(12.50 hodin)
(pokračuje Filip)

Zahájil jsem hlasování číslo 375 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 375, z přítomných 159 pro 118, proti 15. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji panu ministrovi, děkuji zpravodaji a končím bod číslo 191.

 

Než budeme pokračovat, ještě budu konstatovat došlé omluvy z jednání Poslanecké sněmovny. Z důvodu návštěvy lékaře se omlouvá mezi 12.00 a 13.30 pan poslanec Karel Schwarzenberg a mezi 12. a 14. hodinou se z osobních důvodů omlouvá poslanec Herbert Pavera.

 

Pokračovat budeme bodem

193.
Vládní návrh zákona o použití peněžních prostředků z majetkových
trestních sankcí uložených v trestním řízení a o změně některých zákonů
/sněmovní tisk 650/ - třetí čtení

Pan ministr je na místě. Požádám o zaujetí místa u stolku zpravodajů pana poslance Pavla Blažka - který tady není, ale vidím předsedu ústavněprávního výboru Jeronýma Tejce, že se ujme zpravodajské zprávy. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 650/2, který byl doručen 9. září 2016 a usnesení garančního výboru vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 650/3.

Pan ministr má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Máte slovo, pane ministře.

 

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, jen velmi krátce. Předkládaný návrh zlepšuje postavení poškozených trestnou činností, protože umožňuje uspokojit jejich majetkové nároky ze škod způsobených touto trestnou činností z majetku odčerpaného v rámci ukládání majetkových sankcí v trestním řízení.

Návrh byl projednán v ústavněprávním výboru. S pozměňovacími návrhy tam přednesenými už dopředu vyslovuji souhlas a prosím o podporu návrhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi. Otevírám rozpravu. Nemám do ní žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, kdo se k této věci hlásí z místa. Nikoho nevidím, rozpravu tedy končím. Ptám se, jestli v takovém případě je zájem o závěrečná slova. Není tomu tak.

Přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím zpravodaje pana Jeronýma Tejce, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil se stanoviskem. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Vážené kolegyně a kolegové, děkuji za slovo. Hlasování budou pouze dvě, pokud nebudeme hlasovat o proceduře jako takové, ale myslím, že to dnes nebude potřeba. Budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích A1 až A26 společně jedním hlasováním. Jsou to všechno návrhy ústavněprávního výboru, čímž by se stal nehlasovatelným pozměňovací návrh paní poslankyně Maxové pod body B1 až B10, a to jenom z toho důvodu, že jsou obsahově totožné. To znamená, vyhovíme-li hlasování pod body A, jak jsem je jmenoval, tak splníme to, že přijmeme všechny pozměňovací návrhy, a ten návrh pod písmenem bude technicky nehlasovatelný. Poté můžeme hlasovat o návrhu zákona jako celku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Je zájem o této jednoduché proceduře hlasovat, nebo o ní hlasovat nemusíme? Já myslím, že to je velmi jednoduché, nebudeme tedy hlasovat. Přikročíme rovnou k hlasování. Prosím zpravodaje.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Můžeme tedy hlasovat o pozměňovacích návrzích A1 až A26.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko garančního výboru? (Kladné.) Pan ministr? (Kladné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 376 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 376, z přítomných 157 pro 120, proti nikdo. Návrh byl schválen.

 

Tím pádem se stávají návrhy pod písmenem B1 až B10 nehlasovatelné a můžeme hlasovat o návrhu jako celku.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o použití peněžních prostředků z majetkových trestných sankcí uložených v trestním řízení a o změně některých zákonů, podle sněmovního tisku 650, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahájil jsem hlasování číslo 377 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 377, z přítomných 158 pro 121, proti nikdo. Návrh byl schválen.

 

Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji panu zpravodaji, děkuji panu ministrovi. Končím bod 193.

 

Pokračovat budeme bodem

194.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 45/2013 Sb., o obětech
trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů),
ve znění zákona č. 77/2015 Sb., a další související zákony
/sněmovní tisk 658/ - třetí čtení

Pan ministr je na místě. Požádám o zaujetí místa u stolku zpravodajů paní poslankyni Pavlu Golasowskou. Ano, dojde k výměně, pan kolega Plíšek se ujme zpravodajské úlohy u tohoto tisku. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 658/2, který byl doručen 9. září 2016, a usnesení garančního výboru vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 658/3.

Ptám se pana ministra, jestli má zájem o vystoupení před otevřením rozpravy. Není tomu tak. Otevírám rozpravu a mám přihlášku paní poslankyně Gabriely Peckové.

Prosím o klid, paní kolegyně, páni kolegové, ať můžeme v klidu vyslechnout paní poslankyni s přihláškou do rozpravy. Opravdu žádám o klid!

Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Gabriela Pecková: Děkuji, pane předsedající. Dobré poledne, dámy a pánové. Já si vás dovolím požádat o podporu svého pozměňovacího návrhu, který se týká zvlášť zranitelných obětí trestných činů, kterými jsou například děti nebo senioři. Jedná se o to, že s těmito oběťmi už v současné chvíli jednají orgány činné v trestním řízení na všech úrovních řízení ve zvláštním režimu, mimořádně šetrném, tak aby nedocházelo k sekundární viktimizaci, vlastně k druhotnému poškození obětí, například tím, že jsou vyslýchány ve zvlášť upravené místnosti, používají se záznamová zařízení, aby nemusely vypovídat o stejné skutečnosti opakovaně. Mají nárok na mnoho podobných režimových opatření, ale bohužel některá z nich, aby byla naplněna, tyto oběti o ně musejí požádat. Jedná se například o velmi důležité informace, které jim na žádost jsou poskytnuty, jakými jsou třeba, že obviněný uprchl z vazby, nebo mu léčebný režim byl změněn z ústavního na ambulantní, nebo byl propuštěn z vazby apod. Tyto oběti nebo jejich zákonní zástupci často ovšem nevědí, že mohou o takové informace vůbec požádat.

Můj pozměňovací návrh směřuje k tomu, aby všechna práva oběti byla naplněna, a to bez ohledu na to, jestli o ně oběť nebo její zástupce požádá. Takže já požádám vás o podporu tohoto pozměňovacího návrhu. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Gabriele Peckové. Nyní v rozpravě paní poslankyně Helena Válková. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP