Úterý 19. února 1991

2. den - 19. února 1991

(Jednání zahájeno ve 13.15 hodin.)

Přítomno:132 poslanců Sněmovny lidu

Omluveni poslanci:

Adámek, Bárta, Bartončík, Bláha, Branná, Dienstbier J. st., Jambor, Klaus, Kňažko, Komárek, Kováč, Krejcar, Kvačkaj, Minka, Sychra, Šlápota, Tolar, Varga


Předseda SL R. Battěk: Vážené poslankyně, vážení poslanci, vážení hosté, dovolte, abych vás přivítal a zahájil pokračování přerušené 3. schůze Sněmovny lidu.

Nyní by Sněmovna lidu měla projednat tyto body:

Ověření platnosti volba poslance Federálního shromáždění.

Slib poslance Federálního shromáždění a

Volbu poslance do výboru Sněmovny lidu.

Zdá se, že podle přítomnosti je Sněmovna lidu usnášeníschopná, takže přistoupil bych k

ověření platnosti volby poslance Federálního shromáždění.

Předsednictvo Federálního shromáždění dne 31. ledna 1991 prohlásilo podle § 49 odst. 3 zákona č. 47/1990 Sb., o volbách do Federálního shromáždění, že na uprázdněný mandát po rezignaci poslance Pavola Balgavého nastupuje náhradník.

O tomto prohlášení bylo informováno předsednictvo Sněmovny lidu.

Výbor mandátový a imunitní zkoumal v souladu s § 89 písm. b) jednacího řádu Federálního shromáždění, zda poslanec byl platně zvolen.

Prosím teď předsedu výboru mandátového a imunitního poslance Zdeňka Kesslera o přednesení zprávy.

Předseda mandátového a imunitního výboru poslanec Z. Kessler: Vážení kolegové a kolegyně, vážený pane předsedo, mandátový a imunitní výbor Sněmovny lidu zkoumal podle § 89 zákona o jednacím řádu Federálního shromáždění, zda poslanec Sněmovny lidu Martin Kukučka, který nastoupil jako náhradník na místo uvolněné po rezignaci poslance Sněmovny lidu Pavola Balgavého, byl platně zvolen podle zákona o volbách do Federálního shromáždění. Současně jsem byl jako předseda výboru pověřen, abych podal Sněmovně lidu zprávu o výsledku jednání.

Mandátový a imunitní výbor Sněmovny lidu zkoumal zápis o volbách, usnesení předsednictva Sněmovny lidu k rezignaci poslance Pavola Balgavého na poslanecký mandát a usnesení předsednictva Federálního shromáždění k nastoupení náhradníka na uprázdněný poslanecký mandát ve Sněmovně lidu.

Konstatoval, že náhradník byl řádně zvolen a prohlášen za poslance Sněmovny lidu.

Mandátový a imunitní výbor na základě svých zjištění a jednání navrhuje, aby Sněmovna lidu podle čl. 47 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, ověřila platnost volby svého poslance Martina Kukučky. Děkuji vám.

Předseda SL R. Battěk: Děkuji panu poslanci Kesslerovi. Táži se, zda jsou z řad poslanců Sněmovny lidu nějaké připomínky. (Nikdo se nehlásil.) Nikdo se nehlásí. Děkuji.

Přistoupíme tedy k hlasování. Přítomno je ve Sněmovně lidu 119 poslanců. Táži se poslanců Sněmovny lidu, kdo souhlasí se zprávou mandátového a imunitního výboru, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. (116.) Jedno sto šestnáct

Kdo je proti? (Nikdo.) Nikdo.

Kdo se zdržel hlasování? (Nikdo.) Nikdo.

Děkuji.

Konstatuji, že zpráva jmenovaného výboru byla schválena a platnost voleb ověřena.

(Poznámka redakce: usnesení SL č. 168)

Podle schváleného pořadu máme nyní na programu

Slib poslance Federálního shromáždění

Zákon o poslancích stanoví, že poslanec skládá slib na první schůzi sněmovny, které se zúčastňuje.

Poprvé se dnes zúčastňuje poslanec Sněmovny lidu pan Martin Kukučka, který jako náhradník nastoupil do uvolněného poslaneckého mandátu v souladu s § 49 zákona č. 47/1990 Sb., o volbách do Federálního shromáždění.

Prosím, aby předstoupil před předsednickou tribunu ke složení poslaneckého slibu.

Slib se skládá podáním ruky předsedovi sněmovny a prohlášením "Slibuji". Pana místopředsedu bych požádal o přečtení textu slibu a všechny účastníky, aby povstali. (Shromáždění povstává.)

Místopředseda SL E. Valko: Slibuji na svoji čest a svědomí věrnost České a Slovenské Federativní Republice. Budu dbát na vůli a zájmy lidu a řídit se ústavou a ostatními zákony a pracovat pro to, aby se uváděly do života.

Poslanec M. Kukučka: "Slibuji."

(Shromáždění usedá.)

Předsedající předseda SL R. Battěk: Dovolte, abych nově jmenovanému poslanci pogratuloval a popřál mu dobrou činnost mezi námi.

Měli bychom nyní uskutečnit

volbu poslance do výboru Sněmovny lidu.

Pokud je mi známo z výboru sociálního a kulturního doc. Ivan Laluha má návrh, aby se poslanec Martin Kukučka zvolil do výboru sociálního a kulturního. Poslanec Kukučka je s tímto návrhem seznámen a souhlasí s ním. Návrh by měli poslanci schválit.

Táži se poslanců Sněmovny lidu, kdo je pro návrh, aby poslanec Martin Kukučka se stal členem výboru sociálního a kulturního sněmovny, nechť zvedne ruku! (Hlasuje se.) - 113 hlasů

Je někdo proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.) Nikdo.

Tím byla schválena volba poslance Martina Kukučky do příslušného výboru.

(Poznámka redakce: usnesení SL č. 169)

(Schůze skončena v 13.25 hodin.)
Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP