Čtvrtek 5. července 1990

Čtvrtek 5. července 1990

(Začátek schůze v 10 hodin)

Přítomno:139 poslanců Sněmovny lidu
72 poslanců Sněmovny národů

zvolení v České republice

74 poslanců Sněmovny národů

zvolení ve Slovenské republice

Omluveni poslanci:

Sněmovny lidu:

Dienstbier J. ml., Kovan, Komárek, Sedlák, Vidím

6 poslanců rezignovalo

Sněmovny národů zvolení v České republice:

Petrová

2 poslanci rezignovali

Sněmovny národů zvolení ve Slovenské republice:

1 poslanec rezignoval

Předseda FS A. Dubček: Vážené Federálne zhromaždenie, vážené dámy, vážení páni, všetkých vás veľmi srdečne vítam na 3. spoločnej schôdzi Snemovne ľudu a Snemovne národov Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

V mene všetkých poslancov vítam členov predsedníctiev Českej a Slovenskej národnej rady, členov federálnej a národných vlád, predstaviteľov politických hnutí a strán, členov diplomatického zboru a predstaviteľov cirkví, kultúry, športu, krajov a dalších milých hostí.

Zvolal som dnešnú schôdzu na základe uznesenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia, ktoré navrhlo tento program:

1. Volba prezidenta Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

2. Sľub prezidenta Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

Pýtam sa poslancov obidvoch snemovní, či majú doplňujúce návrhy, alebo pripomienky k programu? (Nikdo se nehlásí.) Konštatujem, že tomu tak nie je.

Podľa zistenej účasti sú obidve snemovne schopné uznášať sa. Zo Snemovne ľudu je prítomných 137 poslancov. Zo Snemovne národov zvolených v Českej republike 72 poslancov a zo Slovenskej republiky 73 poslancov. Podľa zistenej účasti sú obidve snemovne schopné uznášať sa.

Prosím, aby o navrhnutom programe našej schôdze hlasovali najskôr poslanci Snemovne národov.

Kto súhlasí s navrhnutým programom, nech zdvihne ruku. (Hlasuje se.) Ďakujem.

Je niekto proti? (Nikdo.) Nikto.

Zdržal sa niekto hlasovania? (Nikdo.) Nikto.

Snemovňa národov schválila navrhnutý program spoločnej schôdze.

Teraz budú hlasovat poslanci Snemovne ľudu.

Kto súhlasí s navrhnutým programom dnešnej spoločnej schôdze obidvoch snemovní, nech zdvihne ruku. (Hlasuje se.) Ďakujem.

Je niekto proti? (Nikdo.) Nikto.

Zdržal sa niekto hlasovania? (Nikdo.) Nikto.

Takisto Snemovňa ľudu návrh programu schválila.

Môžem konštatovať, že obidve snemovne sa uzniesli na programe dnešnej spoločnej schôdze.

(Poznámka redakce: usnesení SL č. 2)

Prvým bodom nášho dnešného rokovania v pamätnej Vladislavskej sále Pražského hradu je

1

Volba prezidenta Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

Prípravu tejto volby sme mali na programe 3. júla t. r. Informovali sme vás o návrhoch na Úrad prezidenta, prerokúvali sme volebný poriadok na tajnú voľbu prezidenta a dohodli sa na zložení komisií pre sčítanie hlasov a zistenie výsledkov hlasovania.

Len pripomínam, že 2. júla t. r. poslanci Občianskeho fóra a Verejnosti proti násiliu podali v súlade s § 12 písm. a) zákona o poslancoch návrh, aby kandidátom na prezidenta republiky bol pán Václav Havel.

Predstavitelia klubov a ostatných politických strán zastúpených vo Federálnom zhromaždenie sa k návrhu pripojili.

Navrhovaný kandidát písomným oznámením z 3. júla t. r., ktoré prečítal predsedajúci, vyslovil s kandidatúrou súhlas.

Na tej istej schôdzi Federálneho zhromaždenia vystúpila poslankyňa Olga Pavúková, ktorá za Slovenskú národnú stranu navrhla na Úrad prezidenta Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky poslanca Slovenskej národnej rady pána Stefana Kvietika. Včera mi bolo listom predsedu Klubu poslancov Slovenskej národnej strany Víťazoslavom Móricom a poslankyňou Olgou Pavúkovou oznámené, že kandidatúru Stefana Kvietika považujú za bezpredmetnú, pretože pán Kvietik považuje za svoje hlavné poslanie umeleckú činnosť a preto kandidatúru na Úrad prezidenta neprijíma.

Hovoril som s pánom Kvietikom aj osobne. Okrem iného povedal, že sa angažuje v súčasnom demokratickom hnutí a chce mu byt naďalej nápomocný. Podporuje kandidatúru Václava Havla.

Prišli aj ďalšie návrhy, o ktorých vás informoval prvý podpredseda Federálneho zhromaždenia. Tieto nie sú v súlade so schváleným volebným poriadkom a preto nie sú predmetom nášho rokovania.

Vážené poslankyne, vážení poslanci, dovolte, aby som stručne povedal niekoľko slov k návrhu volby prezidenta republiky, ktorým je pán Václav Havel. (Další část svého projevu přednesl předseda FS od řečnického pultu.)

Vážené poslankyne, vážení poslanci, milí hostia, v našom intenzívnom a rýchlom vývoji od totalitného, stagnujúceho systému k demokratickej spoločnosti, a verme, i prosperujúcej, nastala nová fáza, ktorú otvorila tak významná udalosť, akou boli nedávne volby do zastupitelských orgánov Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky. Prvé slobodné volby po viac ako 40 rokoch, z ktorých vzišli nové orgány republik, nové Federálne zhromaždenie a vláda nášho štátu.

Je v logike veci, že dnes pristupujeme i k voľbe prezidenta republiky. Tým sa skončí revolučné provizorium, ktoré sme prežívali od 17. novembra minulého roku. Provizórium, ktoré napriek mnohým problémom, sme úspešne prekonali. Z neho dnes můžeme vstúpiť do pomerov založených na slobodne prejavenej voli národa, na plnej politickej demokracii. Tým sa však problémy a úlohy nekončia. Našu politickú demokraciu budeme musieť v ďalšom období dotvárať. Pritom pôjde o to, aby sme vytvorili fungujúci mechanizmus založený na dobrých zákonoch, na odbornej znalosti veci a na kvalitných a čestných ľuďoch. Pôjde o to, aby sme sa dokázali propracovať na prosperujúcu ekonomiku, ktorá by umožňovala postupno, bez zbytočných otrasov dospieť k dobrej sociálnej úrovni všetkých našich obyvateľov. Pôjde o to, aby sme dokázali zosúladiť záujmy obidvoch naších národov, aby sme dokázali dat patričné práva obidvom národným republikám, a pritom sme zachovali štátnu jednotu a úspešné fungovanie štátu ako celku. Pojde o to, aby sme v novej pluralitnej demokracii nenechali prevážiť úzke stranícke záujmy nad záujmami celku.

Obdobie, do ktorého nám otvorili cestu slobodné volby a ktorého dĺžka je vymeraná dvojročným termínom, bude opäť naplnené úlohami, ktorých bude určite viac než sme zatiaľ mohli vymenovať a ktoré budú zasahovať nielen do oblasti politiky, práva a ekonomiky, ale i do sféry kultúry a morálky. Preto bude potreba, aby na čele našej spoločnosti boli nielen riadne fungujúce orgány a inštitúcie, ale aby ju viedli lúdia schopní, obetaví a morálne pevní. Snažili sme sa, aby tomu tak bolo i v orgánoch republík a štátu, ktoré sme už inštalovali.

Dnes ide o to, aby sme človekom potrebných kvalít obsadili aj úrad najvyššieho predstaviteľa štátu, prezidenta republiky. Preto vám, Federálnemu zhromaždeniu, z poverenia iniciatívnej skupiny poslancov navrhujem, aby prezidentom republiky bol znovu zvolený človek, ktorý tento úrad zastával v kritickom prechodnom období, pán Václav Havel. Viedli nás k tomu tieto důvody:

Václav Havel sa v ťažkom období, ktoré sme prežívali, osvedčil ako politik a štátnik, aj ako človek. Mám tým, samozrejme, na mysli to obdobie, počas ktorého vykonával svoju prezidentskú funkciu, ale nielen ono. Václav Havel sa osvedčil už v pomeroch, v ktorých nešlo o to stáť na vrchole moci a slávy. Osvedčil sa i v čase potlačovania slobody a práva, kedy prejaviť pevný občiansky postoj a statočnosť vôbec nebolo ľahké a ani výhodné. Keď mohol voliť medzi väzením a odchodom do bezpečia emigrácie, zostal s národom i za cenu osobných nevýhod a neslobody. To svedčí o charaktere, ktorý Václava Havla kvalifikuje ako človeka, pre ktorého osobný záujem nepredstavuje najvyššiu životnú hodnotu. To dokázal i v ďalšom období, kedy sa stal jedným z vedúcich osobností širokého hnutia, ktoré bojovalo s Chartou 77 a ďalšími hnutiami proti totalitnému režimu, ktoré nadviazalo na naše úsilie z roku 1968 a doviedlo tento boj spoločne s reformátormi tej doby do novej, vyššej, súčasným úlohám zodpovedajúcej kvality. Toto nové, v různosti zjednotené hnutie, v ktorom tak výrazne vystúpia mladá generácia, sa stalo rozhodujúcim faktorom 17. novembra. A i tam prejavil Václav Havel iniciatívu, osobnú statočnosť a politickú spoľahlivosť, ktoré ho právom priviedli na vedúcu pozíciu v revolučných i porevolučných dňoch i v prechodnom období, ktoré dnes završujeme. Vo funkcii prezidenta sa osvedčil. Tak ako sa menia celá naša spoločnosť, vyvíjal sa a vyvíja sa aj Václav Havel. Stal sa uznávanou autoritou v českých krajinách i na Slovensku, v celej našej vlasti. Významnou mierou sa podieľa na uznaniach, ktorých sa teší naša republika v zahraničí. Poznal som ho počas tejto doby ako presvedčeného demokrata, človeka, ktorý je tolerantný a slobodomyseľný.

Má veľkú zásluhu na tom, že náš vývoj i v tých najvypätejších chvíľach neskĺzol na cestu pomsty, politických intríg, konfrontácie a neznášanlivosti. Václav Havel - dramatik v kresle prezidenta - si svojou prácou získal dôveru nášho ľudu. Bol som s ním pri stretnutí v hodine jeho posledného prepustenia z väzenia, bol som s ním v čase nášho nového - revolučného prerodu na tribúnach na Václavském námestí i na Letnej. Bol som s ním počas nášho polročného pôsobenia v najvyšších štátnych funkciách.

Pripájam sa k návrhu a odporúčam, aby bol Václav Havel zvolený do funkcie prezidenta republiky na ďalšie dvojročné obdobie. Ďakujem vám za pozornost. (Potlesk.)

Vážené poslankyne, vážení poslanci, Federálnemu zhromaždeniu sa teda predkladá jediný návrh - zvolit za prezidenta ČSFR pána Václava Havla. Napriek tomu sa pýtam, či niekto z poslancov Federálneho zhromaždenia má iný návrh? (Ne.) Konštatujem, že nemá.

Můžeme teda pristúpiť k voľbe. Voľba prezidenta republiky sa podľa § 24 odsek 1 zákona o rokovacom poriadku Federálneho zhromaždenia uskutočňuje tajným hlasovaním. Snemovne súhlasili s komisiami na sčítanie hlasov a zisťovanie výsledkov hlasovania, ktoré boli zvolené na ustanovujúcich schôdzach a schválené na 2. spoločnej schôdzi snemovní.

Členmi komisie na sčítanie hlasov v Snemovni ľudu sú títo poslanci: Július Bobovnický, Miroslav Jansta, Aleš Kladivo, Daniel Kroupa, František Michálek, Vladimír Niedoba, Eva Sahligerová, Eliška Záležáková.

V Snemovni národov boli ustanovené na sčítanie hlasov dve komisie, v ktorých sú títo poslanci: Jaromír Patočka, Petr Toman, Josef Mečl, Václav Tomis, Jan Fričar, Roman Zelenay, Rafael Ambros, Jozef Olej, Olga Pavúková, František Surový.

Vážené dámy, vážení páni, týmto sme splnili všetky zákonom predpísané podmienky a môžeme hlasovať o návrhu na volbu prezidenta ČSFR. Na zvolenie prezidenta je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov Snemovne ľudu a trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov Snemovne národov zvolených v Slovenskej republike a trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov Snemovne národov zvolených v Českej republike.

Pristúpime k hlasovaniu. Prosím členov komisií, aby sa ujali svojich funkcií a v súlade s § 20 odsek 1 zákona o rokovacom poriadku Federálneho zhromaždenia zistili najskôr počet poslancov prítomných v zasadacej sále. Medzitým vám budú rozdané hlasovacie lístky.

(Členové komise se ujímají své funkce. Poslancům jsou rozdávány hlasovací lístky.)

Pokiaľ sa rozdajú hlasovacie lístky, chcel by som upozornit, že bolo zistené, že v Snemovni ľudu je zo 144 poslancov prítomných 137. V Snemovni národov z poslancov zvolených v Českej republike je zo 73 prítomných 72 poslancov, z poslancov zvolených v Slovenskej republike je zo 74 prítomných 73 poslancov.

Volebný akt sa uskutoční v dvoch priestoroch. Poslanci Snemovne ľudu budú voliť v salónku pri Jazdeckých schodoch a poslanci Snemovne národov v Starej snemovni, kde sú umiestnené zásteny a volebné schránky. Vyzývam poslancov, aby postupne uskutočnili volebný akt. Všetkých hostí prosím, aby počas volby zotrvali na svojich miestach.

(Probíhá volební akt.)

(Jednání přerušeno v 10.25 hodin.)

(Jednání opět zahájeno v 10.55 hodin.)

Předseda FS A. Dubček: Prosím, aby ste zaujali svoje miesta. Vážené poslankyne, vážení poslanci, z podnetov predsedov zvolených komisií sa pýtam, či všetci odvolili, pripadne či chce ešte niekto volit, prípadne či je niekto z poslancov, ktorý by nedostal volebný lístok? (Nikdo se nehlásí.) Nie.

Hlasovanie skončilo. Prosím, aby komisie zistili výsledky hlasovania.

Prosím predsedov komisií pre zisťovanie výsledkov volieb, aby podali svoje správy. Za Snemovňu ľudu poslanec MUDr. Július Bobovnický.

Předseda komise pro zjišťování výsledků voleb poslanec SL J. Bobovnický: Vážené Predsedníctvo, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, váženi hostia, dámy a páni, z titulu predsedu komisie Snemovne ľudu pre voľbu prezidenta prečítam zápis o voľbe prezidenta Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

Komisia poslancov Snemovne ľudu v zložení: J. Bobovnický, M. Jansta, A. Kladivo, J. Konečný, D. Kroupa, F. Michálek, V. Niedoba, E. Sahligerová a E. Záležáková, ktorú Snemovňa ľudu zvolila na 2. spoločnej schôdzi Snemovne ľudu a Snemovne národov pre tajnú volbu prezidenta republiky, oznamuje, že poslancom Snemovne ľudu bolo vydaných 139 hlasovacích lístkov. Po skončení hlasovania komisia zistila: hlasovania sa zúčastnilo 139 poslancov. Hlasovania sa nezdržal nikto, odovzdaných bolo celkovo 139 platných hlasovacích lístkov. Neplatné hlasovacie lístky neboli.

Pro navrhnutého kandidáta pána Václava Havla bolo odovzdaných 114 hlasov. Proti 25 hlasov.

Komisia poslancov pre zisťovanie výsledkov volieb zistila, že navrhnutý kandidát pán Václav Havel bol zvolený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov Snemovne ľudu. V Prahe dňa 5. 7. 1990. Podpísaný predseda komisie MUDr. J. Bobovnický plus osem ďalších členov komisie.

Předseda FS A. Dubček: Ďakujem. Slovo má poslanec F. Surový, ktorý nás zoznámi s výsledkami hlasovania poslancov Snemovne národov, ktorí boli zvolení v Slovenskej republike.

Předseda komise pro zjištování výsledků voleb poslanec SN F. Surový: Vážené predsedníctvo, vážené Federálne zhromaždenie, vážené dámy a páni, komisia poslancov v zložení R. Zelenay, R. Ambros, J. Olej, O. Pavúková, F. Surový, zvolená na sčítanie hlasov poslancov zvolených v Slovenskej republike pre volbu prezidenta republiky, oznamuje, že poslancom bolo vydaných 73 hlasovacích lístkov. Po skončení hlasovania komisia zistia, že hlasovania sa zúčastnilo 73 poslancov. Hlasovania sa nezdržal nikto. Odovzdaných bolo spolu 73 platných hlasovacích lístkov. Neplatné hlasovacie lístky neboli. Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov pre navrhnutého kandidáta na prezidenta republiky, pre pána Václava Havla, bolo 57, proti 16. Volebná komisia zistila, že počet odovzdaných hlasov pre kandidáta prevýšil trojpätinovú väčšinu všetkých poslancov Snemovne národov zvolených v Slovenskej republike. Ďakujem za pozornost.

Předseda FS A. Dubček: Ďakujem. O hlasovaní českej části Snemovne národov podá správ poslanec Petr Toman.

Předseda komise pro zjišťování výsledků voleb poslanec SN P. Toman: Vážené předsednictvo, vážené paní poslankyně, páni poslanci, vážení hosté, komise poslanců ve složení J. Patočka, P. Toman, J. Mečl, V. Tomis a J. Fričar, zvolená ke sčítání hlasů poslanců zvolených v České republice k volbě prezidenta republiky, sděluje, že poslancům bylo vydáno 72 hlasovacích lístků. Po skončení hlasování komise zjistila: Hlasování se zúčastnilo 72 poslanců, hlasování se nikdo nezdržel. Odevzdáno bylo celkem 72 platných hlasovacích lístků. Neplatné hlasovací lístky odevzdány nebyly. Pro navrženého kandidáta Václava Havla bylo odevzdáno 63 hlasů, proti 9 hlasů. Volební komise zjistila, že počet odevzdaných hlasů pro kandidáta převýšil třípětinovou většinu všech poslanců Sněmovny národů zvolených v České republice.

Předseda FS A. Dubček: Konštatujem, že poslanci Federálneho zhromaždenia zvolili za prezidenta Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky na budúce dvojročné volebné obdobie pána Václava Havla. (Potlesk.)

(Poznámka redakce: usnesení FS č. 2, SL č. 22, SN č. 22)

Teraz spoločne s predsedom Snemovne ľudu pánom Battěkom, predsedom Snemovne národov pánom Šútovcom a predsedom federálnej vlády pánom Čalfom oznámím pánovi Václavovi Havlovi, že bol zvolený za prezidenta Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a požiadam ho, aby vykonal ústavný sľub. Do príchodu zvoleného prezidenta prerušujem schôdzu, prosím však všetkých prítomných, aby zotrvali na svojich miestach.

(Jednání přerušeno.)

(Jednání opět zahájeno.)

Vážený pán prezident, úprimne vás vítam na dnešnej schôdzi Federálneho zhromaždenia. Oznamujem vám, že poslanci Snemovne ľudu a Snemovne národov vás v tajnej voľbe zvolili za prezidenta Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky. Podľa článku 62 ústavného zákona o československej federácii sa ujímate funkcie prezidenta po zložení sľubu. Prosím vás, pán prezident, aby ste pristúpili k Ústave a Ústavnému zákonu o československej federácii, položili na ne pravú ruku a vykonali ústavný sľub, ktorý potom potvrdíte svojím podpisom.

(Prezident ČSFR Václav Havel skládá slib.)

Předseda FS A. Dubček: Vážený pán prezident, prijmite pamätnú listinu o vašom zvolení za prezidenta ČSFR. Blahoželám. (Potlesk.)

(Prezident Václav Havel přebírá pamětní listinu. Poté odchází za zvuku fanfár z Vladislavského sálu.)

Vážení poslanci, vážené poslankyne, vážení hostia, všetkým vám ďakujem za účasť a končím spoločnú schôdzu obidvoch snemovní Federálneho zhromaždenia ČSFR.

(Schůze skončena v 11.15 hodin.)Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP