(9.30 hodin)
(pokračuje Votava)

Dále přijala doprovodné usnesení na základě návrhu hospodářského výboru, že Poslanecká sněmovna doporučuje vládě navýšit rozpočtové prostředky a koncentrovat jednotlivé rezortní zdroje pro oblast ekonomické diplomacie.

Dále přijala návrh doprovodného usnesení na základě návrhu výboru pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu, že Poslanecká sněmovna podporuje postupné navyšování výdajů kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy určených prioritně na předvídatelné a transparentní financování regionálního školství a také veřejných škol s cílem zajistit stabilitu vzdělávací soustavy a zvyšování kvality vzdělávání a doporučuje vládě zohlednit výše uvedené doporučení ve výdajových rámcích.

Druhé usnesení opakovaně upozorňuje na nízký počet funkčních míst v Technologické agentuře České republiky, který je řešen vysokou mírou uzavíraných dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce a doporučuje vládě tuto situaci řešit zvýšením funkčních míst bez zvýšení rozpočtu kapitoly.

To byla tedy doprovodná usnesení, které přijal, respektive se s nimi ztotožnil rozpočtový výbor. Rozpočtový výbor samozřejmě zmocňuje zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu, což jsem také učinil.

Přílohou toho usnesení jsou pozměňovací návrhy k textové části návrhu zákona o státním rozpočtu a návrhu státního rozpočtu na rok 2017. V tabulkách jsou tedy přijaté pozměňovací návrhy, které byly odsouhlaseny rozpočtovým výborem, jež vzešly z jednotlivých výborů Poslanecké sněmovny. Dále je tam tabulka s přijatými pozměňovacími návrhy, tak jak je podali jednotliví poslanci, nejen tedy poslanci rozpočtového výboru, ale i jiní poslanci ze Sněmovny, které se týkají různých změn v jednotlivých kapitolách rozpočtu České republiky.

Pro informaci jsou přiloženy i pozměňovací návrhy číselných položek k návrhu zákona o státním rozpočtu, které rozpočtový výbor nepřijal. Samozřejmě tyto návrhy - aniž bych někomu napovídal - může se s nimi ztotožnit a může je navrhnout ještě kterýkoliv poslanec znovu. Chtěl bych pouze upozornit na to, že pokud poslanci budou podávat ještě dnes při druhém čtení pozměňovací návrhy ke státnímu rozpočtu, je třeba, aby ten pozměňovací návrh, který podávají, byl vybilancovaný. To znamená, pokud chci přidat nějakou korunu, musím také nějakou korunu odněkud vzít. A to je možné samozřejmě přesunem buď mezi jednotlivými kapitolami, nebo i v rámci kapitol.

Ještě možná upozornění, protože takovým tím možným objektem zájmu poslanců je vždy Všeobecná pokladní správa. Ve všeobecné pokladní správě je řada položek, takže nelze proti Všeobecné pokladní správě pouze uvádět, že ty peníze chci vzít z Všeobecné pokladní správy, ale musím určit, z které položky Všeobecné pokladní správy.

A konečně chci upozornit na to, že vládní rozpočtová rezerva, která se občas stává také objektem nájezdu poslanců - samozřejmě v dobrém, jak jinak -, tak není možné rozebírat vládní rozpočtovou rezervu, protože její výše je daná přímo zákonem.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Chci se tedy zeptat, pane zpravodaji. Jestliže nebude pozměňovací návrh v té podobě, jak jste ho teď řekl, bude nehlasovatelný?

 

Poslanec Václav Votava: Pak je samozřejmě nehlasovatelný. Pokud nebude vybilancovaný tak, jak jsem řekl, nebo bude nejasně určeno, odkud to ten poslanec chce vzít - samozřejmě přilepšit jiné věci, jiné kapitole - pak je nehlasovatelný.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Považoval jsem za důležité, aby toto zaznělo před otevřením rozpravy.

Dnes od 9 do 10 hodin se omlouvá paní poslankyně Jana Lorencová.

K předloženému návrhu zákona otevírám podrobnou rozpravu, do které eviduji 16 přihlášených poslankyň a poslanců. Jako první vystoupí paní poslankyně Černochová, připraví se pan poslanec Dolejš, poté pan poslanec Ondráček a další. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Dobré dopoledne, dámy a pánové. Dovolím si přihlásit se k pozměňovacímu návrhu, který jsem zaevidovala pod číslem 5337 a který se týká snížení ukazatele podpora agropotravinářského komplexu v kapitole 329 Ministerstvo zemědělství o 5 mld. korun. Navrhuji snížit ukazatel ostatní ekologické záležitosti v kapitole 315 Ministerstvo životního prostředí o 2 mld. korun. Navrhuji snížit ukazatel neinvestiční transfery neinvestičním podnikovým subjektům, právnickým osobám v kapitole 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu na rok 2017 o 3 mld. korun.

V kapitole 307 Ministerstvo obrany navrhuji zvýšit výdajový blok zajištění strategického zpravodajství PVS 504 0000000 - snad je to dostatečně určené. Je to výdajový okruh zajistit činnost a rozvoj schopností Vojenského zpravodajství PVS 504 0020000, a to o 1 mld. korun na investice do kybernetické bezpečnosti.

Dále navrhuji v téže kapitole zvýšit výdajový blok zajištění obrany České republiky silami Armády České republiky. Je to PVS 501 0000000. Výdajový okruh zajistit činnost a rozvoj bojových sil a sil bojové podpory PVS 501 0020000, a to o 9 mld. korun na dosažení operačních schopností a udržení nasazených jednotek u pozemních bojových sil a sil bojové podpory dle aliančních standardů.

Milé kolegyně a kolegové, co mě k tomu vede? Vede mě k tomu to, že podle doporučení Severoatlantické aliance by Česká republika měla vydávat na obranu 2 % hrubého domácího produktu ročně. Na tuto úroveň se však nikdy, ani přes silné politické proklamace, nedostala. Tato skutečnost je jednou z příčin vzniku vnitřního dluhu na modernizaci v infrastruktuře i materiálních zásobách ozbrojených sil, a to ve výši téměř 100 mld. korun, přičemž tento dluh každým rokem narůstá. Ministr obrany i předseda vlády opakovaně deklarovali, že chtějí navýšit obranné výdaje alespoň na 1,4 % HDP do roku 2020 a na alianční závazek 2 % HDP do roku 2025. Vládní návrh rozpočtu na příští rok tomu však při navržené hodnotě - a teď mě dobře poslouchejte - 1,08 HDP - tedy rozpočet v žádném případě s touto položkou nepočítá. Proto si dovoluji navrhnout ty pozměňovací návrhy.

Víte, je na tom zarážející to, že ekonomika roste, přesto výdaje na obranu nedosahují takové úrovně, které by dosahovat měly ať už v důsledku té ekonomické situace, nebo v důsledku neschopnosti Ministerstva obrany dokončit akviziční proces.

Měli bychom tedy jako Česká republika vyslat jasný signál ať už do Evropské unie, nebo do Severoatlantické aliance, že jsme spojenci, se kterými lze počítat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP