(14.40 hodin)
(pokračuje Vondráček)

Dále pan předseda Faltýnek navrhl zařazení bodu 44, sněmovní tisk 202, na úterý 18. 9. po již pevně zařazených bodech. Byl by to tedy pátý bod jednání.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování číslo 6. Přihlášeno je 177, pro 173, proti 3. I tento návrh byl přijat.

 

Dostáváme se k návrhům pana předsedy Chvojky. Ten navrhoval zařadit bod číslo 118, tisk 137, změna volebních zákonů, občanského soudního řádu atd., třetí čtení, jako první bod pátek 14. 9. Já jenom upozorňuji, a neupozornil jsem na to hned - je tam již pevně zařazený bod 122 ze Senátu. Pan předseda souhlasí, budeme hlasovat o tom, že to bude druhý bod po tom pevně zařazeném.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 7, přihlášeno je 177 poslanců, pro 147, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Dále pan předseda Chvojka navrhoval zařadit bod číslo 32, tisk 203, o pobytu cizinců, jedná se o prvé čtení, ve středu 19. 9. jako první bod po třetích čteních.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování číslo 8. Přihlášeno je 177, pro 147, proti nikdo. I tento návrh byl přijat.

 

Nyní návrh paní poslankyně Aulické Jírovcové. Nový bod - aktuální situace v oblasti IT na resortu MPSV. Stačí, když to řeknu takto. Nejprve budeme hlasovat o zařazení nového bodu.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 9. Přihlášeno je 177, pro 74, proti 23. Tento návrh přijat nebyl. O pevném zařazení tedy již nebudeme hlasovat.

 

Pan poslanec Jurečka nám pouze oznámil stažení nebo zpětvzetí návrhu, který je uveden jako bod 25.

 

A dostáváme se k návrhu pana poslance Ondráčka, který navrhuje vyřazení bodu 4 a 127, registr smluv, z pořadu této schůze.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování číslo 10. Přihlášeno je 177, pro 58, proti 34. Tento návrh nebyl přijat.

 

Paní poslankyně Richterová žádný konkrétní bod nenavrhovala.

 

Pan poslanec Výborný navrhl zařazení bodu číslo 50, sněmovní tisk 159, změna v zákoníku práce, prvé čtení, na úterý 18. 9. po pevně zařazených bodech. Upozorňuji, že jsme přijali gremiální návrh a přibyly tam dva body, které tam navrhoval ještě na grémiu pan předseda Faltýnek, takže by to byl nevím kolikátý bod, ale budeme hlasovat, že toto bude bod po pevně zařazených bodech.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování číslo 11. Přihlášeno je 177, pro 92, proti 5. Tento návrh byl přijat.

 

Poslední je návrh pana poslance Kolaříka. Je to bod 41, sněmovní tisk 204. Navrhuje vyřazení tohoto bodu z pořadu schůze. Jedná se o vládní návrh, kterým se mění zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku.

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro vyřazení tohoto bodu z pořadu schůze. Kdo je proti?

Hlasování číslo 12. Přihlášeno 177 poslanců, pro 79, proti 26. Tento návrh přijat nebyl.

 

Tím jsme se vypořádali s jednotlivými doplňujícími a pozměňovacími návrhy a budeme schvalovat pořad schůze jako celek.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro program schůze v tom znění, jak jsme přijali jednotlivé návrhy. Kdo je proti?

Jedná se o hlasování číslo 13. Přihlášeno je 177 poslanců, pro 159, proti nikdo. Návrh schůze byl schválen. Děkuji vám.

 

Konstatuji, že program schůze byl schválen, a přistoupíme k projednávání jednotlivých bodů. Jako první budeme projednávat

166.
Návrh na změnu usnesení Poslanecké sněmovny
č. 58 ze 4. schůze dne 12. prosince 2017 ke zřízení
vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k OKD

Otevírám tento bod a prosím navrhovatele tohoto bodu pana poslance Lukáše Černohorského, aby předložený návrh uvedl.

 

Poslanec Lukáš Černohorský: Dobrý den. Dovoluji si vás požádat o prodloužení lhůty k předložení zjištění vyšetřovací komise, tak jak je indikováno v návrhu na změnu usnesení číslo 58 ze dne 12. prosince 2017. Vyšetřovací komise k OKD vznikla, aby prošetřila veškeré aspekty privatizace této společnosti a její cesty k insolvenci. Cíl komise je náročný jak z hlediska časového období, které má vyšetřovat, tak i z hlediska rozsahu materiálu, který musí prostudovat. Jedná se o období počínaje rokem 1990 a konče insolvencí OKD. Materiály zahrnují tisíce stran spisu, které komise a její pracovníci studují.

Osobně se domnívám, že vyšetřovací komise OKD patří v historii Poslanecké sněmovny k těm nejnáročnějším z hlediska časového i odborného, neboť se jedná o složitou problematiku z oblasti obchodního práva až po evropské právo. Vyšetřovací komise spolupracuje s mnoha orgány veřejné správy, se státním zastupitelstvím i soudy. Časově náročné není pouze zkoumání písemných materiálů, ale také výslechy svědků. Prozatím bylo vyslechnuto 22 svědků a zhruba podobný počet nám ještě zbývá vyslechnout. Jak asi více, tak vyšetřovací komise pracovala i během parlamentních prázdnin a i přes intenzivní činnost i zapojení veškerých zdrojů včetně zdrojů Kanceláře Poslanecké sněmovny nebylo možné dosáhnout cíle v tak krátké době, která byla původním usnesením stanovena.

Domnívám se, že komise i přes relativně krátkou dobu své činnosti dospěla k některým závažným zjištěním, která dosud nebyla známa. K naplnění cílů stanovených Poslaneckou sněmovnou v usnesení číslo 58 však potřebuje vyslechnout svědky, které nebylo možné ještě vyslechnout, a zpracovat zbývající materiály. Své zjištění by komise měla předložit v případě, že bude schválena změna usnesení do 12. dubna 2019. Z těchto důvodů vás, vážení kolegové a kolegyně, žádám, abyste hlasovali pro navrženou změnu usnesení a umožnili vyšetřovací komisi dále fungovat.

Dovolím si tedy načíst změnu usnesení, ke kterému se poté v podrobné rozpravě přihlásím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP