Čtvrtek 7. listopadu 1991

Čtvrtek - 7. 11. 1991

Přítomno: 123 poslanců Sněmovny lidu

Nepřítomní poslanci: Adam, Adámek, Bakšay, Čič, Dienstbier J. st., Doksanský, Dospíšil, Filip, Gürtler, Hanák, Jambor, Klaus, Kňažko, Kováč, Laluha, Langoš, Mandler, Minka, Miller, Mornár, Niedoba, Ropek, Sedlák, Suchánek, Šidík, Tyl, Vrchovský


Návrh pořadu schůze:

1. Uvolnění poslanců Sněmovny lidu z členství ve výboru sněmovny.

2. Volba členů předsednictva Federálního shromáždění.

3. Volba poslance Sněmovny lidu do výboru SL.


Schůze zahájena v 9.25 hodin.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Vážená Sněmovno lidu, vážené kolegyně a kolegové, vítám vás na 6. samostatné schůzi Sněmovny lidu. Je přítomno 87 poslanců sněmovny, a proto konstatuji, že Sněmovna lidu je usnášení schopná.

Pro dnešní schůzi je navrhován tento program. Za prvé uvolnění poslance SL z členství ve výboru sněmovny, za druhé volba členů předsednictva FS, za třetí zařazení poslance dr. S. Floriána do výboru hospodářského.

Jsou nějaké návrhy na doplnění programu? Není tomu tak. Děkuji.

(Poznámka redakce: usnesení SL č. 346)

Musíme zvolit ověřovatele. Já zde mám návrh na poslance V. Bendu a F. Magyara. Jsou přítomni a zdá se, že nebudou protestovat proti volbě. Pokud nejsou námitky z řad poslanců, zůstaneme i při tomto návrhu.

Dovolte, abychom hlasovali o navrhovatelích. Hlasují pouze poslanci SL.

Hlasování:

Táži se poslanců Sněmovny lidu, kdo souhlasí s navrženými ověřovateli, nechť hlasuje. (80) Osmdesát.

Kdo je proti? (1) Jeden.

Kdo se zdržel hlasování? (3) Tři.

Ověřovatelé byli volbou potvrzeni.

(Poznámka redakce: usnesení SL č. 348)

Bod programu 1: Uvolnění poslance Sněmovny lidu z členství ve výboru sněmovny

Přistoupíme k prvnímu bodu programu. Dopisem adresovaným předsedovi sněmovny požádal poslanec J. Šlápota o uvolnění z výboru pro plán a rozpočet. Svou žádost odůvodňuje členstvím ve zvláštním kontrolním orgánu pro kontrolu Federální bezpečnostní informační služby. Jsou k tomuto bodu připomínky?

Ano, prosím pana poslance Bobovnického, aby se vyjádřil.

Poslanec SL J. Bobovnický: Vážený pán predseda, vážená Snemovňa ľudu, chcel by som podporiť túto žiadosť a súčasne by som chcel touto cestou tlmočiť vlastnú žiadosť, aby som bol uvoľnený z členstva vo výbore pre plán a rozpočet.

Předseda SL R. Battěk: To je doplnění žádosti o uvolnění. Jde o dva poslance, pana Šlápotu a pana Bobovnického. Musíme vyslechnout váš hlasovací ortel.

Hlasování:

Táži se opět poslanců SL, kdo souhlasí, aby tito dva poslanci byli uvolněni z příslušného výboru pro plán a rozpočet, nechť hlasují! (68) Šedesát osm.

Kdo je proti? (1) Jeden.

Kdo se zdržel hlasování? (17) Sedmnáct.

Oba navržení poslanci byli zproštěni práce ve výboru pro plán a rozpočet.

(Poznámka redakce: usnesení SL č. 347)

Bod programu 2: Volba členů předsednictva Federálního shromáždění

Druhým bodem našeho programu je volba členů předsednictva FS. Shodou okolností a v důsledku neúspěšného pokusu o zvolení všech členů předsednictva FS za Sněmovnu lidu na 4. samostatné schůzi sněmovny jsou stále ještě neobsazena místa v předsednictvu FS uvolněná po odvolání poslance V. Mohority a po rezignaci poslance J. Bakšaye na členství i v předsednictvu FS. Po rezignaci poslance M. Kocába na poslanecký mandát se uvolnilo též třetí místo.

Předkládám vám návrhy, které předložily příslušné poslanecké kluby. Na místo uvolněné po poslanci V. Mohoritovi poslanecký klub KSČM a SDL navrhuje J. Kincla, na místo uvolněné M. Kocábem z klubu nezávislých poslanců OF je navržen poslanec V. Deyl, na místo uvolněné po poslanci J. Bakšayovi jsou návrhy dva. Poslanecký klub VPN navrhuje zvolit členem předsednictva FS O. Világiho a poslanecký klub HZDS navrhuje J. Minku.

V této souvislosti upozorňuji na skutečnost, že obsazení míst v předsednictvu FS je důsledkem dohody politických stran zastoupených ve FS, a měly by být proto i nadále dodržovány zásady parity nebo proporcionality.

Vzhledem k tomu, že mezi poslaneckými kluby VPN a HZDS nedošlo k dohodě, jsou na hlasovacím lístku za poslance J. Bakšaye alternativně uvedena jména obou kandidátů, tedy O. Világiho a J. Minky.

Vzhledem k tomu, že dnes dopoledne se uskuteční rovněž volby k dalším bodům programu 18. společné schůze sněmoven navrhuji, abychom tajné hlasování uskutečnili při této příležitosti. Hlasovací lístky budou rozdány do lavic v průběhu dopoledne. Rozhodně tak dosáhneme potřebné úspory času.

Dámy a pánové, poslankyně a poslanci Sněmovny lidu, pokud nejsou proti tomuto postupu žádné námitky, považuji tento procedurální postup za schválený. (Námitky nebyly.) Zdá se, že nikoli. Děkuji.

Pokud jde o členy komise pro zjišťování výsledků voleb, navrhuji, aby byli zvoleni tito poslanci: Michal Bláha, Miroslav Jansta, Josef Kakačka, Aleš Kladivo, Dana Němcová, Vladislav Niedoba, Zuzana Tvrdá a Ladislav Molnár - hlásí se poslanec Žáček.

Poslanec SL L. Žáček: Poslanec Niedoba není přítomen.

Předseda SL R. Battěk: Kolegyně a kolegové, prosím o doplnění, koho dalšího. (Poslanec SL R. Richterek: Žáček.)

Je navržen poslanec Žáček. On se nebrání tomuto návrhu. Považuji to za dodatek návrhu.

Dávám tedy o složení volební komise hlasovat. Táži se poslanců Sněmovny lidu, zda souhlasí s takto navrženou volební komisí. Kdo souhlasí, nechť hlasuje.

Hlasování:

(80) Osmdesát.

Kdo je proti, nechť hlasuje. Děkuji. (0) Nikdo.

Kdo se zdržel hlasování, nechť hlasuje. Děkuji. (6) Šest.

Volební komise Sněmovny lidu byla převážnou většinou hlasů zvolena.

(Poznámka redakce: usnesení č. 349)

Přerušuji tedy samostatnou schůzi Sněmovny lidu. Pokračovat budeme v průběhu dnešního dopoledne při společném tajném hlasování.

(Schůze přerušena v 9.36 hodin.)

(Poznámka redakce: usnesení SL č. 351)

(Schůze pokračovala v rámci zasedání 18. společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů.)

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Keď nám už tieto voľby tak dobre idú, žiada ma pán poslanec Kessler, v zastúpení predsedu Snemovne ľudu R. Battěka, aby sme zvolili v Snemovni ľudu poslanca Floriána do výboru hospodárskeho.

Bod programu 3: Volba poslance Sněmovny lidu do výboru SL

Poslanec SL Z. Kessler: Předsednictvo SL navrhuje, aby pan poslanec Florián, který také nedávno skládal poslanecký slib, byl zvolen do hospodářského výboru.

Hlasování:

Ptám se poslanců Sněmovny lidu, kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zvedne ruku! (79) Sedmdesát.

Kdo je proti? (0) Nikdo

Kdo se zdržel hlasování? (2) Dva.

Jeden poslanec nehlasoval. Konstatuji, že poslanec Florián byl zvolen do výboru hospodářského. Přeji mu mnoho úspěchů.

(Poznámka redakce: usnesení SL č. 354)

6. schůze Sněmovny lidu skončena.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP