(9.10 hodin)
(pokračuje Ťok)

Ministerstvo dopravy dále nesouhlasí se souborem pozměňovacích návrhů hospodářského výboru a pana poslance Kolovratníka týkajících se oblasti stanic technické kontroly a stanic měření emisí. Ministerstvo dopravy si je vědomo, že tyto pozměňovací návrhy jsou mimo jiné reakcí na zahájenou diskusi ohledně možných způsobů zapracování evropské směrnice do tohoto zákona. Ministerstvo dopravy v této věci několikrát komunikovalo na různých úrovních s Evropskou komisí a nakonec se podařilo najít model, který by na jedné straně byl v souladu se směrnicí, na druhé straně umožnil zachovat existenci STK i stanic měření emisí.

Ministerstvo již příslušný návrh postoupilo do meziresortního připomínkového řízení. Jedná se ovšem o problematiku složitější, než je pouhé napojení do informačního systému stanic technické kontroly, a zde jednoznačně preferujeme cestu vládního návrhu. (V sále je stálý hluk.)

Vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi poděkovat za pozornost, kterou jste tomuto návrhu při jeho projednávání věnovali, a požádat vás o jeho podporu. Jeho přijetí je potřebné a zjednoduší našim občanům a podnikatelům agendu spojenou se zápisem do registru silničních vozidel. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji, pane ministře.

Než otevřu rozpravu, přečtu omluvu. Dnes se omlouvá na celé jednání schůze z neodkladných pracovních záležitostí pan ministr Svatopluk Němeček.

S náhradní kartou číslo 61 bude dnes hlasovat paní poslankyně Bohdalová.

Otevírám rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Žádnou přihlášku nevidím. Pokud je tomu tak, rozpravu končím. Táži se pana navrhovatele a pana zpravodaje, zda si chcete vzít závěrečné slovo před hlasováním. Není tomu tak.

Nyní tedy přikročíme k hlasování o pozměňujících návrzích. Prosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňující návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Vážení členové vlády, pane předsedající, kolegyně, kolegové, dobré dopoledne vám přeji. Budu teď komentovat výstupy z garančního hospodářského výboru, který finálně před třetím čtením projednal tento tisk na svém zasedání 2. listopadu. Během hlasovací procedury vám také vždy v jedné dvou větách také řeknu, o čem hlasujeme, také jaký je obsah toho kterého pozměňovacího návrhu.

První tedy je návrh procedury a garanční výbor navrhuje tento postup: Nejdříve hlasování o pozměňovacím návrhu pod písmenem C, to je právě ona zmiňovaná problematika veteránů a historických vozidel, pod kterou je podepsán poslanec Jeroným Tejc. Pokud bude přijato C, jsou nehlasovatelné návrhy A1, A6, A7, A8 a A14. Pokud by C přijato nebylo, tak tyto zmíněné bychom nechali hlasovat.

Druhé hlasování - je to vždy rozděleno do logických skupin - jsou návrhy A2 a A17 dohromady.

Třetí hlasování pozměňovací návrh pod písmenem A3. Dále pozměňovací návrhy A4 a A5 dohromady.

Další hlasování A9, A10 a A11. Opět jeden logický celek.

Další šesté hlasování větší skupina A12, A13, A15, A16, A18 a doplňující B3.1 a B3.2.

Sedmé hlasování A19 a A20.

Osmé hlasování A21.

Deváté hlasování dohromady pozměňovací návrhy B1 a B2 a konečně poslední návrh hlasování o návrhu zákona jako celku.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Táži se, zda někdo chce navrhnout jinou proceduru hlasování, než ta, která teď byla přednesena. Nikoho nevidím. Dám o ní hlasovat.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh procedury tak, jak byla přednesena, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 26. Přihlášeno je 152 poslankyň a poslanců, pro návrh 150, proti nikdo. Konstatuji, že s procedurou byl vysloven souhlas.

 

Nyní tedy přistoupíme k hlasování o jednotlivých návrzích. Prosím, pane zpravodaji, abyste k nim řekl stanovisko garančního výboru. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: První prosím hlasování o pozměňovacím návrhu pod písmenem C. Je to ona problematika veteránů a historických vozidel, pozměňovací návrh Jeronýma Tejce. Stanovisko garančního výboru je kladné.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Pan ministr? (Doporučující.) Děkuji.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 27. Přihlášeno je 157 poslankyň a poslanců, pro návrh 153, proti 1. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Další hlasování je o pozměňovacích návrzích dohromady A2 a A17. Tyto návrhy upřesňují podmínky svolávacích akcí a poskytnutí součinnosti při realizaci svolávacích akcí. Stanovisko garančního výboru je kladné.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Pan ministr? (Kladné.) Děkuji.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 28. Přihlášeno je 158 poslankyň a poslanců, pro návrh 155, proti nikdo. S tímto návrhem byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Třetí hlasování je o pozměňovacím návrhu pod písmenem A3. Je to relativně drobná úprava lhůty na výrobu, na vydání registrační značky na přání ze tří na šest měsíců. Stanovisko garančního výboru kladné.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Pan ministr? (Kladné.) Děkuji.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 29. Přihlášeno je 158 poslankyň a poslanců, pro návrh 148, proti 1. S tímto návrhem byl také vysloven souhlas. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Další prosím hlasování dohromady pozměňovací návrhy pod písmeny A4 a A5. Tyto dva návrhy řeší, mění postup při neposkytnutí součinnosti při zápisu do registru vozidel mezi prodávajícím a kupujícím a umožňují obcím, aby v případě nesoučinnosti tento zápis provedly. Je to tedy A4 a A5. Stanovisko garančního výboru je kladné.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Pan ministr? (Kladné.) Děkuji.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 30. Přihlášeno je 160 poslankyň a poslanců, pro návrh 155, proti 1. S tímto návrhem byl také vysloven souhlas. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Další hlasování bude dohromady A9, A10 a A11. Tyto tři pozměňovací návrhy relativně drobným způsobem upřesňují a definují označení alternativních paliv na víčkách od nádrží. Stanovisko garančního výboru kladné.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Pan ministr? (Kladné.) Děkuji.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 31. Přihlášeno je 160 poslankyň a poslanců, pro návrh 158, proti nikdo. S tímto návrhem byl také vysloven souhlas. Prosím, můžete pokračovat.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Teď se jedním hlasováním vypořádáme s relativně větší sérií pozměňovacích návrhů a je to ona problematika STK, stanic technické kontroly. Jsou to návrhy A12, A13, A15, A16, A18 a navazující, doplňující B3.1 a B3.2. Jak jsem řekl, je to ona problematika stanovení počtu stanic technické kontroly a zapojení emisních stanic do centrálního systému. Stanovisko garančního výboru je i v tomto případě kladné.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pan ministr? (Záporné.) Děkuji.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 32. Přihlášeno je 161 poslankyň a poslanců, pro návrh 133, proti 20. S tímto návrhem byl také vysloven souhlas. Můžeme pokračovat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP