USNESENÍ SNĚMOVNY LIDU

č.42

k návrhu předsednictva Sněmovny lidu na konání společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů ve dnech13., 17. - 20. září 1990

Sněmovna lidu na 6. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 13. září 199O schválila návrh předsednictva Sněmovny lidu na konání společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů s tímto pořadem:

  1. Slib poslanců Federálního shromáždění

  1. Volba členů výborů

3. Návrh stanoviska Sněmovny národů v imunitní věci

4. Vládní návrh, kterým se předkládají Federálnímu shromáždění České a Slovenské Federativní republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o Mezinárodním měnovém fondu sjednaná dne 22. 7. 1944 ve Washingtonu, Dohoda o mezinárodní bance pro obnovu a rozvoj sjednaná dne 22. 7. 1944 ve Washingtonu, Dohoda o mezinárodní finanční korporaci sjednaná dne 25. 5. 1955 ve Washingtonu, Dohoda o mnohostranné agentuře pro investiční záruky sjednaná dne 11. 10. 1985 ve Washingtonu a Dohoda o Mezinárodním sdružení pro rozvoj sjednaná dne 26. 1. 1960 ve Washingtonu (tisk 63)

5. Vystoupení předsedy vlády ČSFR M. Čalfy k výsledkům jednání představitelů vlád v Turčianských Teplicích a k realizaci ekonomické reformy

6. Návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 100/1060 Sb., Ústava ČSFR, ve znění ústavního zákona č. 135/1989 Sb. (tisk 65) a společná zpráva výborů SL a výborů SN (tisk 115)

7. Zpráva ministra vnitra ČSFR o bezpečnostní situaci v České a Slovenské Federativní Republice

8. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 102/1971 Sb., o ochraně státního tajemství, a zákon č. 47/1956 Sb., o civilním letectví (letecký zákon), ve znění zákona č. 43/1976 Sb. (tisk 25) a společná zpráva výborů SL a výborů SN (tisk 112)

9. Vládní návrh zákona o vymezení působnosti České a Slovenské Federativní Republiky ve věcech vnitřního pořádku a bezpečnosti (tisk 14) a společná zpráva výborů SL a výborů SN (tisk 116)

10. Vládní návrh zákona, kterým se doplňuje zákon č. 40/1974 Sb., o Sboru národní bezpečnosti ve znění zákona č. 74/1990 Sb., o některých opatřeních k zabezpečení vyřizování přestupků v oboru působnosti České a Slovenské Federativní Republiky (tisk 26) a společná zpráva výborů SL a výborů SN (tisk 109)

11. Vládní návrh zákona o cestování do zahraničí (tisk 24)

12. Vládní návrh zákona o dani z příjmů obyvatelstva (tisk 66) a společná zpráva výborů SL a výborů SN (tisk 119)

13. Návrh zákona o státních vyznamenáních (tisk 114)

14. Vládní návrh zákona o rodičovském příspěvku (tisk 59) a společná zpráva výborů SL a výborů SN (tisk 108)

  1. Vládní návrh, kterým se předkládá FS ČSFR k souhlasu Smlouva mezi ČSFR a Rakouskou republikou o vzájemném výkonu soudních rozhodnutí ve věcech trestních, podepsaná ve Vídni dne 20. května 1990 (tisk 12)

16. Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu FS ČSFR Dohoda mezi ČSFR a Hospodářskou unií belgicko-lucemburskou o vzájemné podpoře a ochraně investic a Protokol k ní, podepsané v Bruselu dne 24. dubna 1989 (tisk 56)

17. Zpráva předsedy FS o zákonném opatření předsednictva FS o rozšíření okruhu vedoucích funkcí obsazovaných jmenováním (tisk 91)

  1. Zpráva předsedy o zákonném opatření předsednictva FS o nakládání s majetkem svěřeným státnímu podniku (tisk 93)

19. Zpráva předsedy FS o zánonném opatření předsednictva FS kterým se mění a doplňuje zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 177/1990 Sb., o některých opatřeních týkajících se majetku politických stran, politických hnutí a společenských organizací (tisk 92)

20. Zpráva o přípravě ústavy ČSFR a návrh na vytvoření komise poslanců (tisk 95)

21. Návrh výborů branných a bezpečnostních na zřízení parlamentní komise pro dohled nad vyšetřením událostí ze dne 17. listopadu 1989 v Praze

22. Návrh výborů branných a bezpečnostních a výborů zahraničních na zřízení parlamentní komise pro dohled na odsun sovětských vojsk z ČSFR

23. Návrh výborů hospodářských na zřízení parlamentní zemědělské komise (tisk 40)

24. Interpelace, otázky, podněty a připomínky poslanců

25. Odpovědi na interpelace, otázky, podněty a připomínky poslanců

26. Návrh zákona o zmírnění následků některých majetkových křivd (tisk 88).

Adámek v. r., Pohanka v. r.
Battěk v. r.
ověřovatel
předseda Sněmovny lidu


Přihlásit/registrovat se do ISP