(12.10 hodin)
(pokračuje Filip)

V rozpravě dále padl návrh na to, abychom přikázali tento tisk výboru pro školství, mládež a tělovýchovu.

Rozhodneme v hlasování číslo 221. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 221 z přítomných 104 pro 90, proti 3. I tento návrh byl schválen.

 

Má někdo ještě jiný návrh na přikázání jiným výborům? Není tomu tak. Konstatuji, že tento vládní návrh byl přikázán výboru zahraničnímu a výboru pro školství, mládež a tělovýchovu. Děkuji panu ministrovi a děkuji zpravodaji a končím bod číslo 204.

 

Dalším bodem našeho jednání je bod číslo

205.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Rady Evropy
o opatřeních proti obchodování s lidmi (Varšava, 16. května 2005)
/sněmovní tisk 894/ - prvé čtení

Požádám pana ministra spravedlnosti Roberta Pelikána a paní zpravodajku Janu Fischerovou, aby se připravili. A panu ministru spravedlnosti zároveň dávám slovo. Prosím, pane ministře.

 

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán Děkuji, vážený pane předsedající. Vážené poslankyně, vážení poslanci, předložením této úmluvy k souhlasu s ratifikací plníme, myslím si, dlouhý dluh, který tu máme. Znovu opakuji to, co říkal pan předsedající, je to úmluva z 16. května 2005, to jste se nepřeslechli, více než deset let stará. V platnost vstoupila 1. února 2008, to už je také nějaký ten pátek. A jsme v tuhle chvíli jedinou zemí - jedinou zemí Evropské unie, která ji dosud neratifikovala.

Je to úmluva, která má zcela chvályhodný účel i obsah. Úmluva, která si klade za cíl mezinárodně posílit opatření, která tu jsou zavedena pro to, aby se omezoval obchod s lidmi jako jedna z nejvíce odsouzeníhodných forem trestné činnosti. Naše právo je přitom v plném souladu se závazky, které na sebe ratifikací této úmluvy případně převezmeme, s jedinou výjimkou, kde také činíme v tomto směru výhradu, a to je rozsah personální působnosti našeho trestního práva. Na rozdíl od toho, co úmluva předpokládá, naše trestní právo nezasahuje v případech, kdy by oběť byla český státní příslušník, ale jinak už ta věc neměla k České republice vůbec žádný vztah, a zároveň to území, kde by se to stalo, tam by nebylo to chování trestné. Je to situace, myslím si, spíše teoretická, nicméně ji musíme pokrýt formálně výhradou. Takže to je také obsahem toho dokumentu.

Myslím, že takto na úvod stačí, a prosím o podporu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru spravedlnosti Robertu Pelikánovi a žádám zpravodajku pro prvé čtení paní poslankyni Janu Fischerovou, aby přednesla svou zpravodajskou zprávu. Máte slovo, prosím.

 

Poslankyně Jana Fischerová: Děkuji vám za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, ano, nacházíme se v prvním čtení této úmluvy Rady Evropy. Já možná jenom doplním.

Tak jak jsem si pročítala jednotlivé články, je jich 31. Pan ministr mluvil už o té výhradě, to je právě v článku 31. Mě tam zaujala ještě jedna věc. Aby něco prakticky fungovalo, musí být také nějaká kontrola. Mě tam zaujala právě ta monitorovací skupina, která je postavena na dvou pilířích. Jeden je politický, což znamená výbor Rady ministrů. A my právě budeme v příštím roce jako Česká republika předsedat také, takže budeme mít asi s tím co do činění. A druhý ten pilíř se týká právě výboru, který obsahuje 10 až 15 členů. A mě bude zajímat - ale já si spíš myslím, že se na to budu ptát ve výboru, až to budeme projednávat -, jak tam jsou ta pravidla, koho tam budeme mít my zastoupeni v tomto monitorovacím výboru. To jsou pro mě podstatné věci. Nebo jestli mně to chce pan ministr hned říci, nebráním se tomu.

Jinak jsem se dočetla v důvodové zprávě, že koordinátorem této úmluvy bude Ministerstvo vnitra, protože ono to zasahuje do různých oblastí, a samozřejmě tam jsou pojmy děti, potom je tam samozřejmě Ministerstvo práce a sociálních věcí, OSPOD apod. do toho musí zasahovat.

Takže to jsou moje krátké poznámky v prvním čtení k této úmluvě. Jinak doporučuji každopádně postoupit tuto úmluvu do zahraničního výboru do druhého čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní zpravodajce. Otevírám obecnou rozpravu. Nemám do ní žádnou přihlášku. Ptám se, jestli se někdo hlásí z místa. Nikoho nevidím, rozpravu tedy končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Pan ministr ano, tak prosím, pane ministře.

 

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán Já jenom abych reagoval. Ty monitorovací systémy jsou skutečně velice důležitou součástí. Jsou to systémy, které jsou u všech těch úmluv, takže nám dobře fungují. Většinou jsou tam úředníci z příslušného ministerstva, je to jakási vzájemná kontrola těch států. Je to docela práce, ale práce určitě užitečná. Jak to konkrétně bude, kdo tam přesně bude, to v tuhle chvíli ještě nevíme, ale nebojte se, to zvládneme.

Já jsem moc rád, že jste zmínila, že budeme příští rok předsedat Radě Evropy, a myslím, že i v téhle souvislosti bude dobré, když se nám podaří odstranit ten deficit, který dnes v těch ratifikacích trochu máme. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi. Paní zpravodajka nemá zájem o závěrečné slovo. Budeme se tedy zabývat přikázáním výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru, totéž zopakovala zpravodajka. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak.

 

Budeme tedy hlasovat, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru.

Zahájil jsem hlasování číslo 222 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 222, z přítomných 110 pro 99, proti nikdo. Bylo schváleno. Konstatuji, že tento vládní návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru.

 

Děkuji panu ministrovi a děkuji paní zpravodajce. Končíme tím blok mezinárodních smluv.

 

Podle schváleného pořadu schůze začneme projednávat zprávy. Úplně první zprávou, kterou se budeme zabývat, je

217.
Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2014
/sněmovní tisk 542/

Předloženou zprávu projednal volební výbor. Usnesení výboru vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 542/1. A žádám zpravodaje poslance Vladimíra Koníčka, aby nás o jednání výboru informoval a přednesl návrh usnesení, které bychom my jako Poslanecká sněmovna měli přijmout. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Děkuji, vážený pane předsedající. Ano, volební výbor se zabýval sněmovním tiskem 542, a to již na své 26. schůzi dne 14. října 2015 a po rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala následující usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu schvaluje Výroční zprávu o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2014 dle sněmovního tisku 542.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám všeobecnou rozpravu. Nemám do ní zatím žádnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí do rozpravy. Nikoho nevidím, rozpravu končím.

Přistoupíme k rozpravě podrobné a pan zpravodaj pravděpodobně zopakuje jenom tu jednu větu.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Ano, pane předsedající. Návrh usnesení zní: Poslanecká sněmovna Parlamentu schvaluje Výroční zprávu o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2014 dle sněmovního tisku 542.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Rozhodneme v hlasování číslo 223, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro schválení Výroční zprávy o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře za rok 2014. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 223, z přítomných 113 pro 90, proti nikdo. Usnesení bylo schváleno. Děkuji panu zpravodaji a končím bod 217. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP