(11.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pokud se již nikdo další nehlásí, ani nemá zájem o vystoupení v obecné rozpravě, končím obecnou rozpravu. Není zájem o závěrečná slova.

Budeme se tedy opravdu zabývat návrhem na přikázání výboru k projednání. Organizační výbor navrhl k projednání zahraničnímu výboru tento návrh. Má někdo ještě jiný návrh? Není tomu tak.

 

Zahajuji hlasování o přikázání zahraničnímu výboru. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 217, přihlášeno je 103 poslankyň a poslanců, pro 93, proti žádný. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento vládní návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru. Děkuji panu zpravodaji i panu ministrovi.

 

Dalším bodem našeho jednání je bod

183.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o posíleném partnerství
a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy
na jedné straně a Republikou Kazachstán na straně druhé
/sněmovní tisk 722/ - druhé čtení

I tady prosím, aby se ujal slova pan ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek a poté pan ministr obchodu a průmyslu. Prosím, pane ministře.

 

Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek Myslím, že není třeba mluvit dlouho. Smlouva o posílené spolupráci mezi Evropskou unií a Kazachstánem podle mě, předpokládám, dojde podpory. Je zajímavá snad třeba v tom, že to je poprvé, co Evropská unie takovouto smlouvu o posílené spolupráci uzavírá se středoasijskou republikou. Ale jinak to samozřejmě lze jenom podpořit. A nebudu mluvit déle.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Nyní prosím pana ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka, aby se ujal slova z pověření vlády. Prosím, pane ministře.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěl bych zdůraznit, že tato smlouva má velký význam pro českou ekonomiku, protože Kazachstán se stává významným ekonomickým partnerem v postsovětském prostoru. České firmy se o Kazachstán velmi zajímají. Důkazem toho je i poměrně velký zájem o EXPO Astana 2017, které by mělo být doprovázeno řadou podnikatelských seminářů, které se budou týkat především možnosti českých firem na obnově kazašské energetiky. Vedle Ázerbájdžánu je Kazachstán jedna z nejperspektivnějších zemí na postsovětském území, a proto si vás dovoluji požádat o závěrečné schválení ratifikace této dohody. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Nyní prosím zpravodaje zahraničního výboru pana poslance Leo Luzara, aby nám odůvodnil usnesení výboru. (K mikrofonu se postavila poslankyně Aulická Jírovcová.) Pardon. Je to druhé čtení. Paní poslankyně Aulická Jírovcová. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji. S dovolením vystřídám kolegu Luzara. Dovolte mi přednést usnesení zahraničního výboru ze 24. schůze ze dne 30. března 2016 k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o posíleném partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Republikou Kazachstán na straně druhé, sněmovní tisk 722.

Po odůvodnění náměstka ministra zahraničních věcí Ing. Miloslava Staška, náměstka ministra průmyslu a obchodu Ing. Jiřího Koliby, zpravodajské zprávě poslance Leo Luzara a po rozpravě zahraniční výbor:

I. doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dává souhlas k ratifikaci Dohody o posíleném partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Republikou Kazachstán na straně druhé."

II. Pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

III. Zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní zpravodajce. Otevírám rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Pokud se nikdo nehlásí, končím rozpravu. Ptám se na závěrečná slova. Není zájem.

 

Přikročíme k hlasování o usnesení navrženém zahraničním výborem.

Zahajuji hlasování o usnesení navrženém zahraničním výborem. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 218, přihlášeno je 104 poslankyň a poslanců, pro 88, proti žádný. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Dalším bodem našeho jednání je bod

184.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Prozatímní dohoda o hospodářském partnerství
mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně
a smluvní stranou střední Afrika na straně druhé
/sněmovní tisk 656/ - druhé čtení

I tady prosím, aby se slova ujal postupně pan ministr zahraničí a pan ministr průmyslu a obchodu. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek Děkuji, pane předsedající. Jak už bylo řečeno, nacházíme se tady ve druhém čtení. Už jste měli možnost se s tím seznámit a pravděpodobně víte, že bychom potřebovali plnohodnotnou dohodu se zeměmi střední Afriky. Tu ještě v této chvíli nemáme. Tady máme aspoň prozatímní dohodu s Kamerunem, který reprezentuje země střední Afriky, abychom udrželi určitý kanál a tok zboží a spolupráce otevřený s touto zemí. Ostatní se mohou později připojit a mohly by být součástí té plnohodnotné dohody o hospodářském partnerství mezi Evropskou unií a zeměmi střední Afriky. Takže Kamerun je první. Pro české firmy to může být zajímavé v přinesení příležitostí v oblasti strojírenských technologií. Kamerun se zavázal liberalizovat 80 procent dovozu z Evropské unie. Jsou to otevřené dveře i pro české strojírenské výrobky a je to součást snahy stabilizovat tento region a řekl bych, je to první krok.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministru zahraničí. Nyní prosím pana ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka. Prosím, pane ministře.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, chtěl bych jenom doplnit kolegu Zaorálka v tom smyslu, že subsaharská Afrika a Afrika obecně je v tuto chvíli málo zajímavou exportní destinací pro český obchod. Podílí se pouhými 0,6 % na zahraničním obchodě. To ovšem neznamená, že to tak bude navždy. Subsaharská Afrika v posledních deseti letech dramaticky roste. Ztrojnásobilo se HDP mezi lety 2005 až 2015. Poslední růst bude přes 5 %. Proto je dobře, že se podařilo dosáhnout dohody alespoň s Kamerunem, se kterým máme poměrně malý obrat - export 4 miliony dolarů a dovoz 20 milionů dolarů. Přesto je však reálná naděje, že to bude v budoucnosti významně vyšší a také že smlouva pokryje i jiné země tohoto společenství.

To je všechno. A prosím o závěrečnou ratifikaci této dohody. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Prosím zpravodaje zahraničního výboru pana poslance Pavla Holíka, aby odůvodnil usnesení výboru, které vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 656/1. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Holík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dovolte mi, abych přednesl usnesení zahraničního výboru z 24. schůze ze dne 30. března 2016 k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Prozatímní dohoda o hospodářském partnerství mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a smluvní stranou střední Afrika na straně druhé.

Po odůvodnění náměstka ministra zahraničních věcí Ing. Miloslava Staška, náměstka ministra průmyslu a obchodu Ing. Jiřího Koliby, zpravodajské zprávě poslance Pavla Holíka a po rozpravě zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dává souhlas k ratifikaci Prozatímní dohody o hospodářském partnerství mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a smluvní stranou střední Afrika na straně druhé, která byla podepsána v Yaoundé dne 15. ledna 2009 a v Bruselu dne 22. ledna 2009." Pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, a zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu.

Děkuji za slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP