Úterý 10. prosince 1991

19. společná schůze SL a SN 10. 12. 1991

4. den - úterý 10. 12. 1991

(Jednání zahájeno v 10.07 hodin.)
Přítomno:130 poslanců Sněmovny lidu
71 poslanců Sněmovny národů zvolených v České republice
57 poslanců Sněmovny národů zvolených ve Slovenské republice


Nepřítomní poslanci:

Sněmovny lidu:

Adámek M., Andelová, Bakšay, Branná, Černý J., Dienstbier J. st., Dlouhý, Hanák, Klaus, Kňažko, Langoš, Miller, Němcová, Ruml, Sahligerová, Šidík, Tvrdá, Varga, Vrchovský, Záležáková

Sněmovny národů zvolení v České republice:

Burian, Pernica F., Samková, Šamalík

Sněmovny národů zvolení ve Slovenské republice:

Čalfa, Farkaš, Klokner, Košnár, Kováč Marián, Krištofík, Mečiar, Molnár, Moric, Morovič, Pavúková, Posluch, Roman, Seman, Slota, Šedovič, Vincze, Vosček

(Schůze opět zahájena v 10.17. hodin.)

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Vážené poslankyně, vážení poslanci, vážení hosté, pokračujeme dnes v jednání 19. společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů Federálního shromáždění. Všechny vás vítám. Vítám i místopředsedu federální vlády dr. Rychetského.

Dnešní program bude zahrnovat tyto body, které byly sděleny při ukončení schůze minulý pátek. Prvním bodem bude Oznámení výsledků volby členů prezídia a členů dozorčí rady Federálního fondu národního majetku (tisk 975), dále budeme projednávat vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje trestní zákon (tisk 1002) a návrh usnesení Sněmovny lidu a Sněmovny národů (tisk 1064), vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňují trestní řád a zákon o ochraně státního tajemství (tisk 984) a návrh usnesení Sněmovny lidu a Sněmovny národů (tisk 1965). Dále budeme v průběhu jednacího dne hlasovat o Návrhu novelizace hospodářského zákoníku, jehož projednávání jsme minule nedokončili. V závislosti na výsledku jednání budeme projednávat vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor (tisk 898) a návrh usnesení Sněmovny lidu a Sněmovny národů (tisk 1060) a posléze vládní návrh zákona o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku (tisk 1011) a návrh usnesení Sněmovny lidu a Sněmovny národů (tisk 1008).

Než přistoupíme k prvnímu bodu, kterým je Oznámení výsledků volby členů prezídia a členů dozorčí rady Federálního fondu národního majetku, k čemuž dám slovo předsedovi volební komise poslanci Křížovi, ještě několik sdělení.

Vážení kolegové, dnes večer přijde do Federálního shromáždění pan prezident k neformální diskusi s poslanci. Toto setkání se uskuteční ve Sněmovně národů ve 20.00 hodin.

Při zahájení polední přestávky se sejde porada předsedů sněmoven s předsedy výborů v č. 534. Zároveň při zahájení polední přestávky budeme pokračovat v dovolbě členů prezídia členů dozorčí rady Federálního fondu národního majetku a posléze - rovněž při zahájení polední přestávky - se sejde v místnosti č. 214 pracovní skupina na přípravu transformačního zákona.

Nyní prosím poslance Kříže, aby podal zprávu o výsledcích voleb.

Poslanec SL E. Kříž: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, zápis o volbě členů prezídia a dozorčí rady Federálního fondu národního majetku: Komise poslanců Fedrálního shromáždění, kterou Sněmovna lidu a Sněmovna národů zvolily pro tajnou volbu předsedy, místopředsedy a členů prezídia a členů dozorčí rady Federálního fondu národního majetku, zjistila:

Pro volbu členů prezídia Federálního fondu národního majetku poslancům Sněmovny lidu bylo odevzdáno 102 hlasovacích lístků, poslancům Sněmovny národů bylo odevzdáno 88 hlasovacích lístků. Po skončení hlasování komise zjistila: hlasování se zúčastnilo 99 poslanců Sněmovny lidu, 84 poslanců Sněmovny národů. Hlasování se zdrželo - 3 poslanci Sněmovny lidu, 4 poslanci Sněmovny národů. Odevzdáno bylo celkem ve Sněmovně lidu 91 platných hlasovacích lístků, ve Sněmovně národů 79 platných hlasovacích lístků. Neplatných hlasovacích lístků bylo ve Sněmovně lidu 8, ve Sněmovně národů 5.

Volební komise zjistila, že pro ing. Lubomíra Bokštefla bylo odevzdáno 57 hlasů ve Sněmovně lidu, 57 hlasů ve Sněmovně národů, pro ing. Jana Klacka bylo odevzdáno 46 hlasů ve Sněmovně lidu, 48 hlasů ve Sněmovně národů, pro ing. Jiřího Kolihu bylo odevzdáno 18 hlasů ve Sněmovně lidu, 19 hlasů ve Sněmovně národů, pro ing. Josefa Kučeráka bylo odevzdáno 60 hlasů ve Sněmovně lidu, 54 hlasů ve Sněmovně národů, pro JUDr. Dagmar Lastoveckou bylo odevzdáno 49 hlasů ve Sněmovně lidu, 51 hlasů ve Sněmovně národů, pro ing. Josefa Mudríka bylo odevzdáno 36 hlasů ve Sněmovně lidu, 34 hlasů ve Sněmovně národů, pro dr. Václava Novotného bylo ode vzdáno 57 hlasů ve Sněmovně lidu, 56 hlasů ve Sněmovně národů, pro prof. ing. Jana Petrenka, CSc., bylo odevzdáno 46 hlasů ve Sněmovně lidu, 38 hlasů ve Sněmovně národů, pro ing. Václava Petříčka bylo odevzdáno 80 hlasů ve Sněmovně lidu, 68 hlasů ve Sněmovně národů, pro ing. Ignáce Prno, CSc., bylo odevzdáno 31 hlasů ve Sněmovně lidu, 30 hlasů ve Sněmovně národů, pro ing. Vladimíra Rudlovčáka bylo odevzdáno 43 hlasů ve Sněmovně lidu, 42 hlasů ve Sněmovně národů, pro JUDr. Richarada Salzmana bylo odevzdáno 31 hlasů ve Sněmovně lidu, 28 hlasů ve Sněmovně národů.

Pro ing. Jaroslava Šulka bylo odevzdáno 77 hlasů v SL a 70 hlasů v SN, pro ing. Jana Víta bylo odevzdáno 81 hlasů v SL a 73 hlasů v SN, pro ing.Petra Vybírala bylo odevzdáno 56 hlasů v SL a 28 hlasů v SN.

Volební komise konstatuje, že členy prezídia Federálního fondu národního majetku byli zvoleni ing. Lubomír Bokštefl, ing. Josef Kučerák, dr. Václav Novotný, ing. Václav Petříček, CSc., ing. Jaroslav Šulek, ing. Jan Vít.

Pro tyto kandidáty se vyslovila nadpoloviční většina přítomných poslanců Sněmovny lidu a nadpoloviční většina přítomných poslanců Sněmovny národů a obdrželi největší počet platných hlasů v součtu obou sněmoven.

Do druhého kola postupují dr. Dagmar Lastovecká, ing. Jan Klacek, ing.Vladimír Rudlovčák CSc., ing. Petr Vybíral, prof. ing. Jan Petrenko, ing. Josef Mudrík.

Pro volbu členů dozorčí rady Federálního fondu národního majetku poslancům Sněmovny lidu bylo odevzdáno 102 hlasovacích lístků, poslancům Sněmovny národů bylo odevzdáno 88 hlasovacích lístků.

Po skončení hlasování komise zjistila: Hlasování se zúčastnilo 99 poslanců SL, 84 poslanců SN, hlasování se zdrželi 3 poslanci SL a 4 poslanci SN.

Odevzdáno bylo celkem ve Sněmovně lidu 91 platných hlasovacích lístků, ve Sněmovně národů 80 platných hlasovacích lístků. Neplatných hlasovacích lístků bylo ve Sněmovně lidu 8, ve Sněmovně národů 4.

Volební komise zjistila, že pro Čestmíra Čejku bylo odevzdáno 64 hlasů v SL, a 61 hlasů v SN, pro ing. Juraje Borovského bylo odevzdáno 34 hlasů v SL a 40 hlasů v SN. Pro ing. Jana Kelo bylo odevzdáno 54 hlasů v SL, 54 hlasů v SN. Pro ing. Miloslava Kohoutka bylo odevzdáno 65 hlasů v SL, 46 hlasů v SN. Pro doc. ing. J. Makúcha CSc., bylo odevzdáno 63 hlasů v SL, 57 hlasů v SN. Pro Alojze Ondru bylo odevzdáno 26 hlasů v SL, a 25 hlasů v SN. Pro dr.Vratislava Šlajera bylo odevzdáno 22 hlasů v SL, 21 hlasů v SN, pro ing. Bohumila Tichého bylo odevzdáno 10 hlasů v SL, 23 hlasů v SN, pro ing. Jiřího Tesaře CSc., bylo odevzdáno 76 hlasů v SL, 56 hlasů v SN, pro dr. Miloše Tomsu CSc., bylo odevzdáno 12 hlasů v SL, 6 hlasů v SN.

Volební komise zjistila, že členy dozorčí rady Federálního fondu národního majetku byli zvoleni: Čestmír Čejka, ing.Jan Kelo, ing. Miloslav Kohoutek, doc. ing. Makúch CSc., ing. Jiří Tesař CSc. Pro tyto kandidáty se vyslovila nadpoloviční většina přítomných poslanců Sněmovny lidu a nadpoloviční většina přítomných poslanců Sněmovny národů a obdrželi největší počet platných hlasů v součtu obou sněmoven.

V Praze dne 6.12.1991, podepsáni členové komise.

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Pane kolego, souhlasíte s tím, jak jsem navrhoval, že by o polední přestávce proběhlo druhé kolo voleb? Členové komise se dostaví do místnosti č.026.

Budeme pokračovat v programu schůze. Vzhledem k tomu, že je tu potřebné kvórum, přistoupíme k hlasování o návrhu zákona, který předložil poslanec Jurečka. Návrh byl projednáván, zbývá hlasovat.

Připomínám, že při schválení tohoto zákona platí zákaz majorizace. Pokud někteří poslanci jsou ještě mimo jednací síň, nechť se okamžitě dostaví do jednací síně.

Konstatuji, že obě sněmovny jsou usnášení schopné. Ve Sněmovně lidu je 85 poslanců, ve Sněmovně národů 54 poslanců zvolených v České republice a 49 poslanců zvolených v Slovenské republice. Mezitím se čísla přítomných poslanců změnila, nebudu je opakovat. Výsledky budou sděleny při konstatování výsledků hlasování.

Přistupujeme k hlasování.

(10.28 hodin)

Kdo je pro uvedený návrh zákona, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko!

(SN - ČR 38, SR 41, SL 74) Děkuji.

Kdo je proti? (SN - ČR 1, SR 0, SL 1) Děkuji.

Kdo se zdržel hlasování? (SN - ČR 13, SR 8, SL 17 ) Děkuji.

Konstatuji, že ve Sněmovně národů v české části bylo pro 38 poslanců, 1 proti, 13 poslanců se zdrželo. Ve Sněmovně národů z poslanců zvolených ve Slovenské republice bylo 41 pro, nikdo nebyl proti, 8 poslanců se zdrželo. Ve Sněmovně lidu 74 poslanců bylo pro, 1 poslanec proti, 17 poslanců se zdrželo.

Konstatuji, že v obou sněmovnách byl návrh zákona schválen.

Tím tento bod je projednán.

Přistoupíme k dalšímu bodu pořadu, kterým je

12

návrh zákona, kterým se mění a doplňuje trestní zákon (tisk 1002) a návrh Sněmovny lidu a Sněmovny národů (tisk 1064).

Výklad tohoto vládního návrhu podá místopředseda vlády pan Pavel Rychetský. Prosím, aby se ujal slova.

Místopředseda federální vlády ČSFR P. Rychetský: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, vážené Federální shromáždění, vláda ČSFR předkládá novelu trestního zákona, jejímž hlavním důvodem bylo uvést do souladu tento důležitý zákon s Listinou základních práv a svobod, dále pak s Evropskou úmluvou o lidských právech a i s dalšími mezinárodními úmluvami tak, jak to vyplývá z ústavního zákona č. 23/1991 Sb., kterým se uvozuje Listina základních práv a svobod.

Změny, které jsou podmíněny přímo Listinou, jsou v trestním zákoně dvě. Jde o ochranu lidského plodu a o změnu v možnosti posuzovat některé vojenské trestné činy a trestné činy příslušníků ozbrojených sil jako kárná provinění. O vině a trestu za trestné činy může totiž podle Listiny rozhodovat pouze soud.

Z mezinárodních úmluv o lidských právech, které Listina vtěluje do vnitrostátního právního řádu a staví nad zákon vyplývají další navrhované změny:

- z Úmluvy o právech dítěte vyplývají úpravy týkající se únosu a obchodování s dětmi

- u Úmluvy o odstranění všech forem rasové diskriminace vyplývá doplnění, týkající se podněcování k národnostní a rasové nenávisti

- skutková podstata, postihující tzv. praní špinavých peněz je realizací závazku převzatého ČSFR v úmluvě proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami.

Novela trestního zákona je poměrně rozsáhlá, neboť přináší i další změny a doplňky, které byly vyvolány především praktickou potřebou ochránit nově vznikající ekonomické vztahy a čelit jevům, které závažným způsobem poškozují ekonomickou transformaci a v důsledku toho i důvěru občanů v tento proces.

Jde o komplex skutkových podstat, týkajících se zejména zneužití informací, vyplývajících z určitého postavení nebo funkce, tzv. "insider trading", zvláštní ustanovení o pletichách při veřejné soutěži a veřejné dražbě, úprava porušování průmyslových práv, zastírání původu věci získané trestnou činností atd. Dále je to trestní čin poškození nebo zneužití záznamu na nosiči informací, jehož účelem je chránit data uložená v paměti počítačů před neoprávněnými zásahy.

Rád bych v této souvislosti uvedl, že v této oblasti trestní zákon určitým způsobem "předbíhá" ostatní legislativu i dosavadní stav, neboť např. dosud není vytvořena taková počítačová vzájemně propojená síť, aby bylo možné do ní technicky jednoduše vstoupit apod., ale bylo zde využito v maximální míře zahraničních zkušeností i připomínek resortů, připomínek národních rad i poslanců Federálního shromáždění.

V dalších oblastech právního řádu bude třeba teprve vytvořit jemnější nástroje regulace a postihu mírnějšími než trestnými prostředky, trestní zákon však by měl již předem vytyčovat jasné mantinely.

Proto bych rád doporučil, aby trestní zákon byl schválen v té podobě, jak jej předložily ústavně právní výbory Sněmovny lidu a Sněmovny národů, jejichž dodatky a připomínky, vycházející z usnesení i dalších výborů, které návrh projednaly, pokládám za plně opodstatněné a z věcného i legislativního hlediska jej jménem vlády plně podporuji.

Závěrem svého úvodního vystoupení bych se rád zmínil o jednom problému, jehož nastolení by mohlo vyvolat jistou diskusi a to je problém trestu smrti v souvislosti zejména se známými událostmi v Leopoldově. Pokud jde o trest smrti, článek 6 odst.3 Listiny tento trest nepřipouští. Stejně tak jej nepřipouští dodatkový protokol č. 6 k Evropské konvenci o lidských právech, kterou jsme podepsali, i když dosud nebyla ratifikována. Proto není možné v rámci nynější novelizace uvažovat o návrzích na obnovení tohoto trestu.

Vážené dámy a pánové, bude zřejmě nutné přijmout některá opatření v oblasti vězeňství, jejichž úprava je však v kompetenci republikových orgánů a zákonodárství národních rad. Pokud jde o bezpečnost občanů, přichází v úvahu zakotvení některých záruk i v současné projednávané novele trestního řádu, tak jak o tom budu hovořit v úvodním slově k tomuto zákonu.

Věřím, vážené dámy a pánové poslanci, že jako úvod k rozpravě je toto slovo postačující a jsem připraven, spolu s gestory novely a jejich spolupracovníky zodpovědět vaše dotazy a reagovat na vaše připomínky. Děkuji za pozornost.

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Děkuji panu místopředsedovi federální vlády, sděluji sněmovnám, že opatřením předsedů sněmoven byl vládní návrh podle § 39 odst. 2 zákona o jednacím řádu Federálního shromáždění přikázán k projednání výborům ústavně právním, branným a bezpečnostním a sociálně kulturním obou sněmoven.

Shrnutím výsledků projednávání, přípravou návrhu usnesení a stanovisek byly pověřeny výbory ústavně právní. Tyto výbory připravily písemný návrh, je to tisk 1064 a zvolily sněmovními zpravodaji svých výborů poslance Milana Čiče a Josefa Oleje. Jako první bude mít slovo sněmovní zpravodaj Sněmovny lidu poslanec Čič.

Společný zpravodaj výborů SL M. Čič: Vážený pán predsedajúci, vážené poslankyne a vážení poslanci. Dovoľte, aby som ako spoločný spravodajca Snemovne ľudu odôvodnil stanovisko ústavnoprávneho výboru snemovne a v zmysle § 39 ods. 4 zákona o Rokovacom poriadku vás súčasne informoval o najzávažnejších otázkach, ktoré sú obsiahnuté v návrhoch výborov ústavnoprávnych - tlač 1064.

Predtým, než podám vyjadrenie k novele zákona ako celku, prosím o možnosť povedať na adresu trestného zákonodarstva niekoľko aktuálnych téz.

Predložené návrhy noviel trestného zákona i trestného poriadku prerokovávame v období, kedy široká verejnosť sa stále viac a viac obáva o svoje istoty a o svoju osobnú bezpečnosť, keď kriminalita hlavne proti osobnej slobode a integrite človeka stále stúpa a nadobúda nebezpečné prejavy. Šíria sa vyhrážky usmrtenia niektorých ľudí, občanov, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zúčastňujú na objasňovaní trestnej činnosti. Je to vývoj hrozivý, nebezpečný, ktorý právny štát a jeho orgány musia zastaviť mimo iného i dôrazným rozhodným postupom proti páchateľom agresívnych trestných činov.

Demokracia nemôže byť zneužívaná, lebo práve vtedy začína jej koniec. Občan má právo žiadať od polície, prokuratúry, súdu i zariadení pre výkon trestu odňatia slobody či ochranného liečenia účinnej garancie. Ale aj sudcovia, prokurátori, policisti aj príslušníci Zboru nápravnej výchovy očakávajú viac porozumenia, práv, istôt, že keď plnia svoje povinnosti, podľa zákona majú primerané ocenenie, uznanie a bezpečnosť pred akýmikoľvek útokmi.

Do procesu normotvorby zásadným spôsobom zasiahla aj leopoldovská tragédia. Hovoril o tom pán podpredseda vlády Rychetský. Vyvolal veľké rozhorčenie nad brutalitou spáchaných trestných činov vraždy. Spája sa to s rozsiahlou amnestiou prezidenta republiky, s celkovou liberalizáciou trestnej politiky orgánov polície, prokuratúry aj súdov, ale aj s neprimeranou a príslušnou humanizáciou podmienok k výkonu trestu odňatia slobody.

V tejto súvislosti silnejú a rozširujú sa hlasy volajúce po obnove trestu smrti a sprísnení režimu vo väznici.

Určite ste aj vy ako poslanci dostali mnoho a mnoho listov tohto druhu.

Prečo to všetko uvádzam? Preto, že aj dnes novelizujeme či tvoríme legislatívny základ praktickej trestnej politiky orgánov trestného riadenia.

Dovoľte mi teraz niekoľko slov k samotnému trestnému zákonu. Novelizujeme trestný zákon z roku 1961 v znení dvanástich noviel. Za tridsať rokov je to dosť. Pomaly aj odborníci strácajú prehľad, čo - ktorá novela obsahuje. Novely z predchádzajúcich rokov prehĺbili proces humanizácie, dekriminalizácie a depenalizácie. Za posledných pár rokov bolo vypustených alebo podstatne zmenených mnoho skutkových podstát. Boli to úpravy k lepšiemu, ale miestami aj k horšiemu.

Aké dôvody k tomu viedli a aké dôvody pretrvávajú prakticky doteraz v tejto základnej otázke?

Po prvé - stále sa meniace a novo vznikajúce sociálno-ekonomické a politicko-spoločenské podmienky.

Po druhé - prílišná predchádzajúca kriminalizácia, ktorá nezriedka chcela riešiť určité sociálne a ekonomické problémy pomocou trestného práva. Okrem toho, kriminalizácia aj takých činov, takých skutkov, ktoré patrili typicky do duchovnej či politickej sféry. Bolo tomu tak predovšetkým v 50-tych rokoch, ale aj v celom období fungovania direktívneho riadenia národného hospodárstva.

Po tretie - nové kriminologické poznatky o príčinách kriminality a formujúce sa tézy, že podstatu kriminality nevyrieši len alebo predovšetkým prísne trestanie a trestanie všetkého, čo nie je v súlade s určitou štátnou ideológiou a politikou. To platilo a platí i pre súčasnosť.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP