(15.00 hodin)
(pokračuje Vondráček)

Přivolám kolegy z předsálí. Eviduji žádost o odhlášení, které rád vyhovím, a poprosím vás, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami znovu.

 

Až se počet hlasujících ustálí, hlasovali bychom o pokračování jednání o tomto tisku tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvním čtení... Myslím, že počet se nám nějakým způsobem už stabilizoval.

Já tedy zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 15, přihlášeno je 158 poslanců, pro 158, jednomyslné rozhodnutí. Takže konstatuji, že návrh usnesení byl schválen.

 

V tom případě zahajuji podrobnou rozpravu a do ní v tuto chvíli neeviduji žádnou přihlášku. Ptám se ještě jednou, jestli je zájem o vystoupení v podrobné rozpravě. Není tomu tak. Končím podrobnou rozpravu.

Opět se ptám na závěrečná slova, zda je zájem. Není. Ani navrhovatel ani zpravodaj nemá zájem o závěrečné slovo.

Přikročíme tedy k hlasování o celém návrhu zákona.

Přednesu usnesení: Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Marka Bendy, Jana Chvojky a Radka Vondráčka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 235... Omlouvám se... (Poslanec Válek mimo mikrofon oznamuje, že mu nefunguje hlasovací zařízení. Z pléna se ozývá: Na mikrofon!) Já vás poprosím, abyste svoji případnou námitku přednesl na mikrofon a pro stenozáznam.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Já se omlouvám, je to samozřejmě moje selhání, ale opakovaně jsem zkoušel zasunout, zasunul jsem a nic se nerozsvítilo. (Smích v plénu.) Takže zřejmě nějaký problém s kontaktem během zasunování. Hlasoval jsem do zápisu pro a prosím, jestli někdo, kdo umí lépe zasunovat než já, by to dal do pořádku. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: A nezpochybňujete hlasování, předpokládám.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Ne, hlasování nezpochybňuji samozřejmě.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Samozřejmě to se stává i nejlepším z nás. (Smích v plénu.) Já jenom poprosím, ať je to zkontrolováno. Děkuji. (Smích a potlesk.)

Tak já pro jistotu přečtu ještě jednou, nedočetl jsem to celé. Takže: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Marka Bendy, Jana Chvojky a Radka Vondráčka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 161."

Pan poslanec svítí, nebo nesvítí? Stále nesvítí. Tak já ještě poprosím o chvilku trpělivosti, aby pan poslanec mohl řádně hlasovat. S dovolením vás všechny ještě odhlásím a poprosím vás, zkusme se přihlásit znovu, jestli to pomůže. (Děje se, poslanec Válek ukazuje předsedajícímu, že hlasovací zařízení už funguje.) Tak. Výborně.

 

Vážení kolegové, vážené kolegyně, zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro přednesené usnesení. Kdo je proti?

Hlasování číslo 16, přihlášeno je 166 poslanců, pro 165. Návrh byl přijat.

 

Já na stenozáznam: chtěl jsem hlasovat pro a zdržel jsem, tak jestli by to mohlo být opraveno. Nezpochybňuji hlasování, je to můj vlastní návrh, tak bych měl hlasovat pro. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas jednomyslně. Děkuji všem a projednávání končím.

 

Otevírám další bod a tím je

19.
Návrh poslance Jana Birke na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně
některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 181/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

I zde upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Stanovisko vlády vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 181/1. Prosím, aby předložený návrh uvedl poslanec Jan Birke, kterému tímto dávám slovo.

 

Poslanec Jan Birke: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážený pane premiére, vážená vládo, kolegyně, kolegové, jedná se o zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů, sněmovní tisk 181. Velmi zjednodušeně se jedná o novelu, která by zásadně nařizovala držiteli řidičského oprávnění povinně se podrobit pravidelné lékařské prohlídce minimálně alespoň při každé výměně řidičského průkazu. Dovolte mi, protože žádám, aby tento zákon byl schválen v devadesátce podle odst. 2, krátké zdůvodnění.

Dosavadní zákon o silničním provozu upravuje v § 87 pravidelné lékařské prohlídky pouze pro držitele řidičských průkazů, kteří dovršili 65 let resp. 68 let s výjimkou případů tzv. řidičů z povolání. Je nutné podotknout, že všichni, kteří máme řidičské oprávnění, pokud nebude přijata tato novela a nepodrobíme se lékařské prohlídce, nemůžeme zjistit stav našeho zraku, jinými slovy celou dobu držení řidičského průkazu, tzn. do 65 let. Z výsledků kampaně, která byla nazvaná Slepí vrazi, se zkonstatovalo, že v České republice je zhruba 6 mil. řidičů, z toho je 4,5 mil. řidičů, kteří potřebují korekci zraku, příp. úpravu stávající korekce. Jenom chci říci, že při korekci zraku 0,075 dioptrie se díky zhoršeným reakčním schopnostem řidiče prodlužuje dráha automobilu při rychlosti 90 km/hodinu z 80 na 120 metrů atd. atd.

Dosavadní průzkum dále ukázal, že řidiči si často nejsou problému se zrakem absolutně vědomi hlavně při těch nízkých kategoriích dioptrií, ale 58 % řidičů uvedlo, že dle jejich názoru má zrak v pořádku, reálně ale korekci potřebuje 70 % z nich. Jenom chci říci, že 8 % vyšetřených řidičů by v podstatě nesmělo za volant sednout vůbec. Pro vaši informaci, je to zhruba z těch 6 mil. řidičů 0,5 mil. řidičů, kteří by v tuto chvíli neměli sednout za volant.

Já samozřejmě tady můžu hovořit o dalších aspektech a nebezpečích, čeho se může dopustit řidič, který usedne za volant a nemá řekněme zjištěn stav svého zraku, kdy dochází k mnoha tragédiím, nejenom sám sobě, ale především chodcům a ostatním účastníkům silničního provozu. Tímto zákonem se navrhuje, aby všichni řidiči měli zákonem uloženou povinnost absolvovat pravidelnou lékařskou prohlídku, konkrétně vyšetření zraku, a to alespoň jednou za deset let, a to vždy při výměně řidičského průkazu, potvrzení o zdravotní způsobilosti řidiče resp. výsledek odborného vyšetření zraku s příslušným doporučením dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví atd. To vše je popsáno v důvodové zprávě.

Vážený pane předsedající... (Odmlčuje se pro hluk v sále.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP