(9.10 hodin)
(pokračuje Hamáček)

Pan poslanec Seďa navrhuje, aby bod 20, což je odškodnění za ztrátu zaměstnání z politických důvodů, byl zařazen na dopolední jednání po pevně zařazených bodech, to znamená v této fázi jako bod 4.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 283. Přihlášeno je 129, pro 69, proti 14. Návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Plíšek - bod 140, novela zákona o advokacii, tisk 853 - třetí bod dnešního jednání. Zeptám se, zda trváte na tom, aby to byl třetí bod, nebo zda můžeme ho řadit za ty dva, o kterých jsme již hlasovali. Oboje je hlasovatelné. (Poslanec reaguje z místa bez mikrofonu.) Trváte na třetím bodě. Dobře.

 

V tom případě hlasujeme o tom, že tento tisk by byl zařazen jako třetí bod a ty již pevně zařazené by se posunuly.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 284. Přihlášeno je 132, pro 126, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Pan předseda Faltýnek - body 53 a 17. Je tomu tak, pane poslanče? (Ano.) 53 a 17 bychom zařadili na dnešek dopoledne po pevně zařazených bodech.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 285. Přihlášeno je 133, pro 117, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Teď tady je návrh pana předsedy Laudáta, což je druhé čtení bodu 30, daně z příjmů. Pan předseda Laudát ho chtěl zařadit na odpoledne po pevně zařazených bodech. Je tomu tak? (Souhlas.) Ano.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování 286. Přihlášeno je 134, pro 125, proti 1. Návrh byl přijat.

 

A poslední je hlasování o návrhu pana předsedy Stanjury. To se týká bodu 161, novela Ústavy. Máme zde dvě varianty. Zeptám se pana - ale nemusím se ptát, protože pan předseda to přednesl jasně. Ta první alternativa je, aby to byl čtvrtý bod, tzn. v této fázi by to bylo po novele zákona o advokacii.

 

Takže budeme hlasovat o tom, zda bod 161 zařadíme jako čtvrtý bod dnešního jednání.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování 287. Přihlášeno 135, pro 38, proti 72. Tento návrh nebyl přijat.

 

Druhá alternativa je, že bychom předřadili bod 161 před bod 282 dnes odpoledne.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování 288. Přihlášeno je 135, pro 96, proti 31. Tento návrh byl přijat. Tím jsme vyčerpali návrhy na změny pořadu.

 

Pokud se nikdo nehlásí, můžeme otevřít první bod a tím je bod

208.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb.,
o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 747/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal pan ministr dopravy a spolu s ním zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec Václav Snopek. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny v tisku 747/4, ten byl doručen 26. října, a usnesení garančního výboru bylo doručeno jako tisk 747/5.

Ptám se pana ministra, zda si přeje vystoupit ještě před otevřením rozpravy. Je tomu tak. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, předmětem projednání je vládní návrh novely zákona o civilním letectví, jehož primárním cílem je provést adaptační opatření ve vztahu k přímo použitelným předpisům Evropské unie v oblasti pravidel a postupů pro zavedení provozních omezení ke snížení hluku na letištích, hlášení událostí v civilním letectví a průkazů způsobilosti a osvědčování řídících letového provozu, a tím splnit závazky, které České republice plynou z jejího členství v Evropské unii. Příslušná adaptační opatření ve vztahu k relevantním přímo použitelným předpisům Evropské unie měla být přijata již v roce 2015, v případě jednoho nařízení pak měla být přijata do konce června loňského roku.

K návrhu zákona byla uplatněna řada pozměňovacích návrhů. K pozměňovacím návrhům, které byly zpracovány ve spolupráci s Ministerstvem dopravy a které jednak zpřesňují stávající právní úpravu nebo míří ke zlepšení stávající správní praxe, pozměňujícímu návrhu zvyšujícímu hranici maximální vzletové hmotnosti modelu letadla nespadajícího pod působnost pravidel platných pro letadla a pozměňovacímu návrhu upravujícímu činnost výkonných letců zaujímá Ministerstvo dopravy souhlasné stanovisko. Shodné stanovisko k těmto pozměňovacím návrhům zaujal i garanční hospodářský výbor Poslanecké sněmovny.

Nesouhlasné stanovisko pak Ministerstvo dopravy zaujímá k pozměňovacím návrhům směřujícím do definice letiště, dráhy určené ke vzletům a přistávání letadel a dopravní úpravy provozování letišť včetně právní úpravy vyvlastnění pozemků a staveb a práv k nim potřebným pro realizaci letecké stavby a souvisejících návrhů na změny zákona o vyvlastnění a zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury.

V průběhu projednávání vládního návrhu zákona vyšlo najevo, že Ministerstvo dopravy a Ministerstvo obrany se zatím nedokážou shodnout na konečné podobě právní úpravy provozování letišť a vypořádání majetkoprávních vztahů na letištích. Z tohoto důvodu bylo dohodnuto, že komplexní právní úpravu v této oblasti budou ministerstva řešit na základě vzájemného konsenzu formou samostatného vládního návrhu zákona, přičemž v současné době nebudu podporovat žádný dílčí zásah v této oblasti formou pozměňovacího návrhu. Nedoporučující stanovisko k těmto pozměňovacím návrhům zaujal i garanční hospodářský výbor Poslanecké sněmovny.

S ohledem na adaptační charakter předloženého návrhu vás chci požádat o schválení vládního návrhu zákona ve znění pozměňovacích návrhů, ke kterým předkladatel i garanční hospodářský výbor Poslanecké sněmovny zaujali souhlasné doporučující stanovisko. Chtěl bych jenom dodat, že ty práce už začaly, a já se tady zavazuji v tom, že určitě je dokončíme a předložíme ještě této Sněmovně. Takže vás chci požádat o schválení tohoto návrhu zákona ve znění pozměňovacích návrhů, se kterými předkladatel i garanční hospodářský výbor Poslanecké sněmovny zaujali souhlasné stanovisko. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane ministře. Otevírám rozpravu. Mám do ní zatím dvě přihlášky. Prosím pana poslance Adamce a připraví se pan poslanec Seďa. Nejprve tedy pan poslanec Adamec. Prosím.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji, vážený pane předsedající. Pane předsedo, kolegyně, kolegové, já jsem tady chtěl promluvit v záležitosti, kterou už tady naznačil pan ministr, a to je otázka pozměňovacích návrhů, které se týkají majetkoprávních vypořádání mezi provozovateli letišť a vlastníky pozemků. Nemluvil bych o tom, ale bohužel mezi druhým a třetím čtením mě opět navštívili zástupci jednoho z obou ministerstev a snažili se prostě podsunout, abychom tento problém řešili na plénu této Sněmovny při projednávání tohoto bodu od tohoto okamžiku.

Chtěl bych říct, že samozřejmě práva vlastníků pozemků a možná práva provozovatelů letišť jsou v současné době v kolizi, dělá to problémy. Nicméně je to tak složitá záležitost, že si nemyslím, že toto by se mělo projednávat pomocí pozměňovacích návrhů, které vznikají v plénu poslanců, anebo případně na patřičném odborném výboru. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP