Středa 18. července 1990

Středa 18. července 1990

(Zahájení schůze ve 14.00 hodin)

Přítomno:

184 poslanců Sněmovny lidu

70 poslanců Sněmovny národů zvolených v České republice

69 poslanců Sněmovny národů zvolených ve Slovenské republice

Omluveni poslanci:

Sněmovny lidu: Balgavý, Bartončík, Borguľa, Černý J., Dienstbier J. ml., Dienstbier J. st., Hubálek, Kavan, Kňažko, Kováč, Langoš, Pobežal, Sahligerová, Vašáryová, Vidím, Zán

Sněmovny národů zvolení v České republice: Bureš, Bratinka, Maštálka, Mikan, Petrová

Sněmovny národů zvolení ve Slovenské republice: Babálová, Mečiar, Morovič, Seman, Stank, Zlocha


Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Vážené poslankyně, vážení poslanci, vážení hosté, zahajuji 5. společnou schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů VI. volebního období ve Federálním shromáždění ČSFR. Zvláště vítám členy federální vlády vedenou jejím předsedou panem Mariánem Čalfou.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, předsednictva Sněmovny lidu a Sněmovny národů navrhla konat společnou schůzi sněmoven s pořadem uvedeným na pozvánce. Prosím, aby ste si tento pořad vzali k ruce. Navrhuji vám následující úpravu programu, který jste obdrželi s pozvánkou. Jako bod 9 je uveden návrh zákona o poslaneckých platech a náležitostech poslanců Federálního shromáždění. K tomu bych chtěl říci toto: Jde o problematiku, která je mezi členy Federálního shromáždění velmi živá, která se v posledních dnech i hodinách diskutovala na schůzích výborů i poslaneckých klubů a dnes dopoledne se touto otázkou zabývalo i předsednictvo Federálního shromáždění.

Dovolil bych si připomenout historii tohoto problému. Ještě během konce funkčního období starého Federálního shromáždění bylo konstatováno, že v novém Federálním shromáždění vzhledem k závažnosti a rozsahu práce bude zřejmě nezbytné profesionalizovat své členy tak, aby se mohli této práci plně věnovat. Je ovšem přirozené, že staré Federální shromáždění nemohlo v této věci přijmout patřičnou úpravu, protože k tomu nebylo z řady důvodů, které zde není třeba podrobně vysvětlovat, legitimní.

K nové úpravě, kterou bychom měli projednat, byl připraven pracovní podklad po odborné linii, o němž byli poslanci informováni, a který se stal východiskem iniciativního návrhu poslanců. Vzhledem k tomu, že tu byl takový postup, a že iniciativní skupina poslanců návrh připravovala, byl také zařazen tento bod, jako bod 9., na společnou schůzi obou sněmoven. Stalo se ovšem to, že během minulé schůze navrhovatelé vzali svůj návrh zpět. Jiní navrhovatelé, částečně byli totožni s původními, potom připravili jiný návrh, který byl předsedovi Federálního shromáždění předán 13. července odpoledne. Tento návrh byl nim přikázán výborům k projednání a dnes během přestávky vám bude dán do lavic. Proto nebylo možné, jak bylo původně předpokládáno, tento návrh ve výborech projednat, protože návrh nebyl v době, kdy výbory o něm měly jednat, k dispozici. Žádný oficiální návrh ve smyslu jednacího řádu neexistoval.

Návrh, o kterém mluvím, je tisk č. 27, který dostanete, byl zaslán se žádostí o urychlené stanovisko ČNR a SNR i federální vládě. Původní předpoklad byl takový, vzhledem ke zpoždění, aby Federální shromáždění na této schůzi tento návrh neprojednávalo, ale až začátkem září. Ovšem vzhledem k tomu, že řada poslanců je ve stavu existenční nejistoty a naléhá na jeho projednávání, doporučuje se, aby tento návrh projednán byl s tím, že bude zařazen na konec a předpokládám, že by mohl být projednán v pátek odpoledne. Dost dobře nemůže být projednán jako bod 9., protože dnes večer, po skončení dnešní odpolední schůze, by se jim zabývaly poslanecké kluby, zítra ráno by se sešly příslušné výbory, zaujaly by k němu stanovisko tak, aby bylo možno připravit věci k projednání ve společné schůzi obou sněmoven. Čili to je k přesunu bodu 9.

Dále se doporučuje rozšířit program společné schůze o návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 89/1990 Sb., o sdružování občanů - tisk č. 36 - a dále o návrh zákona, kterým se mění a doplňuje trestní řád - tisk č. 38.

Předpokládáme, že dnešní schůze by mohla končit okolo 18.30 hodin a po večeři by se sešly poslanecké kluby, jejich vedoucí vám sdělí čísla místností, kde by se schůze klubů konaly.

Tolik k návrhu programu. Máte k tomuto programu nějaká stanoviska? Poslanec Malý.

Poslanec SL M. Malý: Pane předsedající, dámy a pánové, mám dotaz, jak má být chápán tisk bez označení čísla, je to návrh poslance Sněmovny národů Petra Uhla a týká se poslaneckých platů.

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Omlouvám se za toto opomenutí, neřekl jsem, že tento tisk dal poslanec Uhl jako svůj protinávrh, snad to tak lze chápat a byl dnes přikázán výborům, čili je třeba v rámci projednávání návrhu tisku 27 projednávat i tento návrh, který podal poslanec Uhl. Hlásí se poslanec Prokop.

Poslanec SN M. Prokop: Vážený pane předsedo, pane předsedající, vážení kolegové poslanci, vážení hosté, žádám, aby na program dnešní Společné schůze byl zařazen bod "Interpelace" ze zcela vážných důvodů, protože jedna z interpelací byla označena jako naléhavá.

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: K tomu uvádím, že podle normálního běhu programu Federálního shromáždění o společných schůzích se bod interpelace zařazuje na konec společné schůze, čili tento bod programu by měl být zařazen na pátek odpoledne. Je zde ale podán protinávrh a nevím mám-li dát o něm nechat hlasovat, zda by měl být zařazen dnes.

Interpelace byla zaslána písemně předsedovi vlády, který má lhůtu stanovenou jednacím řádem pro písemnou odpověď. Není tedy povinen dnes na tuto interpelaci ústně odpovídat.

Prosím, aby se slova ujal poslanec Prokop.

Poslanec SN M. Prokop: Na vysvětlení bych chtěl říci, že když jsem písemně podával interpelaci, požádal jsem předsedu Sněmovny národů průvodním dopisem, aby učinil všechny patřičné kroky k tomu, aby byla interpelace prohlášena za naléhavou. V takovém případě jednací řád přiměřeně zkracuje dobu, po které je třeba na interpelaci odpovědět.

Z těchto důvodů žádám, aby bylo hlasováno o mém návrhu, aby tento bod byl zařazen na program jednání ještě dnes.

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Upozorňuji poslance obou sněmoven, že podle § 63 bychom museli nejdříve projednávat, zda sněmovna prohlašuje interpelaci za naléhavou, aby mohla být stanovena lhůta kratší 30ti dnů k odpovědi na tuto interpelaci. Možná ale, že bychom mohli tuto záležitost vyřešit jednoduše.

Ptám se proto pana ministerského předsedy, jestli je ochoten odpovědět dnes na tuto interpelaci. Potom by samozřejmě dostal slovo.

Dříve se však musím zeptat sněmoven, zda souhlasí s touto změnou programu. Ptám se proto, zda sněmovny souhlasí se změnou programu v tom smyslu, že bychom program modifikovali tak, že předseda vlády odpoví na interpelaci poslance Prokopa, a že bychom tento bod zařadili na dnešní program plenární schůze. Hlásí se poslanec Zelenay.

Poslanec SN R. Zelenay: Vážený pan predseda, vážený pán předsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, podľa § 10, odst. 4 každý poslanec môže navrhnúť zmenu alebo doplnenie programu. Predpokladal som, že interpelácie tu budú prednášané, bolo to zvykom aj v predchádzajúcich zasadaniach snemovní. Klub VPN a ďalších 110 poslancov predložilo žiadosť. Podľa slov predsedu Federálneho zhromaždenia na tomto plenárnom zasadnutí sa o týchto záležitostiach, ako veľmi dôležitých pre prácu poslancov, malo rokovať.

Pripomínam, že to veľmi úzko súvisí i s náhradami, keď sa stále hovorí o iných veciach, ale nehovorí sa o tom, ako a kde pracuje. Preto navrhujem, aby na koniec rokovania bol zaradený bod "rôzne", alebo s iným názvom, a nech sú tam zaradené interpelácie, otázky a odpovede poslancom, kedy môže odpovedať nielen člen vlády, ale i členovia predsedníctva Federálneho zhromaždenia.

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Děkuji. Byly předloženy dva pozměňovací návrhy k navrženému programu. Hlásí se někdo další o slovo. Poslanec Šlápota.

Poslanec SL J. Šlápota: Pane předsedo, pane předsedající, vážení kolegové a kolegyně, myslím si, že oddálit projednávání našich náhrad na pátek by tak trochu znamenalo ponižování celého tohoto shromáždění a všech diskusí, které mezi námi probíhají.

Kromě toho mám dojem, že kdybychom k této problematice zasedli až v pátek odpoledne, nevím, kdy odlétá letadlo na Slovensko, v tak krátkém čase bychom asi tuto záležitost nevyřídili a museli bychom se k ní scházet znovu. Navrhuji proto, aby tento bod jednání byl zařazen na program už zítra, protože si myslím, že do odpoledních hodin by už bylo jasno, a aby tato diskuse pokračovala případně v pátek, pokud bychom tuto záležitost během zítřka nevyřídili. Podávám proto tento pozměňovací návrh.

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Děkuji. Prosím dále, aby se slova ujal poslanec Rašev.

Poslanec SN P. Rašev: Vážený pán predseda, pán predsedajúci, dámy a páni, v súvislosti so zmenou programu rokovania našel plenárnej schôdze by som chcel navrhnúť ešte ďalšiu zmenu. lde tiež o veľmi naliahavé stanovisko výborov sociálnych a kultúrnych oboch snemovní, ktoré sme prijali včera na schôdzi výborov.

Domnievam sa, že toto stanovisko by malo Federálne zhromaždenie prediskutovať a boli by sme radi, keby sa k nemu pripojilo plénum Federálného zhromaždenia. Navrhujeme zaradiť túto záležitosť na program dnešného zasadnutia, pretože ide o stanovisko, ktoré je časovo veľmi naliehavé a v piatok by v podstate stratilo svoj zmysel.

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Vážení kolegové, vážené kolegyně, doporučuji proto, abychom hlasovali o navržených změnách programu v tomto pořadí. Dříve bych ale zaujal stanovisko k návrhu, aby se o náhradách poslanců jednalo už zítra.

Doporučoval bych, abychom se v tomto směru neusnášeli na změně programu, protože skutečně bude záležet na tom, jak zítra projednají tuto záležitost výbory. Doporučoval bych proto tuto otázku ponechat otevřenou. Rozhodně bych to nechápal jako ponižování tohoto Federálního shromáždění, protože myslím, že nemůže být jeho prvním úkolem a prvním zákonem, který na této schůzi bude přijímat zákon o náhradách svých členů. Myslím, že je třeba projednat nejdříve ústavní zákony v tom sledu, jak jsou uvedeny. Je to ale moje osobní stanovisko.

Doporučuji, abychom se nejdříve vyslovili k návrhu poslance Prokopa, který byl nyní podpořen, aby byla zařazena interpelace, týkající se desky prezidenta Slovenského štátu Jozefa Tisa. Zda souhlasíte s tím, aby k této záležitosti podal ministerský předseda dnes odpověď.

Druhou navrhovanou změnou programu je, aby na konci jednání byl zařazen bod "Interpelace a různé" a to v tom smyslu, jak o tom hovořil poslanec Zelenay. Nejde o bod "Různé" ve smyslu všehochuti, ale o problematiku technických podmínek práce Federálního shromáždění, jak se o ní hovořilo minule.

Slovo má ještě poslanec Čalfa jako předseda vlády.

Předseda vlády ČSFR M. Čalfa: Interpelácia poslanca Prokopa sa týka pamätnej tabule dr. Tisa. Prosím, aby sme sa touto záležitosťou zaoberali v piatok a to s ohľadom na to, že bola interpelovaná vláda, ktorá chce zaujať stanovisko na zajtrajšom popoludňajšom zasadnutí. Prosím preto o pochopenie, pokiaľ ide o zaradenie tohoto bodu.

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Děkuji. Po tomto vysvětlení bych doporučoval, abychom neschvalovali dvě změny programu, ale pouze jednu a to, aby na páteční schůzi po projednání předložených návrhů zákonů byl zařazen bod "Interpelace".

Slovo si ještě přeje poslanec Wagner. Prosím, aby se ujal slova.

Poslanec SL J. Wagner: Pane předsedo, pane předsedající, dámy a pánové, s ohledem na to, že dnes pravděpodobně nedojde meritorně k projednávání interpelace poslance Prokopa, byl bych rád, aby došlo k projednávání věci, kterou mohou rozhodnout pouze sněmovny.

V souvislosti s tím, že pan ministerský předseda chce odpovědět až v pátek a má k tomu dobré důvody doporučuji, aby si sněmovny vyžádaly i další dvě zprávy. Předložili jsme svůj návrh písemně předsedovi Sněmovny lidu během dnešního dne.

Navrhuji, aby Sněmovna lidu Federálního shromáždění vyslechla zprávy předsedy Nejvyššího soudu České a Slovenské Federativní Republiky a generálního prokurátora České a Slovenské Federativní Republiky, které si vyžádá.

Předmětem obou zpráv bude problém odhalení pamětní desky válečnému zločinci doktoru Tisovi na budově školy Bánovcích nad Bebravou. Předmětem zprávy generálního prokurátora bude zejména sdělení, jak prokuratura postupuje v souvislosti s výkonem dozoru nad důsledným zachováváním zákonů v této konkrétní věci. Předseda Nejvyššího soudu sdělí stanovisko v souvislosti s výkladem zejména trestního zákona a zvláště jeho ustanovení o podpoře a propagaci fašismu a podobných hnutí. Děkuji za pozornost.

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Děkuji. Navržená změna programu myslím může být doplněna o tento bod, který bych doporučil jako součást onoho bodu, o kterém jsem hovořil. Nemusíme o tom hlasovat odděleně, příslušní funkcionáři budou požádáni, aby toto stanovisko v pátek odpoledne sdělili Federálnímu shromáždění. Prosím, technická poznámka poslance Prokopa.

Poslanec SN M. Prokop: Promiňte, pane předsedající, já žádám, aby o mém návrhu bylo hlasováno.

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Prosím vás, abychom se nedostali do zmateční situace, budeme muset hlasovat nejprve o tom, zda požadujeme za zkrácenou... a zda považujeme interpelaci za naléhavou a zda stanovíme kratší dobu pro její projednávání. Nijak se nemůžeme usnést na tom, že předseda vlády je povinen odpovědět dnes, jestliže vláda hodlá zaujmout stanovisko jako orgán a bude jednat zítra. Čili, abychom si byli vědomi této situace, abychom skutečně nedávali tady jaksi precedens svými rozhodnutími, kterými jistý řád našeho jednání bude narušován. Dávám tuto procesní poznámku v úvahu, čili nechávám hlasovat o návrhu programu ve smyslu změn, které byly uvedeny, tzn., že v pátek odpoledne bude zařazen na program bod interpelace tak, jak jsme o něm mluvili, že bude jeho součástí stanovisko předsedy Nejvyššího soudu a generálního prokurátora ČSFR ve smyslu dotazu, který vznesl poslanec Wagner. Než přistoupíme k hlasování, chtěl bych upozornit, že ti poslanci, kteří budou skládat slib, teď ještě hlasovat nemohou. Prosím poslankyni Šormovou.

Poslankyně SL R. Šormová: Dámy a pánové, já bych žádala, aby kromě interpelace, protože chápu ty důvody, že by se skutečně to mělo projednávat až po zasedání vlády, aby se ještě hlasovalo o změně programu, o které tady mluvil poslanec Rašev, a aby na pořad dnešního jednání bylo zařazeno stanovisko výborů sociálních a kulturních, ke kterým by bylo vhodné se vyjádřit ve Federálním shromáždění ještě dnes. Děkuji. (Potlesk.)

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínsky: Návrh byl podán, můžeme o něm nechat hlasovat. Upozorňuji jen na věcný problém v tom smyslu, že budeme o jedné věci jednat dvakrát. Ale prostě návrh byl podán, čili nechávám hlasovat nejprve o pozměňovacím návrhu, aby po projednávání těch návrhů ústavních zákonů, tisk t.j. č.13, 16, 17 a 18 byl zařazen tento bod: Stanovisko kulturních a sociálních výborů. Obsahově se to týká interpelace poslance Prokopa. Má ještě někdo k tomuto návrhu nějaké stanovisko? Poslanec Wagner.

Poslanec SL J. Wagner: Dámy a pánové, já se omlouvám, ale vzhledem k tomu, že se tady velice úzkostlivě dbá na dodržování jednacího řádu, mám za to, že jsem postupoval podle jednacího řádu precizně, když jsem navrhoval, aby sněmovny hlasovaly o tom, že ony zprávy předsedy Nejvyššího soudu a generálního prokurátora chtějí slyšet. Pokud hlasovat nebudou, tak podle zákona o jednacím řádu oba státní činitelé nejsou povinni ty zprávy předložit. To je jedna věc a druhá věc je, že přes stanovisko pana ministerského předsedy by sněmovny měly vzít na vědomí, protože podle zákona o jednacím řádu jenom ony mohou, že tato věc je naléhavá a v tomto případě se myslím uspokojí přání pana poslance Prokopa, budeme spokojeni s tím, že se bude jednat v pátek. Ale domnívám se, že došlo k chybě, že se nedalo o mém návrhu hlasovat, za potlesk mohu poděkovat, ale není podle zákona vyjádřením souhlasu. Děkuji.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP