Čtvrtek 13. září 1990

1. den - čtvrtek 13. září 1990 (Začátek schůze ve 13.00 hodin)

Přítomno: 135 poslanců Sněmovny lidu 67 poslanců Sněmovny národů zvolených v České republice 71 poslanců Sněmovny národů zvolených ve Slovenské republice

Omluvení poslanci:

Sněmovny lidu: Bartončík, Dlouhý, Gyimesi, Honner, Kavan, Komárek, Korman, Kováč, Niedoba, Němcová, Sahligerová, Schneider, Sobona, Szöcs

1 poslanec rezignoval

Sněmovny národů zvolení v České republice: Arnošt, Bratinka, Fričar, Hradílek, Jičínský, Kaplanová, Sokol, Tichý

Sněmovny národů zvolení ve Slovenské republice: Pavúková, Poslúch, Šebej

1 poslanec rezignoval

(Jednání zahájil místopředseda FS a předseda SL R. Battěk).

Předsedající předseda SL R. Battěk: Vážené poslankyně, vážení poslanci, vážení hosté, všechny vás srdečně vítám a zahajuji 6. společnou schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů VI. volebního období Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky.

Dovolte několik upozornění: Máte na stolcích překladatelské zařízení k projevu pana prezidenta Francouzské republiky pana François Mitterranda. Poněvadž jde o drahé zařízení, žádám vás o opatrné zacházení, ale byl bych také vděčen, kdybyste pak zařízení nechali na stolcích, aby je pořadatelé mohli uklidit. Děkuji za porozumění.

Jak jste si jistě všimli, jsme trochu obohaceni o moderní techniku - máme na stolečku k dispozici informaci o hlasovacím zařízení, i když jde spíš o zařízení sčítací. Rád bych upozornil, že jsme povinni hlasovat veřejně, kromě toho, že budeme mačkat puntíky. Tuto techniku vám ještě nemohu doporučit, protože jsem si ji sám nevyzkoušel. Také technici, kteří instalovali toto zařízení, musí žádat o určitou trpělivost od nás a budeme tedy ve zkušebním provozu natolik milosrdní, že se pokusíme - v případě potřeby - sčítat hlasy běžným způsobem.

Dovolte, abych splnil jednu smutnou povinnost. Dne 21. srpna t. r. náhle zemřel poslanec Sněmovny národů a ministr zahraničního obchodu ČSFR pan Ing. Slavomír Stračár. Uctěme jeho památku povstáním. (Shromáždění povstává.) Děkuji vám. (Shromáždění usedá.)

Ještě jedno sdělení. Předseda Federálního shromáždění pan Alexander Dubček se omlouvá, protože je vázán protokolárními povinnostmi v souvislosti s návštěvou francouzského prezidenta. Ze stejného důvodu je také omluven první místopředseda Federální shromáždění pan Zdeněk Jičínský. Předseda Federálního shromáždění měl připraven krátký úvodní projev, který jste písemně obdrželi do lavic, a který se stane součástí stenografiického zápisu. (Poznámka redakce: Vystoupení předsedy FS A. Dubčeka v příloze.)

Vážené poslankyně, vážení poslanci, předsednictva sněmoven navrhla konat společnou schůzi sněmoven s programem, který je uveden na pozvánce.

Chtěl bych vás ještě informovat, že v dnešní části schůze bychom mohli projednat prvé čtyři body z navrženého programu. Jde o vnitřní věci sněmoven, včetně dohod - 63 - kterým zkráceně říkáme "Mezinárodní měnový fond". V pozdějších odpoledních hodinách bude naším hostem prezident Francouzské republiky pan François Mitterrand, který pronese projev k poslancům Federálního shromáždění. Na určitý čas bychom naše jednání přerušili s tím, že bychom neodcházeli z lavic.

Tolik k programu dnešního jednání.

Pokud jde o bod č. 14 - návrh zákona o státních vyznamenáních (tisk 86) - bude předložen nový tisk č. 114, který by měl být podkladem k jednání sněmoven. O jeho předložení budou relevantní výbory jednat, kdy - to nedovedu odhadnout.

Pokud jde o zítřejší program, tedy v pátek - dali bychom časový prostor schůzím poslaneckých klubů a ústavně právním výborům a výborům sociálním a kulturním k projednání některých zákonů, především zákona o státních vyznamenáních. Schůze výborů se připravuje na 8.00 hodin do místnosti č. 209. Případné další informace vám sdělíme v závěru schůze.

V pondělí 17. září bychom pokračovali v našem jednání od 10.00 hodin. Vyslechneme projev prezidenta ČSFR, dále výklad pana předsedy vlády ČSFR Mariána Čalfy k výsledkům jednání představitelů tří vlád v Trenčianských Teplicích a také i k jednání v Piešťanech. Jde o informaci k písemně předloženému scénáři ekonomické reformy, kromě jiného. Na jeho vystoupení naváže rozprava a projednávání dalších bodů schváleného pořadu.

V úterý 18. září má být naším hostem další vzácná zahraniční návštěva - ministerská předsedkyně vlády Spojeného království Velké Británie a Severního Irska paní Margaret Thatcherová, která přednese pozdravný projev k poslancům obou sněmoven Federálního shromáždění.

Ještě k organizační stránce. Doporučuji, abychom naše jednání v příštím týdnu organizovali tak, že kromě pondělí bychom začínali vždy v 8.30 hodin, polední přestávka by byla mezi 12.00 až 13.30 hodin a večer bychom končili mezi 18.00 až 19.00 hodin.

Nyní bychom měli přikročit k hlasování o navrženém programu společné schůze sněmoven. Jsou k navrženému programu nějaké připomínky nebo pozměňovací návrhy? Hlásí se poslanec Tahy. Prosím, aby se ujal slova.

Poslanec SN M. Tahy: Vážený pán predseda, vážené predsedníctvo, vážené kolegyne a kolegovia poslanci, vzhľadom na závažnú situáciu v tom cvale parlamentnej steeple chase pri podzimnom prerokúvaní zákonov sa predsedníctva snemovní uzniesli poveriť hospodárske výbory, výbory pre plán a rozpočet a ústavno-právne výbory, aby ako dodatočný program prerokovali iniciatívny návrh poslancov FZ, tzv. reštitučný zákon.

Tento návrh zákona je mimoriadne závažnou politickou akciou, ktorá má zabezpečiť urýchlenie zmien ekonomického systému, hlavne má uľahčiť nábeh na tzv. malú privatizáciu.

Na základe poverenia predsedníctiev snemovní sa zišli dnes ráno všetky štyri menované výbory a začali o tomto návrhu rokovať. Na základe rokovania sme dospeli k názoru, že ide o návrh, ktorý sa zďaleka netýka len ekonomických výborov FZ, ale prakticky zahŕňa všetky možné problémy, ktoré sa týkajú celej spoločnosť i a táto závažná okolnosť ma núti, aby som odporučil, i na základe poverenia výborov FZ, aby prikázali prorokovanie tohto návrhu aj ostatným výborom.

Na základe závažnosti tohto návrhu je nevyhnutné, aby návrh tohoto zákona bol zaradený dodatočne do programu rokovania 6. spoločnej schôdze. Navrhujeme nasledovný postup:

Budúci týždeň, v stredu alebo v útorok, je potrebné prerokovať tento návrh vo výboroch. Jedno odpoludnie prerušiť spoločnú schôdzu na pre- rokovanie tohto návrhu. Tento návrh zaradiť na koniec nášho programu spoločnej schôdze. Odporúčame tento návrh prerokovať aj za podmienok, že by sa program schôdze mal predĺžiť i na piatok.

Pre informáciu chcem poznamenať, že naše výbory budú hodinu po skončení dnešnej schôdze pokračovať v rokovaní v miestnosti čís. 209, na ktoré pozývame zástupcov ostatných výborov, aby boli informovaní o problematike celého návrhu a potom mohli plynule rokovať vo výboroch. Bez prerokovania tohto návrhu v ostatných výboroch by sa plenárne rokovanie o tomto návrhu zmenilo na rokovanie, podobné vo výboroch, a tým by znížilo racionálnosť i dôstojnosť rokovania pléna.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Pokud jsem pochopil, jde o rozšíření navrženého programu, a sice o tisk 88. Tento návrh vzbuzuje mou skepsi, protože program, který vám byl předložen je tak široký, že nevím, zda ho budeme schopni projednat v limitu. Nicméně byl návrh předložen a budeme muset o něm hlasovat.

Jsou nějaké připomínky k tomuto návrhu? (Ne.) A pokud tomu tak není, dávám hlasovat. Kolega Šútovec mě upozornil, že bychom měli programovou část nejdříve dojednat celou. Jsou nějaké pozměňovací návrhy? Prosím, pan poslanec Laluha.

Poslanec SL I. Laluha: Vážený pán predsedajúci, kolegovia a kolegyne odporúčame, aby bod 2 - voľba člena Predsedníctva FZ - bol pre ďalšiu spoločnú schôdzu, pretože poslanecký klub VPN ešte nemá stanovisko, neposúdil návrh na kandidáta za VPN na člena Predsedníctva Federálneho zhromažděnia.

Předsedající předseda SL R. Battěk: O tomto bode hlasovať nebudeme, lebo je to vec politickej dohody a pretože poslanecký klub v to nedal nijaký definitívny návrh, budeme musieť tento návrh presunúť na ďalšie rokovanie. Predpokladám, že v budúcom týždni budeme môcť tento bod prerokovať.

Sú ešte nejaké návrhy?

Poslanec SN M. Prokop: V případě, že bychom odhlasovali návrh ohledně zákona o restituci, kdy dostaneme tisk? Omlouvám se, tisk už máme.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Pokud není již žádná připomínka k navrženému programu, přistoupíme k hlasování. Nejdříve by měla jako celek hlasovat Sněmovna národů. Hlasujeme o návrhu, aby byl zařazen na program 6. schůze obou sněmoven tzv. restituční zákon.

Kdo je pro? (Jedno sto třicet šest.) Jedno sto třicet šest.

Kdo je proti? (Sedm.) Sedm.

Zdržel se někdo hlasování? (Tři.) Tři.

Předpokládám, že došlo k omylu, jedná se o zkušební provoz. Pravděpodobně jedna část Sněmovny národů nehlasovala. Chyba je v zařízení. Prosím, aby při druhém pokusu byla zajištěna účast skrutátorů.

Máme znovu hlasovat ve Sněmovně národů. Prosím pány poslance. Ve Sněmovně národů je přítomno 138 poslanců. Budeme tedy hlasovat v celé Sněmovně národů najednou. Já se tedy táži, kdo je pro tento návrh? (Hlasuje se.) (Jedno sto sedm.) 107 poslanců je pro tento návrh.

Kdo je proti tomuto návrhu? (Jedenáct.) Jedenáct.

Kdo se zdržel hlasování? (Osm.) Osm.

Konstatuji, že Sněmovna národů návrh na doplnění programu jednání schválila.

Nyní budeme hlasovat ve Sněmovně lidu. Žádám teď poslance ve Sněmovně lidu, aby zvednutím ruky a zmáčknutím knoflíku hlasovali, kdo je pro?

Děkuji. (Jedno sto šest.) Jedno sto šest poslanců je pro.

Kdo je proti? (Jeden.) Jeden.

Kdo se zdržel hlasování? (Patnáct.)

Děkuji. Tedy i Sněmovna lidu návrh na doplnění programu jednání schválila.

Měli bychom teď hlasovat o programu jako celku.

Prosím tedy nejprve, aby hlasovali opět poslanci ve Sněmovně národů v obou jejích částech.

Žádám, aby ti kdo jsou pro navržený program zvedli ruku. Prosím sčítejte. (Hlasuje se.)

Bylo mi sděleno, že pracovníci VÚZTU dávají techniku do pořádku.

(Jedno sto jedenáct.) Jedno sto jedenáct poslanců hlasovalo pro návrh.

Kdo je proti? (Nikdo.) Nikdo.

Kdo se zdržel hlasování? (Dva.) Dva.

Sněmovna národů schválila i tento celkový program našeho jednání.

Prosím tedy poslance Sněmovny lidu, aby hlasovali. Kdo je pro navržený návrh programu? (Jedno sto dvacet sedm.) Jedno sto dvacet sedm poslanců hlasovalo pro.

Kdo je proti? (Nikdo.) Proti není nikdo.

Kdo se zdržel hlasování? (Jeden.) Jeden se zdržel. Děkuji.

(Poznámka redakce usnesení SL č. 42, SN č. 43)

Dostal jsem upozornění, že aparáty, které máme na stole, jsou pod určitou frekvencí a mohou zřejmě narušovat systém hlasovacího, sčítacího zařízení. Alespoň tak jsem byl upozorněn. Jakmile to bude opraveno nebo napraveno, pokusíme se technické hlasování využít.

Měli bychom nyní podle programu přistoupit k

1

Složení slibu poslanců,

kteří ještě tak neučinili, nebo byli nově zvoleni.

Mohu vás tedy upozornit, že rezignací zanikl mandát paní Marty Skarlandtové a úmrtím pana Ing. Slavomíra Stračára se uvolňuje další mandát ve Sněmovně národů. V souladu s platným zákonem o volbách do Federálního shromáždění vyhlásilo 30. srpna předsednictvo Federálního shromáždění novými poslanci dosavadní náhradníky, pana Jaroslava Selnera a paní Sonju Hlávkovou. Protože je třeba ověřit platnost jejich volby, dávám slovo předsedovi mandátového a imunitního výboru Sněmovny národů panu Horníkovi.

Předseda mandátového a imunitního výboru SN poslanec J. Horník: Vážená Snemovňa národov, vážené poslankyne, vážení poslanci. Mandátový a imunitný výbor SN skúmal podľa § 89 zákona o rokovacom poriadku FZ, či poslanci SN Jaroslav Sellner a Sonja Hlávková, ktorí nastúpili ako náhradníci na miesto, uvoľnené po poslancoch SN Marte Skarlandtovej a Slavomírovi Stračárovi, boli platne zvolení podľa zákona o voľbe do FZ, a súčasne ma ako predsedu mandátového a imunitného výboru poveril, aby som na tejto spoločnej schôdze snemovní FZ podal správu o výsledkoch jeho rokovania.

Dámy a páni, mandátový a imunitný výbor skúmal doklady o voľbách, uznesenie predsedníctva SN k rezignácii poslankyne Marty Skarlandtovej na poslanecký mandát, i uznesenie predsedníctva FZ k nastúpeniu náhradníkov na uvolnené poslanecké mandáty SN, a konštatoval, že obaja náhradníci boli riadne zvolení a vyhlásení za poslancov SN.

Mandátový a imunitný výbor na základe svojho skúmania a prerokovania navrhuje, aby SN podľa čl. 47 ústavného zákona č. 143/68 Zb., o československej federácii, v znení neskorších ústavných zákonov, overila platnosť poslancov - Jaroslava Selnera a Sonji Hlávkovej. Ďakujem.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Já také děkuji. Mandátový a imunitní výbor Sněmovny národů doporučil své sněmovně, aby ověřila platnost volby těchto dvou poslanců. Má, prosím, někdo dotaz, nebo žádá o slovo v této souvislosti? (Nikdo). Nikdo. Jde o poslance Sněmovny národů. Není-li tomu tak, můžeme hlasovat o doporučení mandátového a imunitního výboru, protože je přítomna nadpoloviční většina poslanců Sněmovny národů. Přítomno je 137 poslanců. Prosím opět skrutátory.

Ptám se tedy poslanců ve Sněmovně národů, kdo souhlasí s návrhem mandátového a imunitního výboru? Kdo je pro? (Hlasuje se). (Jedno sto třicet čtyři.) Jedno sto třicet čtyři poslanců, to je nadpoloviční většina přítomných. Myslím, že není třeba, abych dal dále hlasovat. Návrh byl tedy schválen a Sněmovna národů ověřila platnost volby paní Sonji Hlávkové a pana Jaroslava Selnera.

Nyní můžeme přistoupit ke složení slibu. Podle článku 48, odst. 1 ústavního zákona o čs. federaci skládá poslanec na schůzi své sněmovny, které se poprvé účastní, zákonem stanovený slib. Slib se skládá do rukou předsedy sněmovny s prohlášením "Slibuji".

Prosím tedy, aby před předsednickou tribunu se dostavili ke složení slibu tito poslanci: ze Sněmovny národů paní Sonja Hlávková, paní Jana Petrová a pan Jaroslav Selner.

Dále prosím tyto poslance Sněmovny lidu, aby se dostavili ke složení slibu: pan Pavol Balgavý, Jiří Dienstbier mladší, Ján Pobežal a Jan Vidím. Současně bych požádal místopředsedu Sněmovny lidu pana poslance Ernesta Valko, aby přečetl text slibu.

(Poslanci povstávají.)

Místopředseda SLE Valko: Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Českej a Slovenskej Federatívnej Republike. Budem dbať na vôlu a záujmy ľudu, riadiť sa Ústavou a ostatnými zákonmi a pracovať pre to, aby sa uvádzali do života.

(Poslanci skládají slib do rukou svých předsedů.)

(Poslanci usedají.)

Předsedající předseda SL R. Battěk: Dalším bodem programu měla být volba člena předsednictva Federálního shromáždění. Tento bod se odkládá, jak již bylo zdůvodněno.


Dalším bodem programu je

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP