Úterý 3. března 1992

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ

REPUBLIKY

3. března 1992

ZPRÁVA

O 21. SPOLEČNÉ SCHŮZI

SNĚMOVNY LIDU

A SNĚMOVNY NÁRODŮ

1. část

VI. volební období

21. společná schůze SL a SN 3. 3. 1992


1. den - úterý 3.3.1992
Přítomno:135 poslanců Sněmovny lidu
72 poslanců Sněmovny národů zvolených v České republice
69 poslanců Sněmovny národů zvolených ve Slovenské republice


Nepřítomní poslanci:

Sněmovny lidu:

Adam, Adámek, Bakšay, Dienstbier J. st., Dlouhý, Nazari-Buřivalová, Novotný, Kapusta, Klaus, Kňažko, Korman, Kováč, Šimko E., Šimko I., Zán

Sněmovny národů zvolení v České republice:

Maštálka, Parkanová, Pernica F.

Sněmovny národů zvolení ve Slovenské republice: Čalfa, Mečiar, Mináč, Pánis, Seman, Slota

Návrh pořadu schůze:

Federální shromáždění na 21. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 3. března 1992 schválilo tento návrh pořadu a postupu jednání 21. společné schůze SL a SN FS konané ve dnech 3. - 13. března 1992.

1. Informace vyšetřovací komise pro lidská práva a menšiny FS v záležitosti případu pana M. Marečka.

2. Vládní návrh zákona o zvýšení důchodů v roce 1992 (tisk 1231) a návrh usnesení výborů SL a SN (tisk 1311).

3. Návrh ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o čs. federaci, ve znění pozdějších předpisů, ústavní zákon č. 91/1960 Sb., Ústava ČSFR, ve znění ústavního zákona č. 326/1991 Sb. (tisk 1071/A) a návrh usnesení SL a SN (tisk 1212) a dodatek k tomuto tisku 1212 a výsledky jednání společného dohodovacího výboru (tisk 1348).

4. Závěrečná zpráva vyšetřovací komise FS pro objasnění událostí k 17. listopadu 1989 (tisk 1236) a návrh usnesení SL a SN (tisk 1250).

5. Zpráva generálního prokurátora ČSFR o stavu trestního stíhání a výsledcích postihu představitelů bývalého režimu (tisk 892) a informace k této zprávě (dodatek k tisku 892) a návrh usnesení SL a SN (tisk 1244) a návrh poslaneckého klubu ODA (tisk 1249).

6. Volba členů, předsedy a místopředsedy Federální rady pro rozhlasové a televizní vysílání (tisky 1340, 1342).

7. Vládní návrh zákona o cestovních náhradách (tisk 1086) a usnesení SL a SN (tisk 1313).

8. Vládní návrh zákona o změnách v pěstounské péči (tisk 1161) a návrh usnesení SL a SN (tisk 1310).

9. Vládní návrh zákona o změnách zákona č. 382/1990 Sb., o rodičovském příspěvku (tisk 1189) a návrh usnesení SL a SN (tisk 1312).

10. Vládní návrh zákona o pobytu cizinců na území ČSFR (tisk 1037) a návrh usnesení SL a SN (tisk 1324).

11. Vládní návrh zákona o zřízení vojenských soudů, stanovení jejich sídel a obvodů (tisk 1264) a návrh usnesení SL a SN (tisk 1326).

12. Návrh zákona o ochraně znaku a názvu Červeného kříže a o Čs. červeném kříži (tisk 954) a návrh usnesení SL a SN (tisk 1328).

13. Vládní návrh zákona o vojenské policii (tisk 1036) a návrh usnesení SL a SN (tisk 1290).

14. Vládní návrh zákona o zřízení sekretariátu KBSE a výsadách a imunitách tohoto sekretariátu (tisk 1267) a návrh usnesení SL a SN (tisk 1339).

15. Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Federálnímu shromáždění ČSFR Smlouva o porozumění a přátelství mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Francouzskou republikou, podepsaná v Paříži dne 1. října 1991 (tisk 1072).

16. Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Federálnímu shromáždění ČSFR Smlouva mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Polskou republikou o dobrém sousedství, solidaritě a přátelské spolupráci, podepsaná v Krakově dne 6. října 1991 (tisk 1084).

17. Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Federálnímu shromáždění ČSFR Smlouva o přátelských vztazích a spolupráci mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Španělským královstvím, podepsaná v Praze dne 11. listopadu 1991 (tisk 1137).

18. Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Federálnímu shromáždění ČSFR Dohoda mezi ČSFR a Komisí Evropských společenství o zřízení zastoupení Komise Evropských společenství v ČSFR a jeho výsadách a imunitách, podepsaná dne 11. prosince 1991 (tisk 1232).

19. Návrh zákona o platech soudců Nejvyššího soudu ČSFR a soudců a justičních čekatelů vojenských soudů (tisk 1280) a návrh usnesení SL a SN (tisk 1344).

20. Návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 143/1968 Sb., ve znění pozdějších předpisů (tisk 1253) a návrh usnesení SL a SN (tisk 1344).

21. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích (tisk 1276).

22. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie FMD (tisk 1321).

23. Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Federálnímu shromáždění ČSFR Protokol o změně Úmluvy o mezinárodním civilním letectví (článek 3 bis), podepsaný v Montrealu dne 10. května 1984 (tisk 1117).

24. Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Federálnímu shromáždění ČSFR Protokol o změnách Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF), podepsaná v Bernu dne 20. prosince 1990 (tisk 1226).

25. Vládní návrh na účast ČSFR na mírové operaci OSN v Jugoslávii, včetně vyslání vojenské jednotky a skupiny pozorovatelů (tisk 1322).

26. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje branný zákon č. 92/1949 Sb., ve znění pozdějších předpisů (tisk 1265) a návrh usnesení SL a SN (tisk 1327).

27. Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích (tisk 1257) a návrh usnesení SL a SN (tisk 1343).

28. Plán kontrolní činnosti federálního ministerstva kontroly na I.pololetí 1992 (tisk 1251).

29. Zpráva vlády ČSFR o plnění státního rozpočtu federace a souhrnu státních rozpočtů za I. - IV. čtvrtletí 1991 (tisk 1296).

30. Vládní návrh zákona o soustavě daní (tisk 842).

31. Vládní návrh, kterým se předkládají Federálnímu shromáždění ČSFR k vyslovení souhlasu Dohoda mezi ČSFR a Dánským královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná v Praze dne 6. března 1991, Dohoda mezi ČSFR a Nizozemským královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná v Praze dne 29. dubna 1991, Dohoda mezi ČSFR a Královstvím Norska o vzájemné podpoře a ochraně investic, podepsaná v Oslu dne 21. května 1991 a Dohoda mezi vládou ČSFR a vládou Řecké republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná v Praze dne 3. června 1991 (tisk 1210).

32. Návrh zákona o majetkové restituci a rehabilitaci církví a náboženských společností (tisk 955).

33. Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Federálnímu shromáždění ČSFR Smlouva mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Spolkovou republikou Německo o dobrém sousedství a přátelské spolupráci.

34. Vládní návrh zákona o platu a odměně za pracovní pohotovost (tisk 1309).

35. Návrh zákona o podnikání ve vztahu k zahraničí a vývozu a dovozu věcí (tisk 1254).

36. Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Federálnímu shromáždění ČSFR Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Rumunska o vzájemném obchodě a platbách, podepsaná v Brně dne 11. září 1991 (tisk 1083).

37. Odpovědi na interpelaci poslanců FS.

38. Informace ministra hospodářství ČSFR k usnesení SN č. 339 z 2. 10. 1991 k problematice zemědělství (tisk 1009) a návrh usnesení VH SL a SN (tisk 1203).

39. Návrh usnesení FS ČSFR ve věci soustavy vodních děl Gabčíkovo-Nagymaros.

40. Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 384/1991 Sb., o ochraně železniční dopravy.

41. Večer k 400. výročí narození J. A. Komenského.

42. Informace o stavu v železniční a silniční dopravě v ČSFR.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Vážené poslankyně, vážení poslanci, vážení hosté, vítám vás na zahájení 21. společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů Federálního shromáždění.

Ještě než přistoupíme k zahájení 21. společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů, bude se konat krátká schůze Sněmovny lidu.

(Poznámka redakce: Ještě před zahájením 21. společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů se konala 9. samostatná schůze Sněmovny lidu.)

(Jednání zahájeno v 11 hodin.)

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Vážené Federálne zhromaždenie, vážené poslankyne, vážení poslanci, vážení hostia, dovoľte, aby som vás privítal na otvorení 21. spoločnej schôdze Snemovne ľudu a Snemovne národov. Je to predposledná spoločná schôdza tohto Federálneho zhromaždenia. Dovoľte, aby som privítal ministrov federálnej vlády, ministra Millera, ministra Langoša, predsedu Ústavného súdu ČSFR pána Ernesta Valka, pána ministra Ehrenbergera a vás všetkých.

Pozvánku s návrhom programu ste obdržali. Chcem pripomenúť, že predĺžením minulej 20. spoločnej schôdze bolo skrátené obdobie pre rokovanie výborov snemovní, takže niektoré návrhy nie sú ešte perfektne pripravené. Predsedovia výborov počítajú s tým, že niektoré výbory, napríklad výbory hospodárske, budú vo voľných chvíľach ešte v niektorých záležitostiach rokovať.

Pripomínam vám, že na minulej schôdzi sme si sľúbili, že budeme rokovať efektívne a že budeme rokovať každý deň do 20.00 hodiny. V utorok 10. marca od 14.00 hodiny bude uvoľnený čas pre prácu výborov, ktoré ešte nedokončili svoju agendu.

Navrhujem vám, aby sme postupovali podľa programu a postupu rokovania 21. spoločnej schôdze Snemovne ľudu a Snemovne národov konanej 3. až 13. marca 1992, tlač 1349. Chcem vám navrhnúť a dám o tom hlasovať, aby sme odsúhlasili dĺžku diskusného príspevku na maximálne 10 minút. Program rokovania budeme považovať pre seba za záväzný, avšak konkrétny postup pre rokovanie jednotlivých bodov v poradí, ako je tu naznačený, nemôžeme celkom zaručiť z dôvodov, ktoré som už uviedol, pretože nie všetky body sú v rovnakej miere a rovnako perfektne pripravené vo výboroch. Prosím preto o trpezlivosť a o schválenie, aby ste pokladali konkrétne poradie bodov za viac-menej orientačné a aby ste umožnili predsedajúcim schôdze operatívne meniť poradie, jednak podľa možností vlády, jednak podľa možností výborov.

Chcem vás upozorniť, že medzi pozvánkou, ktorú sme vám rozoslali, a materiálom, ktorý ste obdržali do lavíc - tlač 1349 - sú niektoré nepatrné rozdiely. V porovnaní s pozvánkou sa nezaraďuje do programu bod uvedený v poznámke ako číslo 17, ktorým je novela zákona o ovzduší - tlač 1287 -, pretože predsedovia výborov pre životné prostredie žiadajú o zaradenie návrhu na budúcu spoločnú schôdzu snemovní. Požiadam niektorého z predsedov výborov, aby nám k tejto záležitosti podal bližšie vysvetlenie. Pán predseda Rynda to môže teraz urobiť.

Poslanec SL I. Rynda: Vážené poslankyně, vážení kolegové, výbory pro životní prostředí se dohodly na svém jednání, že novela, která je připravena, obsahuje problematiku velmi závažnou jak z hlediska ochrany životního prostředí, tak z hlediska hospodářského. Usoudily tedy po přijetí stanovisek slovenské Komise pro životní prostředí a ministerstva životního prostředí České republiky, že je účelné svolat expertní poradu k této novele a teprve na základě doporučení této expertní porady za účasti odborníků federace obou republik i nezávislých organizací, stejně jako výzkumných ústavů a zástupců výroby, na které bude mít novela zákona mimořádný dopad, doporučit novelu v takovém znění, za kterým budou moci výbory odpovědně stát. To je důvod, pro který žádáme předložení až na příští schůzi pléna.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Ďakujem. Berte toto na vedomie a pri hlasovaní o programe majte na mysli toto zdôvodnenie, ktoré tu predniesol pán predseda príslušného výboru, Ivan Rynda.

Ďalej vás upozorňujem, že novo sa zaraďuje vládny návrh zákona o vojenskej polícii - tlač 1038 a príslušný návrh uznesenia Snemovne ľudu a Snemovne národov, to je tlač 1290. Tento je uvedený v programe, ktorý ste dostali do lavíc ako bod číslo 12. Zaraďujeme ho z toho dôvodu, že návrh bol výbormi bezpečnostnými a brannými pripravený a predsedovia týchto výborov naliehavo odporúčajú tento bod do programu.

Nový je zaradený ako bod č. 24 vládny návrh na účasť ČSFR na mierovej operácii OSN v Juhoslávii, vrátane vyslania vojenskej jednotky a skupiny pozorovateľov - tlač 1322. Prerokovanie tohto materiálu je naliehavé z časových dôvodov.

Ďalej by som vás chcel upozorniť a upriamiť vašu pozornosť na to, že na štvrtok 12. 3. bod č. 22 je zaradený vládny návrh, ktorým sa predkladá na vyslovenie súhlasu Federálnemu zhromaždeniu Zmluva medzi ČSFR a SRN o dobrom susedstve a priateľskej spolupráci. Iste ste si všimli, že tento bod nemá pridelené číslo tlače, je to z toho dôvodu, že po podpísaní príslušnými činiteľmi bol až dnes doručený do parlamentu a rozmnožuje sa a až dnes mu bolo pridelené číslo tlače. Chcem teda povedať, že pod číslom 2 je zaradený v programe podmienečne. Okrem toho, že nemá číslo tlače, nebol ešte prerokovaný a odporučený národnými radami. Znamená to, že plénu môže byť predložený len v prípade, keď národné rady vykonajú svoju ústavnú povinnosť, a to všetko sa stihne do konca navrhnutého obdobia trvania tejto spoločnej schôdze.

Pripomínam, že politické grémium v zásade odporúča, aby sa zmluva ratifikovala na tejto schôdzi. V prípade, že z dôvodov, o ktorých som hovoril, to nebude možné, bude tento bod preložený na ďalšiu schôdzu.

To sú niektoré informácie, ktoré som vám chcel povedať. Teraz sa pýtam poslancov, či majú nejaké pripomienky a námety k tomu, čo tu bolo povedané. Takže pán poslanec Šidík, ako druhý pán poslanec Rynda a potom budem menovať ďalších, ktorí sa hlásia.

Poslanec SL M. Šidík: Vážený pán predsedajúci, kolegyne a kolegovia, na programe druhej časti 20. spoločnej schôdze Snemovne ľudu a Snemovne národov bola plánovaná správa pána ministra Dlouhého o súčasnom stave a koncepcii na úseku poľnohospodárstva. Vzhľadom na to, že neboli v tom období k dispozícii výsledky za rok 1991 v tomto rezorte, bol vznesený návrh, aby tento bod programu bol presunutý na nasledujúcu, t. j. na 21. spoločnú schôdzu Snemovne ľudu a Snemovne národov.

Pretože v predloženom návrhu programu 21. spoločnej schôdze tento bod nie je zaradený, žiadam, aby sa splnilo uznesenie z minulej spoločnej schôdze a tento bod bol zaradený do programu 21. schôdze.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Ja sa ospravedlňujem, ďakujem. Chcel by som to vysvetliť ihneď z miesta. Samozrejme, že môžeme ďalej o tom rokovať, ale správa ministra Dlouhého bola objednaná Snemovňou národov, a nie Snemovňou ľudu, to po prvé. Po druhé: Predsedníctvo Snemovne národov vzhľadom na to, že uplynulo už také dlhé obdobie od termínu tejto objednávky a situácia sa v porovnaní s obdobím, kedy sa táto požiadavka vyslovila značne zmenila, uznalo za vhodné nezaťažovať v tejto chvíli už vládu touto problematikou. (Potlesk, šum v sále.) Predsedníctvo Snemovne národov sa vyslovilo pre to, aby tento bod nebol prijímaný do programu a tiež predsedníctvo Snemovne ľudu sa k tomu priklonilo. Keď si plénum bude myslieť, že aj tak je treba túto správu zaradiť do programu, bude sa o tom rozhodovať hlasovaním.

S faktickou poznámkou sa ešte hlási pán poslanec Stank, to je k tomuto bodu.

Místopředseda FS J. Stank: Pán predsedajúci, ja som vtedy viedol spoločnú schôdzu. Tu nejde o to, aby sa plénum vyjadrilo hlasovaním, pretože na minulej schôdzi celkom jednoznačne sa pre to plénum vyslovilo, takže niet o čom hlasovať. Muselo by sa hlasovať, keby to niekto chcel vyradiť z programu. Bolo to zaradené plénom do tohto programu spoločným hlasovaním s tým, že táto správa bola presunutá na 21. spoločnú schôdzu. (Potlesk.)

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Predsedníctva snemovní to v každom prípade do programu nezaradili. (Smích v sále.) Pán poslanec Jégl ako ďalší. Je tu rozpor medzi rozhodnutím pléna a rozhodnutím predsedníctva snemovne. Znovu opakujem, že táto záležitosť bola objednaná len Snemovňou národov, a nie Snemovňou ľudu.

Pán poslanec Jégl ako ďalší. K tejto problematike sa ešte hlási pán poslanec Humpál.

Poslanec SL P. Jégl: Pane předsedající, dovolte mi podat pozměňující návrh k programu tohoto zasedání. Navrhuji vypustit bod číslo 34. Jedná se o návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 498/1990 Sb. o uprchlících - číslo tisku 959.

Můj návrh má oporu v usnesení výborů gesčních, tj. výborů branných a bezpečnostních, které se usnesly na tom, že nedoporučují tento návrh k projednání na 21. společné schůzi. Důvody jsou ty, že tento návrh obsahuje řadu legislativních nejasností, i věcných nejasností a je třeba ho jistým způsobem dopracovat a připravit společnou zprávu, která ještě neexistuje.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP