USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č. 246

k návrhu na pořad 16. společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů ve dnech 2. - 19. července 1991

Sněmovna lidu na 16. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 2. července 1991 schválila tento pořad schůze:

1. Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Federálnímu shromáždění ČSFR návrh na sjednání Protokolu o zrušení Rady vzájemné hospodářské pomoci (tisk 698)

2. Závěrečná zpráva parlamentní komise pro dohled na odsun sovětských vojsk (tisk 736)

3. Návrh na přijetí nabídky Severoatlantického shromáždění na přidružené členství Federálního shromáždění ČSFR v Severoatlantickém shromáždění (tisk 720)

4. Vládní návrh zákona o změnách v sociálním zabezpečení (tisk 640)

5. Vládní návrh zákona o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání (tisk 689)

6. Vládní návrh zákona o svobodě náboženské víry a postavení církví a náboženských společností (tisk 649)

7. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 298/1990 Sb., o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckého (tisk 676)

8. Vládní návrh státního závěrečného účtu federace za rok 1990 (tisk 691)

9. Vládní návrh, kterým se předkládá FS ČSFR k vyslovení souhlasu Protokol o změně Dohody o mnohostranném zúčtování v převoditelných rublech a o zřízení Mezinárodní banky hospodářské spolupráce včetně statutu této banky, podepsaný v Moskvě dne 18. prosince 1990 (tisk 667)

10. Vládní návrh, kterým se předkládá FS ČSFR k vyslovení souhlasu Protokol o změně dohody o založení Mezinárodní investiční banky včetně statutu této banky, podepsaný v Moskvě dne 20. prosince 1990 (tisk 668)

11. Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu FS ČSFR Smlouva mezi vládou ČSFR a vládou Lucemburského velkovévodství o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Lucemburku dne 18. března 1991 (tisk 669)

12. Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu FS ČSFR Dohoda mezi vládou ČSFR a vládou Finské republiky o podpoře a ochraně investic, Dohoda mezi ČSFR a Švédským královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic a Protokol k této dohodě, Dohoda mezi vládou ČSFR a vládou Kanady o podpoře a ochraně investic a Dohoda o vzájemné ochraně a podpoře investic mezi ČSFR a Španělským královstvím (tisk 680)

13. Zpráva generálního prokurátora ČSFR, předsedy Nejvyššího soudu ČSFR a ministra vnitra ČSFR o stavu bezpečnosti a boji proti kriminalitě (tisky 690, 697 a 694)

14. Návrh usnesení o způsobu volby a odvolání členů kontrolního orgánu Federálního shromáždění, zřízeného podle § 5 odst. 1 zákona o Federální bezpečnostní a informační službě (tisky 660 a 713)

15. Vystoupení prezidenta Italské republiky

16. Vládní návrh zákona o soudech a soudcích (tisk 678)

17. Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje Ústava ČSFR, ve znění pozdějších předpisů (tisk 677)

18. Vládní návrh zákona o konkursním a vyrovnávacím řízení (tisk 675)

19. Vládní návrh zákona o ochraně ovzduší (tisk 695)

20. Vládní návrh, kterým se předkládá FS ČSFR k vyslovení souhlasu Úmluvu OSN o právním postavení uprchlíků (Ženeva 1951) a Protokol OSN týkající se právního postavení uprchlíků (New York 1967) (tisk 666)

21. Návrh zákona o sdružování v politických stranách (tisk 503)

22. Návrh zákona o Československé tiskové kanceláři (tisk 244 a 521)

23. Návrh ústavního zákona o celostátním referendu (tisk 372)

24. Vládní návrh zákona o policejních sborech České a Slovenské Federativní Republiky (tisk 701)

25. Vládní návrh zákona o služebním poměru policistů zařazených v policejních sborech ČSFR (tisk 702)

26. Odpovědi na interpelace poslanců

27. Interpelace a otázky poslanců

28. Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu FS ČSFR obchodní dohoda mezi vládou ČSFR a vládou Albánské lidové republiky, podepsaná v Praze dne 25. října 1990 (tisk 593)

29. Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu FS ČSFR Dohoda mezi vládou ČSFR a vládou Bulharské republiky o obchodu a platbách, podepsaná v Praze dne 6. prosince 1990 (tisk 594)

30. Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu FS ČSFR Obchodní dohoda mezi vládou ČSFR a vládou Korejské lidově demokratické republiky, podepsaná v Praze dne 1. listopadu 1990 (tisk 595)

31. Vládní návrh, kterým se překládá k vyslovení souhlasu FS ČSFR Dohoda mezi vládou ČSFR a vládou Maďarské republiky o vzájemném obchodě a platbách o 1. lednu 1991, podepsaná v Budapešti dne 5. prosince 1990 (tisk 596)

32. Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu FS ČSFR Dohoda mezi vládou ČSFR a vládou Polské republiky o obchodu a platbách, podepsaná v Praze dne 14. prosince 1990 (tisk 597)

33. Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu FS ČSFR návrh na vypovězení Smlouvy o právní ochraně vynálezů, průmyslových vzorů, užitných vzorů a ochranných známek při uskutečňování hospodářské a vědeckotechnické spolupráce přijaté dne 12. dubna 1973 v Moskvě a Dohody o vzájemném uznávání autorských osvědčení a jiných ochranných dokumentů na vynálezy přijaté dne 18. prosince 1976 v Havaně (tisk 670)

34. Vládní návrh, kterým se předkládá FS ČSFR k vyslovení souhlasu Dohoda o půjčce mezi Evropským hospodářským společenstvím a Českou a Slovenskou Federativní Republikou, podepsaná v Bruselu dne 29. května 1991 (tisk 716)

35. Návrh na volbu Generálního inspektora ozbrojených sil


Doplněný pořad:

- návrh zákona, kterým se mění zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti (tisk 738)

- vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu FS ČSFR Protokol o zrušení Varšavské smlouvy

- volba členů kontrolního orgánu FS, zřízeného podle § 5 odstavec 1 zákona o FBIS

- projednání petice 98 československých novinářů

- návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 427/1990 Sb., o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby

- projednání a přijetí stanoviska k současné situaci v Jugoslávii

- vystoupení prezidenta Spojených států mexických


Pohanka v.r., Magyar v.r.
R. Battěk v.r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny liduPřihlásit/registrovat se do ISP