť k prvému bodu dnešného programu, ktorým je:

34.

hlasovanie o vládnom návrhu zákona o plate a odmene za pracovnú pohotovosť (tlač 1309) a o príslušnom návrhu uznesenia snemovní (tlač 1389) a o súbore pozmeňovacích návrhov k týmto dvom tlačiam.

Súbor pozmeňujúcich návrhov máte na laviciach, má číslo 00341 a dátum 13. 3. Prosím, aby ste si túto pomôcku zobrali do ruky.

Prosím spravodajcov k tomuto zákonu, poslanca Moroviča a poslanca Gürtlera, aby zaujali svoje spravodajské miesta a začali predkladať jednotlivé pozmeňujúce návrhy. Rozprava bola skončená. Pán minister Miller sa k rozprave vyjadril. Potiaľ je všetko jasné. Ostatné veci rozhodneme sami hlasovaním. Slovo má pán poslanec Gürtler.

Společný zpravodaj výborů SL Š. Gürtler: Vážený pane předsedo, pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, přistupujeme k hlasování o návrhu zákona, jak to máte po obou stranách sněmovny napsáno, který byl včera projednán. Dnes mají být schváleny pozměňovací návrhy, které zazněly během rozpravy.

Úvodem bych chtěl stručně a krátce konstatovat, že přes veškerou snahu maximálně vyhovět (předpokládám, že většina poslanců obou sněmoven má tentýž názor, že bychom skutečně rádi udělali dobré skutky), to ve všech případech není možné, a to z toho prostého důvodu, že rozpočet má krajní potíže s neplněním své příjmové části, a tím je ovlivňováno všechno další. To zaznělo nakonec i během rozpravy v tomto týdnu, která se vedla k hospodaření loňského roku. Dnes se tu objevili zástupci jednoho ministerstva ze Slovenské republiky i z České republiky, kteří se nedomnívají, že to, co je předkládáno, je šťastné a že je to dobře řešeno.

My však musíme přejít k podstatě věci. Závěrem svého vystoupení bych chtěl říci, že nejpříjemnější by bylo hrát si na štědrého Mikuláše, všemi milovaného, avšak nebudeme schopni vyhovět všem požadavkům. Předpokládám, že většina poslanců pochopí, proč tomu tak je.

Přistoupíme k vlastnímu průběhu.

(Předsedající předseda SN M. Šútovec: Prosím poslancov, aby teraz venovali zvýšenú pozornosť predkladaným pozmeňujúcim návrhom.)

Předpokládám, že všichni máte pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu zákona o odměně za pracovní pohotovost (tisk 1309).

Začínáme u § 3, pořadové číslo 5. Jde o návrh poslance Šolce. Při této příležitosti bych chtěl říci, že pokud jde o návrh pana poslance Šolce, domnívám se a dávám to jako návrh, že by se mělo jednat o všech případech, a to je § 3, 10, 14, 17, 18 a 26.

Jsou dávány jako spojené a navazující na sebe a mají v podstatě týž vnitřní smysl. Stanovisko navrhovatele je ano, stanovisko zpravodajů je také shodné. Předpokládám, že jste si příslušná čísla 10, 14, 17, 18 a 26 našli a měli možnost porovnat s tiskem 1389 a že se k němu vyjádříte kladně.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Ďakujem. Pýtam sa pána poslanca Šolca, či súhlasí s tým, aby sa hlasovalo naraz, aj keď je to logická požiadavka. (Ano.) Je to tak. Všetci ste rozumeli, o čom budeme hlasovať. V podstate ide o doplnenie definície bezpečnostných zborov o pojem "bezpečnostné služby".

Budeme teda hlasovať o sérii pozmeňujúcich návrhov pána poslanca Šolca, ktoré majú jednu a tú istú podstatu, ale týkajú sa niekoľkých paragrafov tohto zákona. Spravodajcovia, ako ste počuli, odporúčajú, navrhovateľ tiež súhlasí s takým riešením.

(Hlasování: 9.33)

Kto súhlasí s predloženým pozmeňujúcim návrhom pána poslanca Šolca, nech zdvihne ruku a stlačí tlačidlo! Ďakujem. (SN-ČR 53, SN-SR 46, SL 82)

Kto je proti? (0)

Kto sa zdržal hlasovania? (SN-ČR 3, SN-SR 0, SL 2)

Ďakujem.

SN-ČR: pre päťdesiattri, proti nikto, traja sa zdržali hlasovania.

SN-SR: štyridsaťšesť, nula, nula.

SL: osemdesiatdva, nula, dvaja.

Pozmeňujúce návrhy pána poslanca Šolca boli prijaté.

Společný zpravodaj výborů SN J. Morovič: Ďalším je pozmeňujúci návrh k § 5, poradové číslo 4. Navrhol to poslanec Magyar. Je to celá tabuľka platových tried. Navrhovateľ s tým nesúhlasí, spravodajcovia majú kladný postoj, nech rozhodnú snemovne!

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Prosím, porovnajte pôvodne navrhované tarify s návrhom pána poslanca Magyara. Ide o 30-percentné zvýšenie čiastok. Vypočuli ste zamietavý názor spravodajcov aj navrhovateľa. Budeme hlasovať.

(Hlasování: 9.34)

Kto súhlasí s pozmeňujúcim návrhom poslanca Magyara, nech zdvihne ruku a stlačí tlačidlo! Ďakujem. (SN-ČR 25, SN-SR 32, SL 16)

Kto je proti? (SN-ČR 7, SN-SR 2, SL 5)

Kto sa zdržal hlasovania? (SN-ČR 22, SN-SR 15, SL 60) Ďakujem.

SN-ČR: dvadsaťpäť, sedem, dvadsaťdva.

SN-SR: tridsaťjeden, dva, pätnásť. SL: šestnásť, päť, šesťdesiat.

Návrh bol zamietnutý obidvoma snemovňami. Společný pravodaj SN J. Morovič: Ďalší návrh sa týka § 6, poradové číslo 2 od poslanca Musílka a tento návrh je logicky spojený s § 24 pod poradovým číslom 2 od toho istého poslanca. § 24 ods. 1. V obidvoch prípadoch navrhovateľ súhlasí, spravodajcovia tiež súhlasia.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Takže hlasujeme o § 6 ods. 2 a o príslušnom odseku § 24 jedna lomeno b.

(Hlasování: 9.36)

Kto súhlasí s takto predloženým pozmeňujúcim návrhom na základe odporúčania spravodajcov, nech zdvihne ruku a stlačí tlačidlo! Ďakujem. (SN-ČR 53, SN-SR 48, SL 83)

Kto je proti? (SN-ČR 0, SN-SR 0, SL 1)

Kto sa zdržal hlasovania? (SN-ČR 4, SN-SR 1, SL 1) Ďakujem.

SNČR: päťdesiattri, nula, štyri.

SN-SR: štyridsaťosem, nula, jeden. SL: osemdesiattri, jeden, jeden.

Návrh bol prijatý obidvoma snemovňami.

Společný zpravodaj výborů SN Š. Gürtler: Dále máme § 8. Je to návrh pana poslance Janči a stejný návrh je od paní poslankyně Bellušové. Jedná se v případě § 8 o zvýšení příplatku navrhovaného ve vládním návrhu z 15 na 20 procent za noční práci. Navrhovatel ano, zpravodajové také.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Takže hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Janču. Keď bude prijatý, bude tým vyriešený aj návrh pani poslankyne Bellušovej.

(Hlasování: 9.38)

Kto súhlasí na základe odporúčajúceho úsudku spravodajcov, nech zdvihne ruku a stlač tlačidlo! Ďakujem. (SN-ČR 44, SN-SR 49, SL 78)

Kto je proti? (SN-ČR 1, SN-SR 0, SL 0)

Kto sa zdržal hlasovania? (SN-ČR 8, SN-SR 2, SL 9) Ďakujem.

SN-ČR: štyridsaťštyri,jeden, osem.

SN-SR: štyridsaťdeväť, nula, dva.

SL: sedemdesiatosem, nula, deväť.

Návrh bol prijatý v obidvoch snemovniach. Tým je vyriešený aj návrh poslankyne Bellušovej, poradové číslo desať.

Paragraf 9, pořadové číslo 10 - je to totéž od paní poslankyně Bellušové. Jedná se o příplatek za práci v sobotu a neděli. Navrhovatel se k tomu vyjadřuje ne, nesouhlasí. My, zpravodajové, necháváme na posouzení sněmovnám, aby rozhodly, zda se s tím ztotožňují nebo ne.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Budeme hlasovať.

(Hlasování: 9.40)

Kto súhlasí s návrhom pani poslankyne Bellušovej (poradové číslo 10, § 9, zvýšenie sadzby z 25 na 30 %), nech zdvihne ruku a stlačí tlačidlo! (SN-ČR 26, SN-SR 43, SL 35) Ďakujem.

Kto je proti? (SN ČR-5, SN SR-0, SL 5) Ďakujem.

Kto sa zdržal hlasovania? (SN-ČR 26, SN-SR 11, SL 46) Ďakujem.

SN-ČR: dvadsaťšesť,päť, dvadsaťšesť. SN-SR: štyridsaťtri, nikto, jedenásť. SL: tridsaťpäť, päť, štyridsaťšesť. Návrh nebol prijatý.

Společný zpravodaj výborů SL Š. Gürtler: Dalším návrhem je § 11, pod pořadovým číslem 8 od poslance Ondrejkoviče. Navrhovatel s tímto návrhem nesouhlasí, protože ho chápe jako systémový návrh. Zpravodajové to přenechávají sněmovnám.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Môžeme hlasovať.

(Hlasování: 9.41)

Kto súhlasí s pozmeňujúcim návrhom pána poslanca Ondrejkoviča k § 11 ods. 1, nech zdvihne ruku a stlačí tlačidlo! (SN-ČR 6, SN-SR 16, SL 15) Ďakujem.

Kto je proti? (SN-ČR 14, SN-SR 2, SL 9) Ďakujem.

Kto sa zdržal hlasovania? (SN-ČR 36, SN-SR 35, SL 63) Ďakujem.

SN-ČR: šesť, štrnásť,tridsaťšesť.

SN-SR: šestnásť, dvaja, tridsaťpäť.

SL: pätnásť, deväť, šesťdesiattri. Návrh bol zamietnutý.

Společný zpravodaj výborů SL Š. Gürtler: Jako další máme zase § 11, pořadové číslo 11 poslance Čverčka. Ten je v § 11 odst. 2 vypustit poslední větu: "V platu vedoucího zaměstnance, který je statutárním orgánem, je vždy přihlédnuto k veškeré práci přesčas." Stanovisko navrhovatele je ne. Domníváme se, a tak bylo i argumentováno, že je to v podstatě nekontrolovatelné u vedoucího, pokud by o tom mělo být uvažováno. Zpravodajové se s tímto stanoviskem ztotožňují a nedoporučují.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Rozhodneme hlasovaním.

(Hlasování: 9.43)

Kto súhlasí s pozmeňujúcim návrhom pána poslanca Čverčka k § 11 ods. 2, nech zdvihne ruku a stlačí tlačidlo! (SN-ČR 8, SN-SR 11, SL 8) Ďakujem.

Kto je proti? (SN-ČR 20, SN-SR 12, SL 31) Ďakujem.

Kto sa zdržal hlasovania? (SN-ČR 26, SN-SR 30, SL 53) Ďakujem.

SN-ČR: osem, dvadsať, dvadsaťšesť.

SN-SR: jedenásť, dvanásť, tridsať.

SL: osem, tridsaťjeden, päťdesiattri.

Návrh bol zamietnutý v obidvoch snemovniach.

Společný zpravodaj výborů SL Š. Gürtler: Dalším pozměňujícím návrhem je § 12, pod pořadovým číslem 8 poslance Ondrejkoviče. Slova "lze poskytnout", uvedená za slovy "psychickou zátěží", nahradit slovy "se poskytne". Navrhovatel souhlasí, zpravodajové také.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Hlasujeme o § 12 - pozmeňujúci návrh pána poslanca Ondrejkoviča. Spravodajcovia aj navrhovateľ súhlasia.

(Hlasování: 9.44)

Kto v obidvoch snemovniach súhlasí, nech zdvihne ruku a stlačí tlačidlo!(SN-ČR 43, SN-SR 54, SL 83) Ďakujem.

Kto je proti? (SN-ČR 4, SN-SR 0, SL 0) Ďakujem.

Kto sa zdržal hlasovania? (SN-ČR 8, SN-SR 0, SL 9) Ďakujem.

SN-ČR: štyridsaťtri, štyri, osem.

SN-SR: päťdesiatštyri, nula, nula.

SL: osemdesiattri, nula, deväť. Deväť poslancov ignorovalo hlasovanie.

Návrh bol prijatý.

Společný zpravodaj výborů SL Š. Gürtler: Dalším návrhem je § 13. V § 13, pod pořadovým číslem 7 od pana poslance Petera byl návrh, aby se § 7 zrušil. Druhá je otázka ta, že vlastně tento paragraf dává možnost organizacím rozhodnout. Z toho důvodu se nedoporučuje ze strany navrhovatele, aby tento paragraf se zrušil a zpravodajové nechávají rozhodnutí sněmovnám.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Budeme hlasovať.

(Hlasování: 9.45)

Kto súhlasí s predneseným pozmeňujúcim návrhom pána poslanca Petra na zrušenie § 13, nech zdvihne ruku a stlačí tlačidlo! (SN-ČR 0, SN-SR 17, SL 5) Ďakujem.

Kto je proti? (SN-ČR 36, SN-SR 8, SL 40)

Kto sa zdržal hlasovania? (SN-ČR 22, SN-SR 24, SL 44) Ďakujem.

SN-ČR: nula, tridsaťšesť, dvadsaťdva.

SN-SR: sedemnásť, osem, dvadsaťštyri.

SL: päť, štyridsať, štyridsaťštyri.

Návrh bol zamietnutý v obidvoch snemovniach.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP