(9.20 hodin)

 

Poslanec Martin Kolovratník: Další hlasování je o pozměňovacích návrzích A19 a A20. Tyto dva návrhy přísněji definují přípojná vozidla. Stanovisko garančního výboru je kladné.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pan ministr? Pane ministře, vaše stanovisko! (Kladné.) Děkuji.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 33, přihlášeno je 163 poslankyň a poslanců, pro návrh 158, proti nikdo. S tímto návrhem byl vysloven souhlas. Prosím, pokračujte.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Pozměňovací návrh A21, relativně drobná úprava v oblasti pojištění. Stanovisko garančního výboru kladné.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Pan ministr? (Kladné.) Děkuji.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 34, přihlášeno je 163 poslankyň a poslanců, pro návrh 159, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas. Prosím.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Tak a jdeme do finále, jak řekl klasik. Poslední pozměňovací návrhy jsou dva pod písmeny B1 a B2. Ten první po dohodě s Ministerstvem obrany rozšiřuje část problematiky na vojenská vozidla a B2 stanovuje tzv. plovoucí účinnost, ne tedy pevnou účinnost zákona, ale až třetí měsíc po zveřejnění ve Sbírce. Oba dva jsou vypořádány garančním výborem kladně.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko pana ministra? (Kladné.) Děkuji.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 35, přihlášeno je 164 poslankyň a poslanců, pro návrh 160, proti nikdo. I s tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Tak jak jsem prošel proceduru hlasování, jsem přesvědčen, že o všech návrzích bylo hlasováno. Nyní bychom měli přistoupit k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, podle sněmovního tisku 683, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 36, přihlášeno je 165 poslankyň a poslanců, pro návrh 165, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji jak panu ministrovi, tak panu zpravodaji a končím projednávání tohoto bodu.

 

Otevírám další bod dnešního jednání a tím je

2.
Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2017
/sněmovní tisk 921/ - druhé čtení

Předložený návrh uvede z pověření vlády místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš. Prosím, pane ministře, abyste se ujal slova. Prosím, pane ministře.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Dobrý den, děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2017 schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu v prvním čtení. Návrh státního rozpočtu byl projednán v příslušných výborech Poslanecké sněmovny. Dovolte mi nyní poděkovat všem gesčním výborům za projednání jednotlivých kapitol státního rozpočtu a rozpočtovému výboru za souhrnné projednání a zpracování podkladů pro druhé čtení.

Předpokládám, že na dnešním jednání budou předneseny pozměňovací návrhy k návrhu státního rozpočtu. V této souvislosti bych chtěl poznamenat, že kapitola Všeobecná pokladní správa má rozpočet výdajů ve výši více než 146 mld. korun obsažených v desítkách položek. Předem upozorňuji, že jakýkoli pozměňovací návrh, který by se týkal právě kapitoly Všeobecná pokladní správa, musí bezpodmínečně obsahovat i konkrétní specifikaci dotčených položek, jinak je takový návrh nehlasovatelný. Dále bych chtěl poznamenat, že zákon o rozpočtových pravidlech jasně definuje zákon o minimální výši vládní rozpočtové rezervy, která činí 0,3 % celkových výdajů státního rozpočtu.

Své stanovisko k navrženým pozměňovacím návrhům sdělím při hlasování ve třetím čtení. U pozměňovacích návrhů, které budou znamenat snížení výdajů kapitoly Státní dluh, vyjádřím svůj zásadní nesouhlas.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím tento návrh přikázal k projednání rozpočtovému výboru, jehož usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 921/3. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj rozpočtového výboru poslanec Václav Votava. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji vám. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením rozpočtového výboru č. 569 ze dne 23. listopadu 2016 k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2017. Chtěl bych jenom pro pořádek připomenout, že se jedná o opravené znění. Vy jste původně dostali tisk 921/2, jenže tam byla administrativní chyba, za kterou se omlouvám, a máte tedy nový tisk, 921/3, ze kterého tedy budu citovat, to je to správné usnesení. I když ta chyba nebyla úplně podstatná, ale opravili jsme to.

Takže usnesení rozpočtového výboru z 50. schůze ze dne 23. listopadu 2016 k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2017, sněmovní tisk 921: Po úvodním slově ministra financí Andreje Babiše, zpravodajské zprávě předsedy výboru poslance Václava Votavy a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky projednal se zpravodaji výborů všechny jim přikázané kapitoly a konstatuje, že všechny výbory Poslanecké sněmovny projednaly kapitoly a okruhy vládního návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2017 tak, jak jim přikázala Poslanecká sněmovna svým usnesením č. 1403 ze dne 26. října tohoto roku, a přijaly k nim svá usnesení s výjimkou... (Odmlka pro hluk v sále.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vás požádám, kolegové, a tentokrát v pravé části sálu, o ztišení. Jednáme o státním rozpočtu, je to zásadní bod, který budeme projednávat, takže vás poprosím, abyste se ztišili. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Václav Votava: Přijaly tedy k nim svá usnesení, s výjimkou výboru petičního, který projednal kapitolu 304 Úřad vlády a usnesení ke kapitole nepřijal, výboru pro sociální politiku, který projednal kapitolu 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí a usnesení ke kapitole též nepřijal.

Za druhé doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu pro rok 2017, sněmovní tisk 921, a k vládnímu návrhu státního rozpočtu České republiky přijala usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o státním rozpočtu na rok 2017 podle sněmovního tisku 921 a s vládním návrhem státního rozpočtu České republiky na rok 2017, ve znění schválených pozměňovacích návrhů podle přílohy I a II tohoto usnesení."

Rozpočtový výbor přijal také následující doprovodná usnesení, a to návrh rozpočtového výboru: "Poslanecká sněmovna doporučuje vládě, aby v rámci kapitoly státního rozpočtu 398 Všeobecná pokladní správa v položce vládní rozpočtová rezerva vyhradila pro rok 2017 prostředky až do výše 400 mil. korun, a to ke krytí eventuálních oprávněných závazků, včetně dodatečných nákladů z případných soudních řízení a poplatků z prodlení pro regionální rady soudržnosti regionů v souvislosti s ukončením jejich činnosti. A za další žádá vládu, aby po dohodě s krajskými reprezentacemi předložila rozpočtovému výboru do 1. března 2017 návrh řešení na vypořádání oprávněných závazků plynoucích z předchozích rozhodnutí regionálních rad regionů soudržnosti. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP