Úterý 2. července 1991

16. Společná schůze SL a SN 2. 7. 1991

1. den - úterý 2. července 1991

(Jednání zahájeno v 10.12 hodin)

Přítomno: 137 poslanců Sněmovny lidu
71 poslanců Sněmovny národů zvolených v České republice
66 poslanců Sněmovny národů zvolených ve Slovenské republiceNepřítomní poslanci:

Sněmovny lidu:

Adámek, Bakšay, Borguľa, Dienstbier J. st., Dlouhý, Hanák, Konečný P., Krejcar, Molnár, Ropek, Sahligerová, Zán

Sněmovny národů zvolení v České republice:

Hladík, Němec, Souček, Štern

Sněmovny národů zvolení ve Slovenské republice:

Bačinský, Gémesi, Kontra, Morovič, Muška, Posluch, Syč, Sýkora, Viktorín


ZPRÁVA

o 16. společné schůzi

Sněmovny lidu a Sněmovny národů

Návrh pořadu schůze:

1. Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Federálnímu shromáždění ČSFR návrh na sjednání Protokolu o zrušení Rady vzájemné hospodářské pomoci (tisk 698)

2. Závěrečná zpráva parlamentní komise pro dohled na odsun sovětských vojsk (tisk 736)

3. Návrh na přijetí nabídky Severoatlantického shromáždění na přidružené členství Federálního shromáždění ČSFR v Severoatlantickém shromáždění (tisk 720)

4. Vládní návrh zákona o změnách v sociálním zabezpečení (tisk 640)

5. Vládní návrh zákona o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání (tisk 689)

6. Vládní návrh zákona o svobodě náboženské víry a postavení církví a náboženských společností (tisk 649)

7. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 298/1990 Sb., o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckého (tisk 676)

8. Vládní návrh státního závěrečného účtu federace za rok 1990 (tisk 691)

9. Vládní návrh, kterým se předkládá FS ČSFR k vyslovení souhlasu Protokol o změně Dohody o mnohostranném zúčtování v převoditelných rublech a o zřízení Mezinárodní banky hospodářské spolupráce včetně statutu této banky, podepsaný v Moskvě dne 18. prosince 1990 (tisk 667)

10. Vládní návrh, kterým se předkládá FS ČSFR k vyslovení souhlasu protokol o změně Dohody o založení Mezinárodní investiční banky včetně statutu této banky, podepsaný v Moskvě dne 20. prosince 1990 (tisk 668)

11. Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu FS ČSFR Smlouva mezi vládou ČSFR a vládou Lucemburského velkovévodství o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Lucemburku dne 18. března 1991 (tisk 669)

12. Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu FS ČSFR Dohoda mezi vládou ČSFR a vládou Finské republiky o podpoře a ochraně investic, Dohoda mezi ČSFR a Švédským královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic a Protokol k této Dohodě, Dohoda mezi vládou ČSFR a vládou Kanady o podpoře a ochraně investic a Dohoda o vzájemné ochraně a podpoře investic mezi ČSFR a Španělským královstvím (tisk 680)

13. Zpráva generálního prokurátora ČSFR, předsedy Nejvyššího soudu ČSFR a ministra vnitra ČSFR o stavu bezpečnosti a boji proti kriminalitě (tisky 690, 697 a 694)

14. Návrh usnesení o způsobu volby a odvolání členů kontrolního orgánu Federálního shromáždění, zřízeného podle § 5 odstavec 1 zákona o Federální bezpečnostní a informační službě (tisky 660 a 713)

15. Vystoupení prezidenta Italské republiky

16. Vládní návrh zákona o soudech a soudcích (tisk 678)

17. Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje Ústava ČSFR, ve znění pozdějších předpisů (tisk 677)

18. Vládní návrh zákona o konkursním a vyrovnávacím řízení (tisk 675)

19. Vládní návrh zákona o ochraně ovzduší (tisk 695)

20. Vládní návrh, kterým se předkládá FS ČSFR k vyslovení souhlasu úmluva OSN o právním postavení uprchlíků (Ženeva 1951) a Protokol OSN týkající se právního postavení uprchlíků (New York 1967) (tisk 666)

21. Návrh zákona o sdružování v politických stranách (tisk 503)

22. Návrh zákona o Československé tiskové kanceláři (tisk 244 a 521 a 693)

23. Návrh ústavního zákona o celostátním referendu (tisk 372)

24. Vládní návrh zákona o policejních sborech České a Slovenské Federativní Republiky (tisk 701)

25. Vládní návrh zákona o služebním poměru policistů zařazených v policejních sborech ČSFR (tisk 702)

26. Odpovědi na interpelace poslanců

27. Interpelace a otázky poslanců

28. Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu FS ČSFR Obchodní dohoda mezi vládou ČSFR a vládou Albánské lidové republiky, podepsaná v Praze dne 25. října 1990 (tisk 593)

29. Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu FS ČSFR Dohoda mezi vládou ČSFR a vládou Bulharské republiky o obchodu a platbách, podepsaná v Praze dne 6. prosince 1990 (tisk 594)

30. Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu FS ČSFR Obchodní dohoda mezi vládou ČSFR a vládou Korejské lidově demokratické republiky, podepsaná v Praze dne 1. listopadu 1990 (tisk 595)

31. Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu FS ČSFR Dohoda mezi vládou ČSFR a vládou Maďarské republiky o vzájemném obchodě a platbách po 1. lednu 1991, podepsaná v Budapešti dne 5. prosince 1990 (tisk 596)

32. Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu FS ČSFR Dohoda mezi vládou ČSFR a vládou Polské republiky o obchodu a platbách, podepsaná v Praze dne 14. prosince 1990 (tisk 597)

33. Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu FS ČSFR návrh na vypovězení Smlouvy o právní ochraně vynálezů, průmyslových vzorů, užitných vzorů a ochranných známek při uskutečňování hospodářské a vědeckotechnické spolupráce přijaté dne 12. dubna 1973 v Moskvě a Dohody o vzájemném uznávání autorských osvědčení a jiných ochranných dokumentů na vynálezy přijaté dne 18. prosince 1976 v Havaně (tisk 670)

34. Vládní návrh, kterým se předkládá FS ČSFR k vyslovení souhlasu Dohoda o půjčce mezi Evropským hospodářským společenstvím a Českou a Slovenskou Federativní Republikou, podepsaná v Bruselu dne 29. května 1991 (tisk 716)

35. Návrh na volbu Generálního inspektora ozbrojených sil

Doplněný pořad

- návrh zákona, kterým se mění zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti (tisk 738)

- vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu FS ČSFR Protokol o zrušení Varšavské smlouvy

- volba členů kontrolního orgánu FS, zřízeného podle § 5 odstavec 1 zákona o FBIS

- projednání petice 98 československých novinářů

- návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 427/1990 Sb., o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby

- projednání a přijetí stanoviska k současné situaci v Jugoslávii

- vystoupení prezidenta Spojených států amerických


Praha 1991

(Řízení schůze místopředseda FS a předseda SN Šútovec.)

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Vážené poslankyne a poslanci, vážené Federálne zhromaždenie, vážení hostia, srdečne vás vítam a otváram 16. spoločnú schôdzu Snemovne ľudu a Snemovne národov VI. volebného obdobia Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky. Vítam členov federálnej vlády, ktorá je vedená jej predsedom pánom Mariánom Čalfom, vítam generálneho prokurátora federácie pána Gašparoviča a predsedu Najvyššieho súdu pána Motejla.

Ako viete, vážení kolegovia, 31. mája tohto roku zomrel poslanec Boleslav Bárta. Prosím vás, vážené Federálne zhromaždenie, o minútu ticha. (Poslanci povstaním uctili památku poslance Bárty.) Ďakujem.

Vážené poslankyne, vážení poslanci, predsedníctva oboch snemovní navrhli konanie spoločnej schôdze. Program ste obdržali. Dnes vám bol rozdaný návrh časového postupu prejednávania jednotlivých bodov. Tento návrh vychádza zo stavu, ako sú jednotlivé návrhy pripravené. Odporúčam jednať o programe podľa návrhu časového priebehu, ktorý ste obdržali.

V porovnaní s pozvánkou je návrh vecne doplnený a návrh na prijatie ponuky Severoatlantického zhromaždenia na pridružené členstvo Federálneho zhromaždenia v Severoatlantickom zhromaždení (tlač 720), ďalej vystúpenie prezidenta Talianskej republiky pána Francesca Cosigu ako bod 15, ďalej vládny návrh, ktorým sa predkladá Federálnemu zhromaždeniu k vysloveniu súhlasu Dohoda o pôžičke medzi Európskymi spoločenstvami a Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou, podpísaná v Bruseli dňa 29. mája 1991 (tlač 714), navrhujeme ako bod č. 34. Tu bola vyslovená požiadavka federálnej vlády, aby záležitosť bola prejednaná ešte pred prázdninami.

V časovom priebehu naopak nie je v pozvánke uvedený bod č. 30 - Žiadosť o udelenie súhlasu k trestnému stíhaniu poslancov Federálneho zhromaždenia. Stanoviská mandátových a imunitných výborov nie sú zatiaľ predsedníctvu snemovní k dispozícii.

Než pristúpime k hlasovaniu o programe a postupe prejednávania schválených bodov programu, rád by som vás ešte informoval o niektorých organizačných a podobných záležitostiach. Jednanie by sme pravidelne začínali o 9.00 hodine a končili o 18.30 hodine. Tento týždeň by bol trochu neštandardný, pretože v piatok 5. júla je štátny sviatok, Deň slovanských vierozvestov Cyrila a Metoda - je to teda deň pracovného pokoja, týždeň bude teda kratší. Tento týždeň by sme ukončili vystúpením prezidenta Talianskej republiky vo štvrtok poobede. Miesto toho a v záujme toho, aby sme skrátili dĺžku jednania tohto spoločného pléna, navrhujem jednať v pondelok 8. a 15. júla. Túto záležitosť dám ku schváleniu.

Ďalšia poznámka sa týka navrhovaných seminárov. Ide o prípravu poslancov oboch snemovní na prejednávanie rozsiahlych a veľmináročných obsiahlych zákonov. Ako viete, jedná sa o Občiansky zákonník, Obchodný zákonník a Občiansky súdny poriadok. Počítajte, prosím, vo svojich plánoch s tým, že tieto semináre sa uskutočnia o 19.00 hodine v stredu 10. júla na tému Občiansky zákonník a v utorok 9. júla na tému Obchodný zákonník. Tematiku Občianskeho súdneho poriadku nebudeme pripravovať prostredníctvom seminárov.

Teraz vám podám ešte niektoré ďalšie informácie. Chcem vám oznámiť, že bol otvorený sekretariát spoločnej schôdze, ktorý vedie pani Lenka Nováková, a ďalší pracovníci Kancelárie sú k dispozícii. Táto miestnosť je v prízemí v bývalej knižnici odborov, v chodbe k zadným výťahom. V tomto sekretariáte nájdete prezenčnú listinu, ktorá bola do zahájenia schôdze pri vchode. Pol hodiny po zahájení schôdze sú prezenčné listiny k dispozícii v tomto sekretariáte, takže pokiaľ sa niekto oneskorí, môže sa zapísať v sekretariáte.

Tam tiež budeme overovať svoje vystúpenia. Nebudú sa teda, ako doteraz, roznášať do lavíc. Stenozápis je po dvoch hodinách od prejavu rečníka k dispozícii v tomto sekretariáte.

Schránky na vaše materiály sme nechali premiestiť od bočných výťahov do foyeru, tým sa vytvoril priestor pred bufetom. Prosím vás, aby ste schránky pravidelne vyberali, pretože aparát Federálneho zhromaždenia ich potrebuje pravidelne dopĺňať o nové materiály.

To by bolo, pokiaľ ide o informácie, všetko. Teraz sa vás pýtam, či máte nejaké návrhy na doplnenie programu, ako vám bol predložený. Prosím, kto sa hlási?

Najskôr dám prednosť členovi predsedníctva Snemovne národov pánu Prokopovi, potom sa hlási pán Kudláček, pán Kroupa, pán Hubálek, pán Soukup je prihlásený písomne, pôjde ihneď po pánovi Prokopovi.

Poslanec SN M. Prokop: Vážený pane předsedo, pane předsedající, navrhuji rozšířit jednání 16. společné schůze obou sněmoven o dva body nezávislé na sobě.

Za prvé - jako předseda výboru sociálního a kulturního Sněmovny národů navrhuji rozšířit jednání společné schůze o návrh výboru sociálního a kulturního Sněmovny národů, kterým se mění zákon č. 1/1991 Sb., zákon o zaměstnanosti.

Tento návrh je v souladu s § 38 zákona o jednacím řádu Federálního shromáždění. Jedná se o malou novelu, v podstatě zmocňovací ustanovení vládám publik, které by měly tímto zmocňovacím usnesením možnost stanovit procento zaměstnávání tělesně postižených občanů v podnicích. Nejedná se o změnu věcnou, ale pouze o změnu více méně procedurální nebo kompetenční.

Výbor sociální a kulturní Sněmovny národů tento návrh předložil v souladu s jednacím řádem. Projednal tuto problematiku také již výbor sociální a kulturní Sněmovny lidu, takže navrhuji rozšíření programu o projednání tohoto bodu.

Za druhé navrhuji pořad programu společné schůze obou sněmoven Federálního shromáždění rozšířit o bod Výroční zpráva Československé skupiny Meziparlamentní unie o činnosti této instituce. Jestli se nemýlím, jsme téměř všichni členy Československé skupiny Meziparlamentní unie, nesešli jsme se ani jednou, domníváme se, že máme právo vědět, co jsme za ten rok jako členové Meziparlamentní unie učinili. Navrhuji rozšířit program ještě o tuto zprávu.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP