Úterý 8. ledna 1991

1. den jednání - úterý 8. ledna 1991

(Schůze zahájena v 10.20 hodin.)


Přítomno:163 poslanců Sněmovny lidu
71 poslanců Sněmovny národů zvolených v České republice
71 poslanců Sněmovny národů zvolených ve Slovenské republice

Nepřítomní poslanci:

Sněmovny lidu:

Adámek, Balgavý, Hrušínský, Jambor, Jedinák, Klaus, Kňažko, Kováč, Musílek, Richterek, Soukup, Záležáková

Sněmovny národů zvolení v České republice:

Kobylka, Parkánová, Pernice J., Šolc

Sněmovny národů zvolení ve Slovenské republice:

Kočtúch, Mečiar, Peter, Slota

(Schůzi zahájil a jednání řídil předseda FS A. Dubček.)

Předseda FS A. Dubček: Vážené Federálne zhromaždenie, vážení hostia, otváram rokovanie 11. spoločnej schôdze Snemovne ľudu a Snemovne národov Federálneho zhromaždenia a všetkých vás srdečne vítam. Osobitne vítam vážené kolegyne a kolegov z predsedníctiev národných rád na čele s predsedníčkou Dagmar Burešovou a predsedom Františkom Mikloškom. Vítam členov federálnej vlády, vedenej jej predsedom pánom Čalfom, ktorý sa zatiaľ ospravedlnil pre služobnú cestu.

Rokovanie môžem otvoriť, pretože je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov Snemovne ľudu a rovnako nadpolovičná väčšina poslancov Snemovne národov zvolených v Českej republike a Slovenskej republike. O zvolaní tejto spoločnej schôdze a jej programe rozhodli obidve snemovne na záver minulej schôdze. Preto iba pripomínam, že na 11. spoločnej schôdzi máme podľa uznesenia spoločnej schôdze dnes prerokovať návrh Slovenskej národnej rady na vydanie ústavného zákona, ktorým sa vyhlasuje Listina základných práv a slobôd (tlač 330). Ďalej je to návrh Českej národnej rady na vydanie ústavného zákona, ktorým sa vyhlasuje Listina ľudských práv a slobôd, tlač 331. Správa ústavnoprávnych výborov Snemovne ľudu a Snemovne národov, tlač 392.

Zajtra o 9. hodine by sme mali prerokovať expozé ministra zahraničných vecí ČSFR J. Dienstbiera k zahraničnej politike. Potom by sme mali prerokovať návrh zákona o rokovacom poriadku Federálneho zhromaždenia (tlač 156) a spoločnú správu výborov Snemovne ľudu a Snemovne národov, tlač 328.

Program bol na minulej schôdzi prerokovaný a schválený. Napriek tomu sa pýtam, či máte k programu nejaké pripomienky?

Prosím, pán poslanec Kroupa.

Poslanec SL D. Kroupa: Pane předsedo, paní poslankyně, páni poslanci, vzhledem k závažným informacím, které přicházejí ze Sovětského svazu a které jsou opravdu alarmující, prosím, aby toto shromáždění zaujalo stručné a krátké stanovisko k otázce sebeurčení republik v rámci Sovětského svazu. Dozvěděli jsme se, že centrální sovětská vláda vyslala paradesantní jednotky směrem do pobaltských republik, k Litvě, Lotyšsku, Estonsku i do dalších republik. Myslím, že je nebezpečí z prodlení. Prosím, aby nám bylo umožněno tento bod zařadit před jednání teď hned a můžeme předložit návrh stručného usnesení k tomuto bodu.

Předseda FS A. Dubček: Ďakujem. Pán poslanec Benda.

Poslanec SL V. Benda: Pane předsedo, kolegyně a kolegové, jménem poslanců Křesťansko demokratické unie žádám, aby do programu této společně schůze byla zařazena otázka lustrací, resp. otázka složení zákonodárných sborů z hlediska bývalé nebo trvající spolupráce s StB.

Stručně odůvodnění tohoto požadavku. V poslední době čím dál více alarmujícím způsobem vychází najevo, že ústřední orgány tohoto státu jsou ve velmi vysoké míře infiltrovány bývalými spolupracovníky StB. Přestává to být problémem morálním, stává se to velmi aktuálním a akutním problémem politickým, problémem vůbec stability a bezpečnosti tohoto státu, protože existuje důvodné podezření, že část těchto lidí je i nadále řízena ať svými bývalými řídícími orgány, nebo těmi, kdo převzali jejich funkce, a že je navíc podezření nebo téměř jistota, že mnoha lidem v této zemi i mimo tuto zem jsou k dispozici materiály, které jim umožňují vydírat tyto bývalé spolupracovníky StB.

Domnívám se, že jsou možné skandalizační metody, mohl bych při každém svém vystoupení oslovovat kolegy poslance nebo členy vlády jejich krycími jmény a žádat od nich příslušné vysvětlení, ale tuto věc je třeba sprovodit ze světa důstojným a přitom radikálním způsobem. V tuto chvíli jsou lustrace zablokovány, nebo závisí na rozhodnutí federální vlády a Federální shromáždění je jediným orgánem, který může dát pokyn, jak si v této věci počínat.

Proto navrhuji jménem poslanců Křesťansko demokratické unie, aby zítra nebo pozítří byl tento bod zařazen do programu. (Potlesk.)

Předseda FS A. Dubček: Ďakujem. Pán poslanec Macek.

Poslanec SN M. Macek: Vážený pane předsedo, Meziparlamentní klub demokratické pravice se připojuje ke Křesťansko demokratické unii v tom, aby otázka lustrací byla projednána na tomto zasedání. Děkuji. (Potlesk.)

Předseda FS A. Dubček: Ďakujem. Pán poslanec Uhl.

Poslanec SN P. Uhl: Jménem poslanců, členů výboru na obranu nespravedlivě stíhaných, se rovněž připojuji k návrhu poslance Bendy. Chtěl bych dodat jednu větu, že nám nejde o pomstu, nejde o skandalizaci, jde nám o stabilizaci tohoto demokratického systému a jde nám také o to, aby alespoň, pokud jde o zákonodárné sbory a vlády, byla jednou provždy učiněna za touto záležitostí definitivní tečka, protože dnes vládne nestabilizace.

Předseda FS A. Dubček: Ďakujem. Pán poslanec Kopřiva.

Poslanec SL T. Kopřiva: Pane předsedo, dámy a pánové, doplňuji požadavek poslanců Bendy, Macka a Uhla v tom, aby až budeme rozhodovat o prověření tohoto našeho sboru Federálního shromáždění, aby tato lustrace byla rozdělena do dvou etap. V první etapě, vzhledem k rozsáhlým pravomocím a rozsáhlé odpovědnosti, aby bylo především lustrováno předsednictvo Federálního shromáždění. Děkuji. (Potlesk.)

Předseda FS A. Dubček: Ďakujem. Pán Valko.

Poslanec SL E. Valko: Vážený pán predseda, vážené poslankyne a poslanci, dovoľte mi, aby som zaujal stanovisko k predloženým návrhom. Vzhľadom na skutočnosti ide o pomerne závažnú otázku, ktorá sa dotýka zásadne vnútropolitického života. Je potrebné celú situáciu veľmi dobre zvážiť a z toho dôvodu navrhujem, aby Federálne zhromaždenie postupovalo v súlade s § 56 zákona o rokovacom poriadku.

Celá záležitosť je pomerne zložitá. Predtým, než bude tento bod zaradený na program, mali by sme ho prerokovať vo výboroch a poslaneckých kluboch. Tým pádom dávam na úvahu, či je nutné, aby to bolo ešte na tejto schôdzi. Som toho názoru, že táto otázka je veľmi závažná a je treba veľmi presne si ujasniť všetky okolnosti. Ďakujem za pozornosť.

Předseda FS A. Dubček: Ďakujem, slovo má poslanec Rynda.

Poslanec SL I. Rynda: Vážení kolegové, za Liberální klub OF se domníváme, že není úkolem tohoto pléna, aby řešilo konkrétní lustrace, konkrétní případy, ale že bychom v každém případě na této schůzi se měli dohodnout alespoň o postupech, jakými budeme nadále v této věci postupovat. Ovšem OF už před volbami do tohoto shromáždění prohlásilo, že si nemůžeme dovolit, aby kdekoliv ve státní správě, v zákonodárných sborech, ve vládě apod. pracovali lidé, kteří se pošpinili spoluprací se Státní bezpečností. Nemusíme tedy řešit konkrétní případy, ale, podle mého názoru, už na tomto plénu se musíme dohodnout na postupu, který v této věci zaujmeme.

Předseda FS A. Dubček: Ďakujem, slovo má pán poslanec Malý.

Poslanec SL M. Malý: Domnívám se, že současná situace v tomto směru je tak vážná, že nesnese jakéhokoliv odkladu a prodlužování. Dovolím si doplnit návrh pana poslance Bendy o to, abychom uložili jako Federální shromáždění komisi 17. listopadu, aby začala s prověřováním členů tohoto Federálního shromáždění a členů vlády.

Předseda FS A. Dubček: Ďakujem. Prosím, pani poslankyňa Petrová.

Poslankyně SN J. Petrová: Pane předsedo, vážené dámy, vážení pánově, pochopitelně souhlasím s tím, aby lustrace byly provedeny. Chtěla bych jen upozornit, že pan poslanec Rynda neměl pouvoir k tomu, aby mluvil za Liberální klub. Myslím, že všichni poslanci OF souhlasí s lustracemi. (Potlesk.)

Předseda FS A. Dubček: Ďakujem. Pán poslanec Lux.

Poslanec SN J. Lux: Vážení kolegové, dovoluji si připomenout, že pan kolega Benda řekl návrh našeho klubu. Domníváme se, že právě jde o osoby, nikoliv že nejde o osoby. Je potřeba nalézt způsob, jak to řešit a ten způsob musí odpovídat úrovni tohoto shromáždění. Tento návrh pouze v tuto chvíli předkládá, jestli jsme ochotni o tom jednat nebo ne. Jednání bude probíhat zítra nebo pozítří. Abychom neztráceli čas.

Předseda FS A. Dubček: Ďakujem, pán poslanec Kanis má slovo.

Poslanec SN P. Kanis: Vážené dámy, vážení páni, keď sa v tomto parlamente rokovalo o novom názve nášho spoločného štátu, došlo k veľkému problému zhodnúť sa medzi poslancami zvolenými v Slovenskej republike a v Českej republike. Vtedy sme prijímali aj prevolanie k Litve. Neskôr sa ukázalo, že to, podľa môjho názoru, bola chyba. Preto aj vzhľadom na tieto skúsenosti i vzhľadom na súčasnú situáciu v československo-sovietskych vzťahoch by sme mali zvážiť, či návrh poslanca Kroupu je taký, aby sa realizoval. Osobne ho považujem za zbytočný a chybný.

Předseda FS A. Dubček: Ďakujem. Pán poslanec Senjuk.

Poslanec SN R. Senjuk: Vážený pane předsedo, vzhledem k tomu, že jsme nebyli v poslední době informováni o výsledcích šetření komise 17. listopadu, tak nejen nás, ale i naše voliče by velmi zajímal stav výsledků šetření komise. Proto to navrhuji jako bod na toto jednání.

Kolegu Valka chci upozornit, že projednání lustrací ve výboru pro plán a rozpočet by asi nebylo adekvátní. Výsledky lustrací rozpočet nijak zvlášť neovlivní. Děkuji.

Předseda FS A. Dubček: Chcel by som uviesť na pravú mieru, že tu ide o hospodárske výbory, samozrejme o tom rozhodne Federálne zhromaždenie. My sme o tom hovorili v predsedníctve Federálneho zhromaždenia dlhšie. Samozrejme sme vychádzali z toho, že v predošlom období bolo viac-menej dohodnuté, že o lustrácie požiadajú vedenia politických zoskupení a strán, ktoré to mali urobiť vo svojej právomoci a vo vlastnej zodpovednosti v spolupráci s Ministerstvom vnútra. Dosiaľ bola taká forma uplatňovaná. Pokiaľ o tom niečo viem, existuje i nejaké uznesenie Slovenskej národnej rady, ktorá túto záležitosť vo svojich orgánoch riešila patričným uznesením. To len na vysvetlenie.

V tom je práve dôležitosť nášho rokovania, že sa nedodržuje to, čo je v zákone o rokovacom poriadku zapísané, že záležitosť, ktorá sa týka prerokovania v parlamente, má byť predložená písomne, pretože ide o veľmi vážne veci. Ja to chápem tak, že všetkým poslancom ide o to, aby vo Federálnom zhromaždení bolo zaujaté stanovisko, ako to povedal pán Rynda, to nie je v rozpore s tým, čo hovorí navrhovateľ pán Benda, čiže dohodnúť postup, ako v tejto veci ísť ďalej, pokiaľ ide o lustrácie.

Prosím teraz pána Bendu, aby presne formuloval návrh, ako má znieť bod programu, o ktorom by sme mali hlasovať. Včera sme o tom rokovali. Škoda, že ste to nepredložili písomne, mohli sme si ušetriť čas a dať o tom hlasovať. Taká vec má byť predložená písomne.

Poslanec SL V. Benda: Pane předsedo, domnívám se, že nepředkládám návrh, který by musel být předložen písemně. Předkládám návrh na doplnění programu, a to o projednání dalšího postupu v otázkách lustrací, resp. v otázkách spolupráce členů zákonodárných sborů a vlád se Státní bezpečností. Tento bod ostatně není nový, Federální shromáždění přijímalo v této záležitosti usnesení už před komunálními volbami. Domnívám se, že by tento bod mohl být vhodně doplněn, jak tady padlo už z pléna, předběžnou zprávou vyšetřovací komise 17. listopadu a konkrétnější návrhy, jak si dále počínat, předložím až při příslušném projednávání tohoto bodu. Tedy opakuji, otázka lustrací členů nejvyšších orgánů doplněná informacemi, pokud je budou schopni poskytnout z komise 17. listopadu a projednání dalšího postupu v těchto záležitostech.

Předseda FS A. Dubček: Ďakujem. Nechám o predloženom návrhu hlasovať. Ide o návrh pána poslanca Bendu, aby v súlade s inými stanoviskami bol do programu zaradený bod "Prerokovanie postupu v lustráciách v zákonodarnom zbore a vo vláde", tak som tomu rozumel. Možno tak nechať hlasovať? (Hlasy z pléna: Ano.)

Prosím teraz o hlasovanie. Účasť Snemovne národov v českej i slovenskej časti je nadpolovičná, rovnako ako v Snemovni ľudu. Čiže môžeme prikročiť k hlasovaniu. Teraz by som prosil o hlasovanie v Snemovni ľudu.

Kto je za zaradenie tohto bodu do programu našej 11. spoločnej schôdze Snemovne ľudu a Snemovne národov? Kto je za, nech zdvihne ruku! (Hlasuje se - devadesát osm.) Deväťdesiatosem.

Je niekto proti? (Nikdo.) Nikto.

Zdržal sa niekto hlasovania? (Šestnáct.) Šestnásť.

Snemovňa ľudu návrh schválila.

Ďalej budú hlasovať poslanci Snemovne národov zvolení v Českej i Slovenskej republike.

Kto je za zaradenie tohto bodu do programu, nech zdvihne ruku. (Hlasuje se - devadesát devět.) Devťdesiatdevť.

Je niekto proti? (Nikdo.) Nikto.

Zdržal sa niekto hlasovania? (Třináct.) Trinásť.

I Snemovňa národov schválila návrh pána Bendu tak, ako bol predložený.

Ďalej je návrh pána poslanca Kroupu, ktorý navrhuje prijať stanovisko k právu sebaurčenia národov v Sovietskom zväze. Chce sa k tomu niekto vyjadriť, pán minister, prípadne niekto iný?

Ministr zahraničních věcí ČSFR J. Dienstbier: K návrhu poslance Kroupy jenom krátkou informaci: Mně dnes ráno volal velvyslanec Slánský a informoval mě o tom, že zatím se celá tato záležitost zpomalila, ale zdá se, že během několika dnů, případně týdnů, budou do těchto republik vyslány některé paradesantní jednotky. Zatím důvod, pro který jsou vyslány, je oficielně ten, že mají nalézat brance, kteří odmítají nastoupit vojenskou službu. Zda je to důvod konečný nebo budou-li tyto jednotky tam skutečně vyslány, to je otázka, kterou si samozřejmě nemůžeme v této chvíli seriózně zodpovědět a nemá smysl v tomto ohledu jakkoliv spekulovat. Ale nevím, zda v této chvíli má Federální shromáždění již zaujímat stanovisko k věcem, které se dosud nestaly a nejsem si také jist, jakou váhu toto stanovisko může mít.

To je asi informace, zatím nedostatečná. To je zatím vše, co k tomu v této chvíli mohu říci.

Předseda FS A. Dubček: Ďakujem. Návrh pána Kroupu znie prijať stanovisko sebaurčenia práv národov v Sovietskom zvze. Pýtam sa pána poslanca Kroupu, či trvá na tom, aby sa o tom hlasovalo.

Poslanec SL D. Kroupa: Trvám na tom, aby se hlasovalo. Prosím, aby předem bylo přečteno stanovisko Meziparlamentního klubu demokratické pravice, které má pan poslanec Suchánek.

Předseda FS A. Dubček: Slovo má pán Jičínský.

První místopředseda FS Z. Jičínský: Doporučoval bych Federálnímu shromáždění přece jenom rozlišit dvě stránky věci: Rozhodnout, zda jsme pro to, aby se tento bod zařadil jako nový bod programu. Pokud ano, pak tedy, abychom přece jenom pověřili zahraniční výbory, aby toto stanovisko posoudily, a abychom to projednali v závěru této schůze. Měli bychom se skutečně poučit z určitých věcí, které jsme dělali a které bychom dělat neměli. Bez jakékoliv přípravy by neměl tento zákonodárný sbor přijímat stanovisko, aniž slyší alespoň stanoviska příslušných odborných orgánů, to je výborů.

Předseda FS A. Dubček: Ďakujem. Poslanec Kroupa.

Poslanec SL D. Kroupa: Vzhledem k nebezpečí z prodlení, protože už se stalo, že sovětská vláda vyslala paradesantní jednotky, prosím, aby to bylo projednáno neprodleně a prosím, aby poslanec Suchánek mohl přečíst stanovisko.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP