(14.50 hodin)
(pokračuje Černohorský)

Návrh na změnu usnesení Poslanecké sněmovny číslo 58 ze 4. schůze dne 12. prosince 2017 ke zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k OKD: "Poslanecká sněmovna mění usnesení Poslanecké sněmovny číslo 58 ze 4. schůze dne 12. prosince 2017 ke zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k OKD takto: Článek 3 zní: 3. Stanoví lhůtu do 12. dubna 2019, v níž je vyšetřovací komise povinna předložit své zjištění s návrhem Poslanecké sněmovně."

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Zahajuji všeobecnou rozpravu. Ptám se, zda má někdo zájem o vystoupení ve všeobecné rozpravě k tomuto bodu. Nikoho nevidím, všeobecnou rozpravu končím. Předpokládám, že není zájem o závěrečná slova. Přistoupíme k rozpravě podrobné, kterou otevírám. Pan poslanec Černohorský chce zopakovat, nebo odkázat k usnesení.

 

Poslanec Lukáš Černohorský: Já bych se chtěl tedy přihlásit k návrhu toho usnesení, které jsem tady v obecné rozpravě přednesl. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, podstatné bylo datum 12. 4. 2019. Ještě někdo má zájem o vystoupení v podrobné rozpravě? Není tomu tak, podrobnou rozpravu končím.

 

Budeme hlasovat o usnesení, tak jak je přednesl navrhovatel pan poslanec Lukáš Černohorský.

Zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 14, přihlášeno je 177, pro 157, proti nikdo. Konstatuji, že návrh usnesení byl schválen. Děkuji a končím projednávání tohoto bodu.

 

Otevírám další bod a tím je bod číslo

18.
Návrh poslanců Marka Bendy, Jana Chvojky a Radka Vondráčka
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 161/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Jak už zaznělo, upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Stanovisko vlády jste obdrželi jako sněmovní tisk 161/1.

Poprosím, aby předložený návrh za navrhovatele uvedl pan poslanec Marek Benda. Prosím, máte slovo. A poprosím, pokud možno, o klid v sále! Děkuji.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedo vlády, vážení členové vlády, vážené dámy, vážení pánové, já se pokusím být poměrně stručný, nicméně, žádáme vás o to, aby tento návrh zákona byl schválen v režimu § 90, tak myslím, že je zase férové ho trochu odůvodnit.

Jedná se o novelu, která se dotýká zejména právních profesí, ale nejenom jich. Jde o to, že do 30. června 2017 platilo, že v dani z přidané hodnoty je skutečným termínem plnění. V okamžiku, kdy došlo k poslední novele tohoto zákona o dani z přidané hodnoty, bylo řečeno, že u plnění, která jsou delší než 12 měsíců, je to vždy ke konci roku. Problém je, že u těch právních profesí, tak jak říká text, jde-li o službu, která je poskytována na základě zákona nebo na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci třetí osobě, pokud úplatu za poskytnutí této služby hradí stát, tak v řadě případů jsou to typicky zastupování ex offo. Ale to samé bezplatná právní pomoc a některé další úkony. Stát na základě zákona nebo na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci, nejčastěji soudu, řekne: Vy budete někoho zastupovat a my vám to, protože se jedná o zastupování ex offo, časem proplatíme. Ale samozřejmě po celou dobu, kdy běží ten proces, tak ta osoba, která poskytuje tu službu, zaprvé jí není nic proplaceno a za druhé si ani není jista tím, co jí proplaceno bude, protože to je na závěr to rozhodnutí orgánu veřejné moci, který ji tím konáním pověřil. A to může klidně trvat dva tři roky a ona by měla na konci každého roku zaplatit DPH, ale z částky, kterou fakticky nezná a fakticky není schopna odvodit, fakticky by úvěrovala státní rozpočet přes zaplacené DPH.

Proč se to dostalo do zákona o DPH, je celkem jasné. Aby nedocházelo k podvodům. Ale tam v případě, kdy tu částku platí stát a děje se tak na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci, k takovému podvodu zcela zjevně dojít nemůže, protože je to ten stát, kdo rozhodne, kolik bude vyplaceno. A tím pádem z toho, kolik bude vyplaceno, bude zaplaceno na závěr, daň z přidané hodnoty, až v okamžiku, kdy bude zaplaceno.

Proto se domnívám, že by bylo férové, abychom tuto změnu provedli. Opravdu nemá žádný ani nebezpečný, ani potenciálně nebezpečný vliv na státní rozpočet. Naopak by vedla k tomu, že nebudou jednotlivé fyzické nebo právnické osoby úvěrovat veřejné finance. A jak vidíte, i vláda k tomu vyslovila souhlasné stanovisko. Takže věřím, že by to Sněmovnou mohlo projít v režimu § 90. Domníváme se, že se jedná o tak jednoduchou novelu a že je tak nebezpečné otvírat zákon o dani z přidané hodnoty, že by bylo lépe, kdybychom to zvládli v jednom čtení.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče, a poprosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Jan Pošvář. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Pošvář: Děkuji za slovo. Vážení kolegové, můžu potvrdit slova pana navrhovatele. Návrh mění zákon o dani z přidané hodnoty, § 21 odst. 8. V něm je psáno, že se považuje zdanitelné plnění za uskutečněné nejpozději posledním dnem roku následujícího po roce, ve kterém bylo poskytování započato, a takovéto ustanovení se nepoužívá pro případy, které jsou v odst. 4 písm. b). Nově by se nepoužívalo i v případě, že by se jednalo o službu poskytovanou na základě zákona nebo na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci třetí osobě, pokud tuto službu platí stát.

Smyslem této změny je, aby ti daňoví poplatníci, kteří dostanou zaplaceno za svoje služby od státu klidně i s několikaletým zpožděním, nemuseli být nuceni odvádět daň dříve, neb neexistuje možnost, jak by mohli získat svoji odměnu dříve, a zcela jistě se nejedná o pokus o daňový únik.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Otevírám obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásila paní ministryně financí Alena Schillerová, které tímto dávám slovo.

 

Ministryně financí ČR Alena Schillerová Děkuji za slovo, pane předsedo. Dobrý den, dámy a pánové. Budu velmi stručná. Já nemám s tímto návrhem vůbec žádný problém, naopak ho podporuji. My ho máme i v daňovém balíčku, který začneme projednávat také na této schůzi, na rok 2019. Jenom snad na dopřesnění s tím, že samozřejmě jsem si vědoma, že odůvodnění není součástí zákona, jenom dvě drobné nepřesnosti, které se v tom odůvodnění nacházejí. A to je to, že v té důvodové části se říká, že za den uskutečnění zdanitelného plnění se u ex offo služeb bude považovat den úhrady odměny, jak tomu bylo ale do 30. června 2017. Nicméně za den uskutečnění zdanitelného plnění se bude dle § 21 odst. 3 zákona o DPH považovat, tak jako i do 30. června, den poskytnutí služby nebo den vystavení daňového dokladu s výjimkou splátkového nebo platebního kalendáře nebo dokladu na přijatou úplatu, a to ten den, který nastane dříve.

A ještě jedna drobnost. V tom odůvodnění se říká, že fikce podle ustanovení § 21 odst. 8 zákona o DPH se uplatní pouze na advokáty, ale ta právní fikce se nebude vztahovat jenom na advokáty, ale obecně na všechny služby ex offo. Ale to říkám skutečně jenom nad rámec toho odůvodnění a já s tím návrhem nemám žádný problém. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, paní ministryně. Ptám se, zda má ještě někdo zájem o vystoupení v obecné rozpravě k tomuto bodu. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Je zájem o případná závěrečná slova ze strany navrhovatele, zpravodaje? Není tomu tak. Konstatuji, že pro tuto chvíli nebyla podána námitka, a budeme tedy rozhodovat podle § 90 odst. 5 o pokračování projednávání tohoto návrhu.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku 161 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvém čtení." ***
Přihlásit/registrovat se do ISP