Úterý 18. září 1990

3. den - úterý 18. září 1990

(Pokračování schůze v 8.35 hodin.)

Přítomno:140 poslanců Sněmovny lidu
68 poslanců Sněmovny národů zvolených v České republice
69 poslanců Sněmovny národů zvolených ve Slovenské republice

Omluvení poslanci:

Sněmovny lidu:

Bartončík, Dienstbier J. st., Dlouhý, Gyimesi, Honner, Jambor, Kňažko, Konečný J., Kříž

1 poslanec rezignoval

Sněmovny národů zvolení v České republice:

Gandalovič, Hradílek, Kaplanová, Kovaříková, Maštálka, Motyčka, Tichý

Sněmovny národů zvolení ve Slovenské republice:

Kováč L., Kováč M., Mečiar, Rajczy, Šebej

1 poslanec rezignoval

(Jednání zahájil místopředseda FS a předseda SL R. Battěk)

Předsedající předseda SL R. Battěk: Vážené poslankyně, vážení poslanci, zahajuji třetí den 6. Společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů. Všechny vás srdečně vítám. Podle našeho sčítacího zařízení jsou přítomny nadpoloviční většiny poslanců obou sněmoven a můžeme proto zahájit naše jednání.

Chtěl bych vás upozornit, že po deváté hodině přijde do budovy Federálního shromáždění ministerská předsedkyně vlády Velké Británie a Severního Irska paní Margaret Thatcherová, která před půl desátou bude mít projev k poslancům zákonodárného sboru. Před jejím příchodem do zasedací síně přerušíme jednání na krátkou chvíli, ale prosím abyste zůstali na svých místech.

Hlásí se pan poslanec Suchán s technickou poznámkou.

Poslanec SN P. Suchán: Vážené kolegyne, kolegovia, po návšteve pána prezidenta Mitteranda sme boli v delegácii FZ na recepcii na francúzskom veľvyslanectve. Ako predsedu zahraničného výboru ma kontaktovali dvaja členovia francúzskej delegácie, ktorí tu boli prítomní počas prejavu pána prezidenta Mitteranda v parlamente a pýtali sa ma, ktože to boli tí dvaja arogantní poslanci, ktorí počas prejavu pána prezidenta prišli do sály - jeden za predsednícky stôl a druhý do čelných radov. Tak som povedal, že to boli poslanci za Komunistickú stranu, uznane pokývali hlavou, že asi vedia, čo je to etika.

Prosím vás, aby sme toto neurobili druhýkrát, tak pokiaľ niekto počas prejavu hlavy štátu, alebo ministerskej predsedníčky je vonku, tak vydržme tam, aby sme protokol, ktorý zrejme v parlamentoch iných národov platí, dodržali.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Děkuji poslanci Suchánovi - nebudu to nijak komentovat, protože si nejsem jist, zda-li to bylo výrazné porušení procedurálních zvyklostí. Nicméně základní zásady chování bychom měli v takovýchto případech zachovávat.

Lituji, že vás nemohu ujistit, že dodržíme program, jak jsme ho schválili v pořadí, jak byl navržen a schválen. Žádám vás tedy o určitou trpělivost a porozumění při změnách, které musíme navrhnout.

Můžete-li to sledovat a připravit si ze svých textů příslušné podklady, měl by dnešní pořad před příchodem britské premiérky být zahájen bodem programu 20, pro který je připraven tisk 95. Jde o zprávu o přípravě Ústavy České a Slovenské Federativní Republiky a návrh na utvoření ústavní komise poslanců.

Jako druhý bod k našemu jednání bychom si měli připravit k bodu č. 7 tisk č. 65 - návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 100/1960 Sb., Ústava ČSSR ve znění ústavního zákona č. 135/1989 Sb.

Pak bychom měli přistoupit k projednání dvou dalších bodů a sice bod programu č. 13 vládního návrhu zákona o dani z příjmu obyvatelstva - tisk č. 66 a současně v návaznosti za ním bod programu č. 17 vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Federálnímu shromáždění Dohoda mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Hospodářskou unií belgicko-lucemburskou o vzájemné podpoře a ochraně investic, a Protokol k ní podepsaný v Bruselu 24. května 1989, tisk 56.

Tyto dva body jsou zařazeny na naše dopolední jednání s ohledem na to, že zprávu k nim bude podávat ministr Klaus a on je vázán odletem do New Yorku na zasedání Meziparlamentní unie.

Když dovolíte, já ve výčtu těchto bodů jednání zatím skončím, protože i pokud jde o zprávu ministra vnitra Langoše, budeme si muset ještě ujasnit časové možnosti. Děkuji vám za porozumění.

Nyní, než ještě předám slovo místopředsedovi panu Jičínskému, hlásil se s určitou připomínkou pan poslanec Prokop.

Poslanec SN M. Prokop: Vážený pane předsedající, vážení kolegové poslanci, včerejší večer na televizní obrazovce nás všechny, myslím, přesvědčil o tom, že je zapotřebí velmi urychleně řešit problematiku informování naší veřejnosti o práci tohoto zákonodárného sboru. Já osobně se domnívám, že jedinou cestou k tomu v současné době, kdy máme plnou svobodu tisku, a při současném zatím trvajícím monopolu státní televize na informace na televizní obrazovce bude řešením zřízení skutečně fungujícího institutu parlamentního tiskového mluvčího.

Domnívám se, že k tomuto účelu je zapotřebí bezpodmínečné velmi urychleně vytvořit parlamentní komisi, která se touto problematikou bude zabývat. Navrhuji proto, aby se v první možné pauze ještě dnes sešly všechny poslanecké kluby, aby navrhly své kandidáty na členství do této komise, aby navrhli i určitý klíč, podle kterého komise bude složena, aby komise mohla co nejrychleji, nejlépe ještě dnes, začít pracovat, protože si myslím, že skutečně situace v tomto směru je vážná. Děkuji. (Potlesk.)

Předsedající předseda SL R. Battěk: Děkuji panu poslanci Prokopovi. Předpokládám, že souhlas váš jste vyjádřili zcela spontánně a nikdo z nás zřejmě nepochybuje o nutnosti touto věcí se zabývat. Domnívám se tedy, že v tomto smyslu by pan poslanec Prokop mohl vyvinout svoji iniciativu a pokračovat v načaté věci.

Nyní tedy zahájíme jednání, kterým je

20

Zpráva o přípravě Ústavy České a Slovenské Federativní Republiky a návrh na vytvoření ústavní komise poslanců (tisk 95)

Informativní zprávu k tomuto bodu podá první místopředseda Federálního shromáždění prof. Jičínský. Prosím, aby se ujal slova.

První místopředseda FS Z. Jičínský: Vážení kolegové, vážené kolegyně, zpráva o přípravě nové Ústavy České a Slovenské Federativní Republiky a návrh na vytvoření komise poslanců vám byly rozdány, takže, myslím, že mi nezbývá, než říci k tomu jen pár slov.

Zpráva koncipuje s tím, co bylo hlavním obsahem projevu pana prezidenta včera i co bylo hlavními myšlenkami projevu premiéra Čalfy. Jde o to, že práce na ústavách České republiky, Slovenské republiky i na ústavě federální musí být koordinovány věcně i časově, protože jinak by nebylo možno dosáhnout toho, že ústavy budou vycházet z jednotných principů a že budou jednotně koncipovány.

Mluvím-li o tom, že budou jednotně koncipovány, nemám samozřejmě na mysli, že se budou zcela překrývat, protože to možno není, ale samozřejmě musí být, pokud má československá federace zůstat a fungovat, určité ústavní principy jednotné a struktura orgánů a vše, co je s tím spjato musí být tomu odpovídajícím způsobem v ústavních listinách vyjádřeno.

V souvislosti s posuny v náladě obyvatelstva, které nastaly během léta, byla přijata ona politická dohoda o přípravě ústavního zákona o právech a svobodách. Čili ten je zakomponován i do přípravy; pracovní komise už verzi tohoto ústavního zákona připravila, příští týden by měl být celý návrh k dispozici.

Čili dnes jde o to, aby Federální shromáždění schválilo komisi poslanců, která by se měla těmito otázkami zabývat, čímž není řečeno, že snad ostatní poslanci by se těmito otázkami zabývat neměli, že by snad jejich účast při vytváření ústavy měla být omezena.

Přece jen jde o to, aby tu byl jistý orgán, ve kterém se budou základní politická hlediska při tvorbě ústavy vyjasňovat, čemuž odpovídá navrhované složení poslanecké komise, které respektuje zastoupení všech politických stran a hnutí ve Federálním shromáždění s přihlédnutím k jejich politickému vlivu.

Návrh vychází z toho, že je účelné a správné, a že to odpovídá zásadám parlamentní demokracie, aby všechny politické strany a politická hnutí

v této komisi měly svá zastoupení takže z tohoto hlediska není zastoupení zcela úměrné jejich politickému vlivu. Máme za to, že tento politický princip převažuje nad tím přesným rozvrstvením poměru politických sil.

Co je myslím velmi důležité, je to, že bylo dosaženo dohody o tom, že v komisi Federálního shromáždění budou pracovat i zástupci ČNR a SNR, kteří budou zároveň tvořit ústavy těchto republik, čímž bude zajištěn právě onen cíl, o kterém jsem hovořil výše. Nám dnes přísluší volit jen tu část navržené komise, která sestává z poslanců Federálního shromáždění, protože by neodpovídalo povaze věci, kdybychom chtěli určovat nebo omezovat volbu, kterou provedli ČNR a SNR.

Návrh, který je uveden v příloze číslo 1, je prokonzultován, je to projednáno se zástupci poslaneckých klubů, odpovídá to tomu, jak poslanecké kluby své zástupce do této komise vysílají. Žádám vás, kdybyste ve slovenské části zástupců z Federálního shromáždění opravili pod číslem 7 jméno zástupce SNS - včera poslanec Moric sdělil, že místo poslance Sloty navrhují poslance Romana. Prosím o tuto změnu.

Dále vás žádám, abyste si škrtli poslední řádek na této straně. Za předsedy komise se navrhují R. Battěk a M. Šútovec s tím, že komise by sama zvolila své vedení. Dále informuji, že dojde zřejmě k úpravě ve slovenské reprezentaci a jejím členem se stane předseda SNR pan Mikloško.

Tolik k této věci. Vše, co je nezbytné, je ve správě napsáno a s ohledem na čas, nepovažuji za účelné tento komentář dále rozvádět. Budete-li mít dotazy jsem ochoten a připraven je zodpovědět.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Děkuji poslanci Jičínskému. Nyní očekávám vaše dotazy nebo připomínky. Hlásí se poslanec Devátý.

Poslanec SN S. Devátý: Mám dotaz, zda dnešní schvalování se bude týkat i přílohy číslo 2 a pokud ano, tak mám k tomu návrh. Děkuji.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Pokud jde o komisi expertů, o té hlasovat nebudeme. Má ještě někdo připomínku?

Poslanec SN M. Tahy: V prílohe č. 3 prvý termín je pravdepodobne omyl. Nemá to byť 17. listopadu?

První místopředseda FS Z. Jičínský: Termín je v pořádku, řekl jsem, že tento první návrh je připraven. V termínu, který je tam uveden, se tak stalo.

Předsedající předseda SL R. Battěk: S připomínkou se ještě hlásí poslanec Toman.

Poslanec SN P. Toman: Vážení přátelé, vím, že by jednotliví poslanci neměli vystupovat k zástupcům jiných politických stran nebo hnutí, ale jménem několika poslanců, především s VÚP, máme námitku proti změně SNS na poslance Romana. Jsme názoru, že by v této komisi měli být především odborníci schopní racionální práce a tato záruka po našich zkušenostech u poslance Romana není.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Děkuji za připomínku. Konstatuji, že ústavní komise poslanců se neskládá z odborných ústavoprávních expertů, ale její úlohou a povinností je spíš vyjádřit základní společensko politické aspekty při koncipování ústavních zákonů. Chce se k tomu někdo vyjádřit? Hlásí se poslanec Roman.

Poslanec SN L. Roman: K predchádzajúcemu dotazu by som chcel toľko dodať - som povolaním právnik. Posúďte sami.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Děkuji. Předpokládám, že posuzovat to nebudeme. Hlásí se poslanec Novosád.

Poslanec SL K. Novosád: Žádám, aby o návrhu pana poslance Tomana bylo v plénu hlasováno.

Poslanec SN R. Zelenay: Ja som včera upozorňoval na to, že v snemovni sedia cudzí ľudia, ktorí nie sú poslancami. Dovoľujem si upozorniť predsedníctvo, že sa to opakuje aj dnes. Podľa môjho názoru i mojich kolegov je to absolútne neprípustné, aby na miestach, ktoré sú určené poslancom, sedeli iné osoby, ktoré neboli nikým zvolené.

Předsedající předseda SL R. Battěk: To je samozřejmé. Můžete označit místo, na kterém sedí neposlanci: (Místo je označeno.)

Prosil bych pracovníky organizačního odboru, aby zjistili, zdali jde o poslance, či nikoliv.

(Hlas z pléna: Pane předsedo, já jsem ten viník. Jsou to dva poslanci ČNR a přišli se podívat na návštěvu paní předsedkyně Thatcherové. Nikam je nepustili.)

Předsedající předseda SL R. Battěk: Lituji, ale v zasedací místnosti parlamentu nemůžete sedět. Možná, že se to může zdát formálně nedemokratické, ale určité procedurální zásady musíme dodržovat. Hlásí se poslanec Piskoř s technickou připomínkou.

Poslanec SL J. Piskoř: Žádám, aby poslanci ČNR mohli být vpuštěni na galerii, to přeci není normální.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Lituji, ale je to záležitost organizačního odboru. Samozřejmě, že mohou být vpuštěni, ale pokud byla organizace zasedání na galerii nějakým způsobem předem zajištěna, může to vzbuzovat určité technické obtíže. Domnívám se, že touto věcí se nyní nebudeme zabývat. Chce se ještě někdo vyjádřit k projednávanému bodu?

Poslanec SL J. Lacina: Vzhledem k této skutečnosti navrhuji, aby bylo trvale rezervováno místo pro poslance ČNR a SNR. (Potlesk.)

Předsedající předseda SL R. Battěk: Děkuji za podnětný návrh. Já bych byl samozřejmě pro to, aby zde zasedaly všechny tři ústavodárné sbory najednou, ale jistě chápete, že to technicky není možné. Budeme se muset dohodnout a vyřešit to jiným způsobem, ne na tomto plenárním zasedání. Zásadní odpor vůči tomuto požadavku nikdo nevyslovuje. Pokud nejsou další připomínky k tomuto bodu, dal bych o návrhu hlasovat.

Upozorňuji, že do budovy parlamentu dorazila ministerská předsedkyně Velké Británie, takže v krátké době bychom měli naše jednání přerušit. Kdo se ještě hlásí o slovo?

Poslanec SL Z. Vysloužil: (Hnutí za samosprávnou demokracii) Já jsem chtěl změnu v zastoupení v komisi - za poslance Bártu poslance Tomise.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Předpokládám, že to bylo na základě dohody politického klubu poslanců. Škrtneme si v české části č. 6, místo poslance Bárty poslance Tomise.

Pokud jsou poslanci mimo prostor jednací síně, žádám je, aby se dostavili do sálu. Domnívám se, že bychom mohli po této krátké rozpravě dát hlasovat o složení poslanecké komise jako celku.

Poslanec SL K. Novosád: Pane předsedající, prosím, aby bylo hlasováno o návrhu poslance Tomana, to znamená o zastoupení pana poslance Romana v komisi.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP