(12.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji a otvírám rozpravu, do které se hlásí pan poslanec... Plzák, pardon.

 

Poslanec Pavel Plzák: Děkuji, pane předsedající. Je vidět, že jsem se ještě tady nevtiskl, že si mě nepamatujete. Ale hovořil bych k panu ministru Zaorálkovi.

Jak víte, a jistě víte dobře, tak na pobřeží současné rozvrácené Libye se shromáždily asi tři miliony uprchlíků, kteří jsou vesměs z regionu východní a subsaharské Afriky. Jsou to vesměs uprchlíci, spíše migranti, kteří jdou tzv. za lepším. Podle zpráv kolegy, se kterým si telefonuji, který žije v Tripolisu, tak libyjská vláda nebo ty tři libyjské vlády se o ně musí starat, musí jim poskytovat zdravotní péči, musí je nějakým způsobem živit.

Chtěl jsem se zeptat. My samozřejmě jako řešení migrační krize volíme metodu, že bychom měli pomáhat v zemích, odkud migranti pocházejí, a nějakým způsobem zlepšovat situaci, ať je hospodářská, nebo jakákoli jiná. A dokladem toho je třeba i ta dohoda. Ale chtěl jsem se pana ministra zeptat, jestli pokud jednáme o takových dohodách, pokud jednáme také o nějakých readmisních dohodách, o dohodách o navracení lidí z těchto regionů, kteří nezískají nárok na azyl v zemích Evropy, jak se tyto země k tomuto vyjednávání stavějí. A pokud se k tomu stavějí negativně, co je potom to menší zlo. Jestli bychom neměli readmisní dohody vázat na takovéto dohody hospodářské? Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Hlásí se pan ministr zahraničí? Ne, to nebyla přihláška. Tak ptám se, kdo další se hlásí do rozpravy. Jestliže se nikdo nehlásí, končím rozpravu. Ptám se na závěrečná slova. Není zájem.

Přikročíme k hlasování o usnesení navrženém zahraničním výborem. Je tady žádost o odhlášení. Odhlašuji vás tedy všechny. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

 

Budeme hlasovat o usnesení navrženém zahraničním výborem tak, jak jej přednesl pan zpravodaj.

Zahajuji hlasování o tomto usnesení. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 219, přihlášeno je 92 poslankyň a poslanců, pro 84, proti žádný. Návrh byl přijat a já konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobré poledne, vážené paní kolegyně, páni kolegové, budeme pokračovat. Dalším bodem našeho jednání je bod

204.
Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací změny Přílohy I a Přílohy II
Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu
/sněmovní tisk 887/ - prvé čtení

Namísto ministryně školství, mládeže a tělovýchovy to logicky odůvodní pověřený člen vlády, ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek. Požádám pana poslance Roma Kostřicu, aby se připravil jako zpravodaj. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek Děkuji. Dámy a pánové, vy určitě víte, že Mezinárodní úmluva proti dopingu ve sportu byla přijata na generální konferenci v Paříži už někdy v roce 2005. Je to mnohostranná smlouva, ke které se Česká republika přihlásila v roce 2007, a problém je v tom, že se musí neustále zohledňovat nové okolnosti, nové látky a posilovat činnost antidopingových organizací. A proto tedy stahujeme přílohy, které se musí aktualizovat a které jsou nedílnými součástmi smlouvy. Takže to je i schvalování, které je před námi Příloh I a Příloh II, které jsou, pokud je mi známo, aktualizovány každoročně.

Změna Přílohy I, kterou tady máme, vstoupila v platnost dne 1. ledna 2016, aktualizuje a doplňuje přílohu o nově zařazené látky a metody s dopingovým účinkem. Například se tam zařazuje ono meldonium, o kterém se hodně mluvilo, z důvodu jeho zvýšeného používání pro podporu výkonu. Na základě zjištění, že dopingové účinky látek clonidine a karboanhydráza nejsou plně prokazatelné, se povoluje použití těchto látek k lékařským účelům.

Změna Přílohy II pak vstoupila v platnost dne 14. března 2016 a zjednodušuje pro sportovce i lékaře použití některých nejméně závažných dopingových látek k lékařským účelům.

Takže bych možná ještě mohl informovat, že v letošním roce naše Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s námi, s Ministerstvem zahraničí, předložilo organizaci UNESCO námitku z důvodu legislativního schvalovacího procesu a upřesnilo, že pro Českou republiku nebudou změny úmluvy platné v daném termínu, ale až po skončení legislativního procesu v České republice. Na základě této námitky UNESCO očekává bezodkladné schválení platnosti změn a bezprostřední oznámení o jejich přijetí Českou republikou v nejbližším možném termínu. A pak tedy myslím, že mohu sdělit, že ten materiál nemá dopady na státní rozpočet ani na veřejné rozpočty a ani se nijak netýká rovnosti postavení mužů a žen.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi a ještě než dám slovo panu zpravodaji, jenom konstatuji další dvě omluvy. Paní poslankyně Věry Kovářové od 11.30 do 13 hodin z pracovních důvodů a dále se omlouvá Augustin Karel Andrle Sylor, a to z důvodu nemoci na dnešní další jednací den.

Prosím, pane zpravodaji, ujměte se slova.

 

Poslanec Rom Kostřica: Děkuji za slovo, pane předsedající. Domnívám, že pan ministr Zaorálek tady řekl všechno podstatné. Já bych tady dodal jenom dva aspekty. Vyvíjí se samozřejmě celá řada nových látek, které mohou být považovány za doping nebo mají účinek stimulující výkony nedovoleným způsobem. Ale z hlediska sportovců jsou tady dvě kritéria. Jednak je to restriktivní, že se skutečně celá řada těch látek dostane na seznam a jsou zakázané. Na druhé straně potom liberalizující. To se jedná také o to, že i sportovec může být svým způsobem nemocný a je zapotřebí, aby měl možnost použít některé tyto látky k tomu, aby se léčil jeho zdravotní stav.

Jinak si myslím, že doporučuji, aby se tento zákon projednával ve výboru zahraničním. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku, ale mám přihlášku z místa, pana poslance Jiřího Holečka. Prosím, pane poslanče, máte slovo. (V sále je trvalý hluk.)

 

Poslanec Jiří Holeček: Děkuji, pane předsedající, za slovo. Já bych chtěl požádat Ministerstvo školství, pokud tyto přílohy, které sem přicházejí do Sněmovny, jsou -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já vás přeruším pane kolego a požádám sněmovnu o klid! Abych alespoň slyšel, a to už nemluvím o těch, kteří musí zapsat stenografický záznam a nejsou schopni rozeznat slova vystupujícího. Děkuji, můžete pokračovat. (Sál ztichl.)

 

Poslanec Jiří Holeček: Děkuji, pane předsedající. Tak ještě jednou. Kolegyně a kolegové, já bych chtěl požádat Ministerstvo školství, pokud tyto přílohy, pokud jsou mezinárodně uznávány a platny už od 1. 1. 2016, aby k nám do Sněmovny přicházely dříve, a ne v devátém měsíci. Vznikají potom spousty nedorozumění a křivd, které budeme rozebírat s Ministerstvem školství doufám i na výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, tělovýchovu a mládež. Tímto bych rád i tento bod zařadil na jednání tohoto výboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, děkuji. V rozpravě padl další návrh, který budeme projednávat. Kdo dál v rozpravě? Nikoho nevidím, rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečné slovo pana ministra, pana zpravodaje? Není tomu tak.

 

Budeme tedy hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru. Rozhodneme v hlasování číslo 220, které jsem zahájil. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 220 z přítomných 102 poslanců pro 86, proti nikdo. Návrh byl schválen. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP