Středa 1. února 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Jan Hamáček)

208.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb.,
o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 747/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal pan ministr dopravy a spolu s ním zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec Václav Snopek. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny v tisku 747/4, ten byl doručen 26. října, a usnesení garančního výboru bylo doručeno jako tisk 747/5.

Ptám se pana ministra, zda si přeje vystoupit ještě před otevřením rozpravy. Je tomu tak. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, předmětem projednání je vládní návrh novely zákona o civilním letectví, jehož primárním cílem je provést adaptační opatření ve vztahu k přímo použitelným předpisům Evropské unie v oblasti pravidel a postupů pro zavedení provozních omezení ke snížení hluku na letištích, hlášení událostí v civilním letectví a průkazů způsobilosti a osvědčování řídících letového provozu, a tím splnit závazky, které České republice plynou z jejího členství v Evropské unii. Příslušná adaptační opatření ve vztahu k relevantním přímo použitelným předpisům Evropské unie měla být přijata již v roce 2015, v případě jednoho nařízení pak měla být přijata do konce června loňského roku.

K návrhu zákona byla uplatněna řada pozměňovacích návrhů. K pozměňovacím návrhům, které byly zpracovány ve spolupráci s Ministerstvem dopravy a které jednak zpřesňují stávající právní úpravu nebo míří ke zlepšení stávající správní praxe, pozměňujícímu návrhu zvyšujícímu hranici maximální vzletové hmotnosti modelu letadla nespadajícího pod působnost pravidel platných pro letadla a pozměňovacímu návrhu upravujícímu činnost výkonných letců zaujímá Ministerstvo dopravy souhlasné stanovisko. Shodné stanovisko k těmto pozměňovacím návrhům zaujal i garanční hospodářský výbor Poslanecké sněmovny.

Nesouhlasné stanovisko pak Ministerstvo dopravy zaujímá k pozměňovacím návrhům směřujícím do definice letiště, dráhy určené ke vzletům a přistávání letadel a dopravní úpravy provozování letišť včetně právní úpravy vyvlastnění pozemků a staveb a práv k nim potřebným pro realizaci letecké stavby a souvisejících návrhů na změny zákona o vyvlastnění a zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury.

V průběhu projednávání vládního návrhu zákona vyšlo najevo, že Ministerstvo dopravy a Ministerstvo obrany se zatím nedokážou shodnout na konečné podobě právní úpravy provozování letišť a vypořádání majetkoprávních vztahů na letištích. Z tohoto důvodu bylo dohodnuto, že komplexní právní úpravu v této oblasti budou ministerstva řešit na základě vzájemného konsenzu formou samostatného vládního návrhu zákona, přičemž v současné době nebudu podporovat žádný dílčí zásah v této oblasti formou pozměňovacího návrhu. Nedoporučující stanovisko k těmto pozměňovacím návrhům zaujal i garanční hospodářský výbor Poslanecké sněmovny.

S ohledem na adaptační charakter předloženého návrhu vás chci požádat o schválení vládního návrhu zákona ve znění pozměňovacích návrhů, ke kterým předkladatel i garanční hospodářský výbor Poslanecké sněmovny zaujali souhlasné doporučující stanovisko. Chtěl bych jenom dodat, že ty práce už začaly, a já se tady zavazuji v tom, že určitě je dokončíme a předložíme ještě této Sněmovně. Takže vás chci požádat o schválení tohoto návrhu zákona ve znění pozměňovacích návrhů, se kterými předkladatel i garanční hospodářský výbor Poslanecké sněmovny zaujali souhlasné stanovisko. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane ministře. Otevírám rozpravu. Mám do ní zatím dvě přihlášky. Prosím pana poslance Adamce a připraví se pan poslanec Seďa. Nejprve tedy pan poslanec Adamec. Prosím.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji, vážený pane předsedající. Pane předsedo, kolegyně, kolegové, já jsem tady chtěl promluvit v záležitosti, kterou už tady naznačil pan ministr, a to je otázka pozměňovacích návrhů, které se týkají majetkoprávních vypořádání mezi provozovateli letišť a vlastníky pozemků. Nemluvil bych o tom, ale bohužel mezi druhým a třetím čtením mě opět navštívili zástupci jednoho z obou ministerstev a snažili se prostě podsunout, abychom tento problém řešili na plénu této Sněmovny při projednávání tohoto bodu od tohoto okamžiku.

Chtěl bych říct, že samozřejmě práva vlastníků pozemků a možná práva provozovatelů letišť jsou v současné době v kolizi, dělá to problémy. Nicméně je to tak složitá záležitost, že si nemyslím, že toto by se mělo projednávat pomocí pozměňovacích návrhů, které vznikají v plénu poslanců, anebo případně na patřičném odborném výboru.

Přiznám se, že rozumím té problematice, chápu to, nicméně problém je ten, že skutečně bych se tady obával toho, aby ten dobrý úmysl nebyla klasická cesta do pekel vydlážděná jenom samými dobrými úmysly, a proto jsem přivítal informaci, že pan ministr bude na tom pracovat. Já si myslím, že je potřeba, aby se sešli, a nechci radit samozřejmě pánům ministrům, jak Ministerstva obrany, tak Ministerstva dopravy, a vyříkali si to mezi sebou, protože skutečně na jiné úrovni bych se obával tento problém řešit.

Jinak jsem rád, že prošel pozměňovací návrh, který se týká oboru, který v současné době sice v České republice pořád má zvuk hlavně v zahraničí, a to je letecké modelářství, že vlastně se tam srovnává hmotnost letadel, na která není potřeba pilotní průkaz, na hmotnost do 25 kilogramů. Jestli má někdo pocit, že dneska drony ohrožují společnost, tak je potřeba tuto problematiku řešit jiným způsobem, definovat, co je to dron a používání dronů. Ale to je téma na úplně jinou diskusi, protože to snížení hmotnosti tehdy možná bylo vedeno dobrými úmysly, ale Evropa se tím neřídí. V Evropě je 25 kilogramů a dělá to problémy nejenom našim závodníkům v této oblasti a našim reprezentantům, ale dělá to problémy opačné. Když sem přijedou zahraniční soutěžící, tak oni ty makety prostě mají do těch 25 kilogramů a bez pilotního průkazu se tady nemohou těch soutěží zúčastnit. Takže to jsem samozřejmě přivítal, rozvolnění vztahu pilot versus zaměstnavatelské organizace v letectví. Tomu také rozumím. A víceméně to, co prošlo hospodářským výborem, považuji v tuto chvíli za to možné, co lze v tuto chvíli na tomto plénu schválit.

Proto prosím, abyste tímto způsobem postupovali, nepodporovali ty pozměňovací návrhy, které se týkají majetkoprávních vztahů, protože skutečně je to velmi tenký led a já před tím varuji, řešit to takto amatérsky. Fakt před tím varuji. Já to chápu. Chápu i ty zástupce ministerstva, kteří jsou aktivní piloti, jak jsem pochopil, kterým to skutečně jakoby v tuto chvíli vadí. Je to letitá záležitost, která se neřešila dvacet let, a je potřeba ji vyřešit, to je potřeba na tomto plénu říct. Ale v tuto chvíli pro to prostor není. Prosím, podpořte pozměňovací návrhy hospodářského výboru. Náš klub takto bude postupovat.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane poslanče. Prosím pana poslance Seďu a připraví se pan poslanec Klaška.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane předsedo. Vážený pane ministře, vážené kolegyně, kolegové, děkuji za slib pana ministra, nicméně já tomu slibu nevěřím. Víte, my jsme začali projednávat tuto materii 20. dubna 2016. Od té doby, jestli si vzpomínáte, proběhlo mnoho jednání mezi Ministerstvem dopravy, Ministerstvem obrany. Dvakrát nebo třikrát to projednával hospodářský výbor, který nejprve schválil pozměňovací návrhy, podruhé neschválil.

Já souhlasím s tím, že je to hodně složitá materie především z hlediska těch pozemků a soudních sporů, které se vlečou. Nicméně já navrhuji podle jednacího řádu § 106 odst. 2, podávám návrh na opakování druhého čtení a zdůvodním proč.

Takzvaná nulová varianta, která je teď navrhována, vůbec nic neřeší a odsouvá ten problém minimálně do horizontu dvou let. Myslím si, že my jako zákonodárci bychom měli hájit ústavní pořádek České republiky. To znamená, ten, kdo vlastní pozemky, ten, kdo vlastní majetek, tak by měl právo s těmi pozemky nakládat. V současné době, a je to i vina Úřadu pro civilní letectví Ministerstva dopravy, jsou tato práva pošlapávána, dokonce se odmítají náhrady za pronájem a podobně.

A jenom další důvod. Víte, Ministerstvo dopravy nehájí zájem státu, protože na letištích Plzeň-Líně, Prostějov a Chrudim... je majetek státu, Ministerstva obrany. Proto navrhuji a podávám návrh na opakování druhého čtení, a tím umožním panu ministrovi, aby splnil ten svůj slib v co nejrychlejší době. Ano. Kroutí hlavou. Já vím. Já tady mám velkou složku, jak říká Andrej Babiš, kolem toho. Ten problém nastal v minulosti a vím, že i řada poslanců má eminentní zájem na tom, aby byla nulová varianta, ale já vás žádám, aby to vyřešení bylo, protože pan ministr ví, o čem je řeč. A tím, že vrátíme tento návrh do druhého čtení, umožníme ministerstvu konat, a to v co nejkratší době. Děkuji za podporu.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím pana poslance Gabala s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Ivan Gabal: Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych podpořil návrh kolegy Sedi. My jsme se tou situací zabývali ve výboru pro obranu bohužel ve chvíli, kdy už jsme neměli šanci zaujmout stanovisko, a nebyli jsme předtím jmenováni mezi výbory, které by se k tomu vyjadřovaly. Je potřeba, aby výbor pro obranu měl šanci ten návrh projednat, protože jde o letiště, které skutečně je v situaci, že ho stát může ztratit. Už v současné chvíli jde o letiště, které, když tam přistane bitevní vrtulník, tak musí soukromému nájemci platit nájemné. To znamená, jestliže vy jako daňoví poplatníci to letiště použijete pro účely obrany této země, platíte za to, že přistanete na státním. Takže velmi bych prosil, abychom to mohli projednat. My jsme při tom projednávání měli zástupce obou dvou rezortů. Musím říct, že zástupce odboru příslušného Ministerstva dopravy, který má na starost leteckou inspekci, mě opravdu nepřesvědčil o tom, že odpovědně vykonávají dozor toho, co se na tom letišti děje.

Takže prosím o navrácení výboru pro obranu a pak vám navrhneme pozitivní řešení a samozřejmě tím se otevře i čas pro ministerstvo, aby postupovalo, jak slibuje. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Ještě než dám slovo panu poslanci Klaškovi, tak tady mám žádosti o dvě vystoupení s přednostním právem. Nejprve pan ministr a potom pan předseda klubu ODS. Takže slovo má pan ministr.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já cítím povinnost tady k této věci aspoň trošku vystoupit, protože se tady říkají věci, které nejsou úplně pravda. Za prvé tím získáním času nic neohrozíme a neohrozíme určitě ani bezpečnost České republiky. Jestli se jedná o letiště Líně, tak letiště Líně je samozřejmě provozovatelné a letka Ministerstva obrany má smluvně zavázáno, že tam mohou přistávat bez jakýchkoliv poplatků. To je první věc.

Když se podíváme do historie letiště Líně, letiště Líně pronajala armáda na dvakrát padesát let se závazkem, že pronajímatel musí proinvestovat na tomto letišti 550 milionů eur v prvních dvaceti letech. My tam jsme dneska šestnáct let, takže to letiště by muselo být za tyto peníze pozlacené. Armáda měla za šestnáct let spoustu možností ten problém vyřešit, a ten zákon ho samotný neřeší. Takže nemíchejme řešení jednoho letiště se změnou, která je v majetkoprávních vztazích, a ta je mnohem složitější.

Ono nejde jenom o tato dvě letiště. Když se bavíme o letišti Příbram, tak to armádě nepatří, protože ho dvakrát prodala. Jednou ho prodala jedné skupině, podruhé druhou část prodala druhé skupině a tyto dvě skupiny se mezi sebou sváří, jestli tam to letiště bude, nebo nebude. To jsou úplně jiné věci. Ten problém, o kterém se bavíme a který je opravdu zásadní, je, co v České republice chceme. Jestli chceme, aby nám tady zbyla všechna letiště nebo většina letišť, která máme, nebo tam uděláme naprostou liberalizaci a všechny pozemky musí být vypořádány. Pak bude těžké ta letiště udržet. Já si myslím, že to není materie na to, která by se dala vyřešit opravdu pozměňovacím návrhem.

Že mně pan poslanec Seďa prostřednictvím pana předsedy nevěří, to je mně líto, ale já to stejně udělám. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ještě faktická poznámka pana poslance Sedi a potom pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane předsedo. Já většinou ve třetím čtení opravdu nevystupuji. Ale pan ministr by si měl udělat pořádek s panem náměstkem Kopřivou, protože ten mu zřejmě podává mylné informace, protože armáda musí platit za pronájem na letišti Líně. To je první věc.

Za druhé. Letiště Příbram Ministerstvo obrany neprodalo dvakrát, ale jenom jednou, jak říkáte.

Ale za další. Ten, který to pronajímá, tak dluží státu, potažmo Ministerstvu obrany, 100 mil. korun za pronájem letiště Líně. To se vám zdá málo?

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ještě faktická poznámka, pan poslanec Gabal.

 

Poslanec Ivan Gabal: Možná bych jenom doplnil z projednávání výboru pro obranu, že zatímco Letecké opravny Malešice na svém letišti, kde cvičí, opravují vojenskou techniku, cvičí v kurzu irácké piloty a další, jsou pod neustálým tlakem letecké inspekce, která doslova opravdu na nich sedí, tak tady na tom letišti, kde si z toho udělal jeden z dovozců mercedesů zkušební dráhu, ta inspekce nebyla, ani nepamatuji. Vypálené budovy. A protože tam jezdí ty mercedesy, tak kdyby je někdo rušil, když přistane vojenský vrtulník, tak musí opravdu zaplatit.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Myslím, že vystoupení mých předřečníků ukázala, jak se zákony nemají dělat. Tady se vytahují konkrétní jednotlivé případy, já to nijak nezpochybňuji a nechci říkat, kdo má v tom konkrétním případu pravdu, a na základě toho případu chceme upravit zákon, abychom něco vyřešili. To je podle mě systémově špatný přístup. Jsme svědky toho, že je spor ve vládě mezi dvěma ministry a dvěma ministerstvy.

Já navrhuji, abychom do toho politického sporu netahali náměstky, pane poslanče Seďo prostřednictvím pana předsedy, protože zodpovědnost je pana ministra. Radit mu mohou poradci, náměstci, ředitelé odborů, ale tu politickou odpovědnost před námi má pan ministr, a ten tu ve svém vystoupení své názory jasně formuluje.

Mě navštívili zástupci obou ministerstev, jak dopravy, tak obrany. Vyslechl jsem si je, a právě proto si myslím, že to nemá jednoduché řešení. To vím dlouhodobě. Panu ministrovi, pokud říká, že vypracuje ještě v tomto volebním období nějakou novelu, kterou schválíme, se nedá věřit. Ne že bych mu nevěřil osobně, ale když se podíváte na kalendář, je 1. února, a víte, jak je dlouhý legislativní proces. Tak kdyby zítra předložil do vlády návrh zákona, a ten návrh zákona ještě neexistuje, neproběhlo vnější ani vnitřní připomínkové řízení, neprojednala to vláda, nepřišlo to do Poslanecké sněmovny. Takže není to možné splnit z časového hlediska, ne z nevůle ministra dopravy či Ministerstva dopravy. Nicméně když jsem mluvil se zástupci obrany, tak jsem říkal: Zkusme to oddělit a rozdělit ten problém. (Odmlčení pro ruch v sále.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Kolegyně, kolegové, prosím o klid.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: A pokud má armáda, jako že má, oprávněné zájmy na některých letištích, tak se bavme, zda exekutivními postupy, nebo změnou legislativy vyřešíme potřeby armády, a nechtějme řešit všechno najednou, protože pak dáváme do jednoho pytle letiště, o která armáda nemá zájem, a letiště, o která zájem má.

Jenom pro ty, kteří se tomu detailně nevěnují, tak podle informací, které mám, máme zhruba 95 letišť. Z toho jenom u 65 má stát zmapované vlastníky. Z těch 65 má 55 nadpolovičního vlastníka, o tom se bavíme, co může, nebo nemůže nadpoloviční vlastník. 18 letišť provozuje stejný majitel nebo spřízněná firma, jak nadpoloviční vlastník, tak provozovatel. 37 letišť má jiného majoritního vlastníka než provozovatele, ovšem z těch 37 je 32, která vlastní majoritně stát, město nebo obec. A pouze v pěti případech má nadpoloviční většinu jeden privátní subjekt a provozuje letiště druhý privátní subjekt.

A my se dneska navzájem strašíme, že dojde k uzavření letišť. A to by docházet nemělo. To si myslím, že je špatný přístup, protože pokud se podíváte na dnešní platné předpisy, tak je iluze vybudovat nové letiště. To je iluze. To znamená, letiště můžeme jenom ztrácet, přidávat v zásadě není možné. Někdo řekne, teoreticky je to možné, ale prakticky to možné není.

Nicméně chci říct, nevím, jestli to všichni víte, že podle zákona letiště může zaniknout pouze se souhlasem Ministerstva dopravy. Tady má stát jasnou pravomoc, je to § 25b, povinnosti vlastníka letiště, který mimo jiné říká, že nemůže-li vlastník zajistit provozování letiště, je povinen nabídnout letiště k zajištění jeho provozu státu. Nebavíme se o majetku. Bavíme se o tom, jestli to letiště funguje, nebo nefunguje. Tak se v té debatě prosím nestrašme, ani jedna, ani druhá strana, protože to není úplně přesné.

Jestli pan ministr myslel vážně svůj slib, že to chce ještě v tomto volebním období vyřešit, tak pak je podle mě jediná možná cesta z časového procesního hlediska vyhovět návrhu pana poslance Sedi, vrátit do druhého čtení, počkat na pozměňovací návrhy, na kterých jistě pracuje Ministerstvo dopravy, zapracovat je v průběhu druhého čtení, najít politickou shodu a prosadit to v opakovaném třetím čtení. Tohle se stihnout dá. Pokud dneska ten zákon v nějaké podobě projde, tak žádná novela do konce volebního období nebude z časového hlediska schválena. To je myslím úplně jasné. Kdybychom byli v polovině volebního období, nebo v prvním roce, tak tento můj argument by nebyl pravdivý nebo silný. Ale podívejte se, kolik těch zákonů máme, podívejte se, kolik týdnů schůzí je naplánováno a v jakém stavu je ta uvažovaná novela. Takže pokud to pan ministr myslí vážně, a já ho beru vážně, tak podle mě má podpořit to vrácení. My jsme pak schopni počkat na ty pozměňovací návrhy, které připraví Ministerstvo dopravy, aby tuto složitou otázku vyřešili, a pak to můžeme schválit.

Druhá varianta je, že schválíme takzvanou čistou transpozici, možná s jedním pozměňovacím návrhem, a necháme to na příští volební období. To je třeba říct. V tomto volebním období se to pak nestane, když pan ministr v úvodním slově říkal, že se to stane v tomto volebním období. Není to možné. A každý z nás se může rozhodnout, co je lepší, zda ten problém vyřešit v tomto volebním období, to znamená posečkat a nechat Ministerstvu dopravy nějaký čas, nevím, jestli jsou to schopni mít za měsíc, za dva, za tři týdny, to skutečně nevím, to by mohl říci pan ministr, a pak se k tomu vrátit. Protože to je v zásadě jediný sporný bod této novely. Myslím, že ostatní body mají širokou podporu. O tohle se přeme. A pokud to chceme řešit v tomto volebním období, tak to vraťme do druhého čtení a nechme Ministerstvo dopravy připravit pozměňovací návrhy. Pokud nechceme a rezignujeme na řešení v tomto volebním období, tak dneska můžeme schválit zákon v nějaké podobě, to už je v zásadě jedno. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Také děkuji. Dvě faktické poznámky. Pan poslance Bendl, potom pan poslanec Adamec.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj bohužel tuto materii neprojednal, přestože se týká významně fungování měst a obcí a spolupráce s letišti a kolikrát i vlastnickým podílem jsou jednotlivé obce zainteresovány. U nás ve středních Čechách těch problematických letiště je celá řada. Zmiňované příbramské, ale bez problémů není ani Benešov, Kladno, Velká Dobrá, ale i Milovice, případně Vodochody a podobně. Zkrátka těch starostí je tam velká spousta.

Já jsem velmi pozorně poslouchal pana ministra a myslím si, že bychom si všichni měli přát, aby se ministrům za jedno hnutí, kteří spolu sedí ve vládě, podařilo už konečně dohodnout, protože něco jiného je to..., nebo možná je to složitější, kdybyste nebyli z jedné politické líhně, ale vzhledem k tomu, že jste spolustraníci, nebo jak to mám nazvat, z jednoho hnutí, tak byste měli mít schopnost se dohodnout, pokud tomu brání jenom toto. Protože vy jste říkal, pane ministře, že ještě v tomto volebním období předložíte takovouto materii, ale v říjnu jsou volby, a všichni víme, že legislativní proces trvá minimálně šest měsíců. Je otázka, do jaké míry to bude priorita této vlády. To byste na to museli být jo nachystaní, nebo už byste to řešení museli mít. Pokud ho máte, pak to vzetí zpátky a posečkání je určitě lepší řešení, než když sem tu materii přinesete nejdříve na příští schůzi, úplně nejdříve. Ale jak jsem pochopil, tak ten legislativní proces zdaleka nemáte takto daleko, není to ani projednáno vládou a nevypadá to, že by to bylo v několika málo týdnech.

I já bych se přimlouval za to, máte-li to řešení (upozornění na čas), tak abyste na to kývl, protože jinak ho v podstatě nemáte.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím pana poslance Adamce.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji za slovo, pane předsedo. Kolegyně a kolegové, on to tady řekl náš předseda klubu. Jestli to chceme řešit v tomto volebním období, tak jediná cesta je vrátit to do druhého čtení. Ale proč jsem to neříkal ve své úvodní řeči? Ono je to strašně jednoduché. Já jsem byl na jednání hospodářského výboru, kde vystupovali zástupci Ministerstva obrany, a docela agresivním způsobem, to jsem tam ještě opravdu neviděl! Mě to přesvědčilo o tom, že komunikace mezi ministerstvy v tuto chvíli není! Od té doby uplynul měsíc, dva a situace je pořád stejná a navštívili mě podobní pánové z Ministerstva obrany a opět stejným způsobem tlačili na pilu.

Já vám tedy něco řeknu! Mě by zajímalo, co na to říká pan ministr Stropnický, na ta vojenská letiště. On se tváří, že se ho to netýká! (Hovoří zvýšeným hlasem.) To přece není možné takhle ten zákon řešit! Pokud je pravda to, že ho chcete řešit, tak v tuto chvíli a v tomto volebním období jediná cesta je ho skutečně vrátit do druhého čtení. Anebo ať tady prohlásí pan ministr jasně, že to tady vyřešeno nebude, protože obrana se k tomu prostě nemá, a řešme to až v příštím volebním období, až tady bude nová Poslanecká sněmovna. Jiná varianta opravdu není! A netvařme se, že dohoda tady bude. Já ji nevidím, protože jsem viděl, jak to probíhá do této chvíle!

Zajímal by mě názor ministra Stropnického, který strká hlavu do písku a neřeší nic!

 

Předseda PSP Jan Hamáček: To byla poslední faktická poznámka. Pan zpravodaj se hlásil s přednostním právem. Ještě předtím něco podobného signalizoval pan ministr. Pokud si pan ministr přeje vystoupit... Ne. Tak prosím, pan zpravodaj s přednostním právem a stále eviduji pana poslance Klašku.

 

Poslanec Václav Snopek: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, všichni, kdo tady vystupovali, určitě přišli do kontaktu s různými zájmovými skupinami ohledně zákona o civilním letectví. Právě kontakt s jednou skupinou, a to byla skupina Ministerstva obrany, mě přiměl k tomu, abych se zamyslel nad otázkou, proč zákon neřeší takové otázky, jako je vypořádání vlastnických práv, otázka provozování. Šel jsem tedy po historii zákona, který se chystal řadu měsíců, a zjistil jsem, že tento zákon prošel celým legislativním procesem, až v jednom momentě z něj vypadly důležité pasáže. Ty pasáže jsem si osvojil, protože řešily právě ty problémy, o kterých tady mluvíme: otázka provozování, vypořádání vlastnických vztahů, souhlas s provozováním, otázka nájmu. Ale bohužel to jedné skupině nevyhovovalo. Když jsem dospěl k závěru, že neexistuje shoda, tak jsem i tento komplexní pozměňovací návrh stáhl.

Ale byl tady i tlak ze strany paní ombudsmanky, protože stále otázka vlastnických vztahů, vypořádání je otevřená a je předmětem řady stížností. Pak jsem se dozvěděl, že, promiňte mi to, Snopek chce privatizovat ve prospěch soukromých subjektů. Zkrátka tady šla řada dezinformací, naprosto účelových. Když se pak podíváme na některé pozměňovací návrhy z druhé strany, tak tam jasně zní: vyvlastnění ve prospěch provozovatele. Ale to nebyly moje návrhy, tudíž je to změna názoru o 180 stupňů, ale otázka je, v jakém režimu.

Řada kritiků si neuvědomila, že v tomto státě máme rovné všechny formy vlastnictví, a teď je vážný problém, který se bude muset řešit, a ten nebude vyřešen za týden. Víme, že tedy máme Letiště Ruzyně Praha, víme, že toto letiště bude potřebovat některé úpravy, rozšíření a zvýšení ochrany. A my tady nemáme zákon, podle kterého bychom mohli přistoupit k dočasnému omezení vlastnických práv, protože to není v žádném zákoně, které se týkají letišť, vůbec zakotveno. Ovšem jakási násilná forma, která tam je dána, není přesně to, co by odpovídalo současným zákonům. To je moje přesvědčení.

Proto se přimlouvám k tomu, abychom nebránili propuštění zákona jako celku a pozměňovacích návrhů, na kterých je obecná shoda, protože se domnívám, že najít shodu na dalším bude velice problematické. Řada těch, kteří v podstatě chodili a v pozitivním slova smyslu lobbovali, tak nikdo nechtěl ustoupit, vůbec ani o píď. A to vidím jako vážný problém. Možná se za některými oficiálními zájmy skrývají i zájmy úplně jiné a to by bylo to nejsmutnější. Musíme počkat, až proběhnou některá i soudní jednání. Já tady nechci otevírat některé případy, ale zkrátka i některé letiště může spadnout zpátky do klína státu. Otázka je, jestli je zájem některých zájmových skupin, aby takové letiště se vrátilo zpátky do státního majetku. Pokud bude jaksi tato diskuse pokračovat, určitě potom zveřejním všechny případy, ke kterým jsem se dostal v průběhu projednávání tohoto zákona.

Děkuji za pozornost. Jinak se hlásí do podrobné rozpravy, kde vás seznámím s procedurou. (Potlesk z řad poslanců KSČM.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Podrobná rozprava se nekoná, ale já vás včas vyzvu s návrhem procedury. Dvě faktické poznámky. Omlouvám se panu poslanci Klaškovi, ale stále ho odsouvám. Pan předseda Stanjura a potom pan poslanec Seďa. (V sále je hluk.)

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já jsem říkal panu poslanci Klaškovi, ještě teď dvě hodiny a přijde na řadu.

Já bych chtěl reagovat na svého předřečníka. Já jsem o tom jednal se zástupci Ministerstva dopravy a se zástupci Ministerstva obrany. A to mají být ty zájmové skupiny? Ať si rozumíme. Obě dvě ministerstva jsou centrální orgány státní správy, to nejsou žádné zájmové skupiny. To je prostě rozpor ve vládě mezi ministry a ministerstvy. Tady to zaznělo, jako by tady nějací nekalí lobbisté s někým diskutovali. Možná s někým jiným, ale my jsme řádně jednali jako klub jak se zástupci jednoho ministerstva, tak druhého, a to podle mě nejsou zájmové skupiny. Chci, aby to tady zaznělo úplně jasně. Ano, mají protichůdné názory. Podle mě ani jedna strana neříká úplnou pravdu. Jestli úmyslně, nebo neúmyslně, to se neodvažuji posoudit, ale tak to prostě je.

Já zopakuji klíčovou otázku pro pana ministra. Jestli to chcete vyřešit do konce volebního období, tak to skutečně chcete udělat novelou zákona, který ještě není schválen? A máme zhruba osm měsíců do voleb a zákon není napsaný. Já myslím, že je pak poctivější přiznat, že jste na to v tomto volebním období rezignovali. Nic se nestane. Nevyřešilo se to za 20 let, tak se to nevyřeší. Jenom nebudete moc říkat, jak obvykle říkáte v hnutí ANO, za 25 let se nic neudělalo a teď, když jsme přišli my, už to funguje. Ani po třech letech se nepodařilo. Ale já vám to nevyčítám. Jenom to nepovažuji za poctivý slib, že novelou to do konce volebního období stihneme nějak upravit. To se podle mě nedá.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Seďa.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji za slovo. Tři poznámky. Ta první. Od dubna devět měsíců měla obě ministerstva na to, aby se dohodla. Nedohodla se.

Druhá věc. Já jsem jednal pouze se zástupci Ministerstva dopravy a Ministerstva obrany, s nikým jiným. Musím říct, že budu hájit veřejný zájem a zájem státu. To je druhá věc.

Za třetí. Pane ministře, podpořte vrácení návrhu zákona do druhého čtení a ukážete, že jste chlap a chcete řešit tento zásadní problém. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane poslanče. Ještě než dám slovo panu poslanci Chalupovi s faktickou poznámkou, tak prosím, abyste svou pozornost upřeli na galerii pro hosty, kam se dostavila delegace parlamentní skupiny přátel z německého Bundestagu. Je to skupina přátel Česká republika a Spolková republika Německo vedená její předsedkyní, paní poslankyní Petrou Ernstberger. Srdečně vítejte v Poslanecké sněmovně. (Poslanci povstávají. Potlesk napříč celým sálem.)

Nyní má slovo pan poslanec Chalupa.

 

Poslanec Bohuslav Chalupa: Děkuji za slovo. Vážené dámy a pánové, já se také chci poněkud ohradit proti slovům pana zpravodaje, protože jedinou lobbistickou skupinou je tady občan a obrana státu. Takže pokud se tady bavíme o letištích, která potřebujeme pro obranu státu - a bylo tady řečeno, že to potřebuje armáda. Ona to potřebuje armáda, ale armáda to potřebuje pro to, abychom byli schopni účelně a efektivně chránit tento stát v případě, že bude nějaká krize.

Takže se přimlouvám k tomu, aby pan ministr opravdu zvážil, aby se připojil k tomu, aby se vrátil zákon do druhého čtení. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Kolovratník se hlásí? Ne, stahuje. A už to vypadá, že se pan poslanec Klaška dočká, takže prosím, máte slovo s řádnou přihláškou.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Pane předsedo, děkuji mnohokráte za slovo. Jasně, chápu. Vážený pane ministře, kolegyně, kolegové, dovolte mi taky, abych se k tomuto zákonu vyjádřil -

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pane poslanče, já ještě poprosím skupinky, které zde diskutují, aby se rozpustily a věnovaly pozornost této závažné věci. Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Děkuji. Pozorně jsem poslouchal tuto debatu, ze které vyplývá, že jsme narazili na docela zajímavý a složitý problém. A musím se zásadně také ohradit, nebo vymezit proti slovnímu spojení lobbistická skupina Ministerstva obrany. Myslím si, že k jednomu ze základních atributů státu patří zajišťování vnější bezpečnosti a obrany jeho příslušníků, tedy státu. A to byla taky základní pohnutka, proč jsem předložil pozměňující návrhy do původní novely Ministerstva dopravy, která předpokládala, nebo umožňovala stávajícím provozovatelům požádat stát o vyvlastnění letištních pozemků, eventuálně infrastruktury v jejich prospěch. Prakticky by to tedy znamenalo, že stát bude vyvlastňovat státní majetek jiného úřadu, který právě zajišťuje onu obranyschopnost země. S tímto jsem se tedy neztotožnil, nesmířil a myslím si, že v dnešní době tento zájem je výrazně větší než zájem vyvlastnit ve prospěch stávajících a někdy soukromých provozovatelů. To byl jeden důvod.

A druhý důvod je, že při vědomí toho, protože jsem původní profesí architekt, nebo stavař, tak se mi těžko ztotožňuje s tím, že letištní nebo přistávací dráha je plocha, v soudní praxi není uznávána jako stavba, protože to stavba jednoznačně je. Často je budována stavebními firmami, nebo vždycky stavebními firmami za použití různých stavebních strojů a stavebních materiálů, a jde tedy o těleso, je to stavba jako těleso podobné dopravním stavbám, jako je silnice nebo dálnice.

To jsou tedy dva základní důvody, proč jsem předložil své pozměňující návrhy. Předložil jsem je hospodářskému výboru, který je schválil, a až potom, později po druhém čtení, když jsem byl na výjezdním zasedání rozpočtového výboru v severních Čechách, potom došlo k nějakému přehodnocení.

Chtěl bych sdělit, že na základě dosavadní diskuse také podporuji vrácení do druhého čtení, aby se diskuse mohla dokončit a chyby napravit. Děkuji za pozornost.

(Poslanec Kolovratník signalizuje zájem vystoupit.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pokud je to řádná přihláška do rozpravy, pane poslanče, tak prosím počkejte, protože s faktickou poznámkou je přihlášen pan předseda Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Promiňte prosím, já nechci příliš vstupovat do této věcné debaty, ale jsou přece jenom některé pojmy, na které bychom si měli dát pozor, abychom se sami nedezorientovali. Pan poslanec Klaška řekl, že hrozila situace, kdy stát by vyvlastňoval státní majetek jedné instituci na druhé. Veškerý majetek státu patří České republice. Vlastníkem je Česká republika a teď má právo hospodaření s tímto majetkem ta instituce, ona instituce, Ministerstvo dopravy, Ministerstvo obrany. Je samozřejmě možné měnit právo hospodaření tohoto majetku, jehož vlastníkem je vždycky ale Česká republika. Představa, že by stát vyvlastňoval státní majetek, která znepokojila pana poslance Klašku, nás znepokojovat nemusí, protože něco takového možné není.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Klaška si přeje reagovat formou faktické poznámky.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Děkuji za slovo. Myslím, že už tady proběhla diskuse ohledně letiště Plzeň-Líně, které je ve vlastnictví státu, kterému není placen řádně nájem, a při přistání vojenského vrtulníku ještě za to stát musí platit. Tak si myslím, že tady taky něco nesedí. Myslím si, že původní novela skutečně takhle byla. Už se o ní teď nehovoří, teď se hovoří o jiných variantách. Skutečně, pojďme vrátit novelu do druhého čtení a zkusme napravit ty záležitosti.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Kolovratník s řádnou přihláškou. A je zatím posledním přihlášeným do rozpravy.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Kolegyně, kolegové, milí hosté, kteří nás sledujete, já vám přeji dobré dopoledne. Já jsem se nakonec rozhodl krátce vystoupit v zastoupení svého kolegy Ivana Pilného, předsedy hospodářského výboru, který onemocněl akutní virózou. A chci vás jako místopředseda garančního hospodářského výboru poprosit: Důvěřujme svým výborům. My jsme tu debatu vedli velmi pečlivě k tomuto zákonu, věnovali jsme se mu tuším dvakrát, v loňském roce v červnu, naposledy na konci loňského listopadu, a na garančním hospodářském výboru demokratickou většinou, tak jak jsou zastoupeni zástupci všech poslaneckých klubů, jsme se nakonec shodli na tom, že propustíme, resp. doporučíme minimální, chcete-li minimalistickou variantu, která schvaluje, nebo pozitivně se vyjadřuje pouze k pozměňovacím návrhům pana zpravodaje Snopka, které byly připraveny společně s Ministerstvem dopravy, a jedno upřesnění k leteckým modelům od Ivana Adamce.

Víme a jsme si vědomi toho, že tato minimální verze nesplňuje a neřeší problémy, které tady dnes často emotivně diskutujete. Já s vámi souhlasím. Víme o letišti Líně, víme o Příbrami, ale já to vnímám i jako shodu dvou ministrů, možná ústupek Ministerstva obrany. Byla to původně - a znovu to opakuji - transpozice evropské legislativy, pouze základní transpozice, a tak jsme se na hospodářském výboru domluvili, že v tuto chvíli ji propustíme a odsouhlasíme.

Mým úkolem pochopitelně není hovořit za exekutivu, za pány ministry. Těch možností je více. Byly tu zmíněny obavy, jestli to stihneme do konce volebního období. Jsou možnosti podání poslaneckého návrhu v tom smyslu, že bude připraven na ministerstvu, ale někteří poslanci se pod něj v uvozovkách podepíší, připraví ho, tím ten proces bude rychlejší. Těch možností je více. Ale jménem předsedy hospodářského výboru i svým, toho garančního, vás chci poprosit, abychom nevraceli téměř po roce projednávání tento materiál k dalšímu projednání. Abychom ho dnes v té minimální verzi - opakuji, tak jak jsme se shodli na garančním výboru - schválili. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Žádné další přihlášky do rozpravy nemám. Ještě přečtu omluvy. Pan předseda vlády mění omluvu na celý jednací den. Paní poslankyně Válková se omlouvá od 9 do 9.30 ze zdravotních důvodů a pan poslanec Radim Fiala dnes od 9 do 12 hodin z důvodu jednání.

Končím rozpravu. Zeptám se, zda je zájem o závěrečná slova. Není tomu tak. V tom případě prosím pana zpravodaje, aby nás seznámil s procedurou hlasování.

 

Poslanec Václav Snopek: Vážený pane předsedo, nejprve tady máme procedurální návrh na vrácení do druhého čtení. Ten budeme hlasovat a pak bych vás seznámil s procedurou na základě výsledků hlasování.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, souhlasím. Ještě je tu žádost na odhlášení, takže všechny vás odhlašuji a prosím o novou registraci.

 

Budeme hlasovat o návrhu pana poslance Sedi, který podal návrh na opakování druhého čtení.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 289, přihlášeno je 142, pro 83, proti 34, tento návrh byl přijat. V tom případě jsme rozhodli o opakování druhého čtení tohoto tisku a končím projednávání bodu 208.

 

Budeme pokračovat bodem 217, ale ještě omluvy pana poslance Adámka od 16. hodiny do konce jednacího dne a pana poslance Havíře od 10.15 do 13. hodiny z osobních důvodů.

 

Takže otevírám bod

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP